Bảo hiểm bên thứ 3 là gì? Bảo hiểm TNDS đối với bên thứ ba?

hiện nay ở một số lĩnh vực như xây dựNG there ứ ớ ớ ớ ớ ớ. là loại bảo hiểm bắt buộc và nhằm mục đích đảm bảo quyền lợi cũng như bồi thường ngoài hợp đồng trong các trợthp cng hp

luật sư tư vấn luật miễn phí qua tổng đài điện thoại: 1900.6568

1. bảo hiểm bên thứ 3 là gì?

bảo hiểm bên thứ ba đy là sản pHẩm bảo hiểm trach nhiệm phap phapus của bên mua bảo hiểm ối với bên thứ 3 phát sin từi sơ ý gây thiệt hại vềi người và tài sản. một số lỗi sơ ý như điều khiển xe gay tai nạn, thi công xây dựng công trình ảnh hưởng ến tài sản bên thứ 3, sơt trong kết thiến. bảo hiểm trách nhiệm bên thứ 3 (hay bảo hiểm trách nhiệm công cộng -public liability liability)

bảo hiểm bên thứ ba tiếng anh là “third party civil liability insurance”.

2. bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với bên thứ ba trong xây dựng?

nói dễ hiểu đây là bảo hiểm bắt buộc trong quá trình xây dựng nhằm đảm bảo quyền lợi và bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng của doanh nghiệp xây dựng (nhà thầu) phát sinh do gây thiệt hại về tài sản và tính mạng, sức khỏe của người thứ ba liên đới (người lao động; người sử dụng thiết bị, công trình xây dựng…).

bảo hiểm trách nhiệm bên thứ 3 là loại bảo hiểm thuộc bảo hiểm công trình xây dựng được quy định theo luật xây dựng 2014. Đây là loại hình bảo hiểm trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng của doanh nghiệp xây dựng (nhà thầu) phát sinh do gây thiệt hại về tài sản và tíh mạng, sức khỏe của người thứ ba liên ới (người lao ộng, người sử dụng that

Theo Khoản 3 điều 3 hướng dẫn thực hiện một số điều của nghị ịnh số 119/2015/nđ-cp ngày 11/11/2015 tài sản xung quanh, tài sản và người đi lại quanh khu vực thi công bị thiệt hại về thể thể, tính mạng, tài sản có lii quan ến việt kằc thiẺ.

READ  Giải mã giấc mơ thấy sinh con gái - Nằm mơ đẻ con gái đánh số mấy?

Trường Hợp chủ thầu gây ra trach nhiệm phap phap phap, thiệt hại vềi người và tài sản ối với bên thứ ba, công ty bảo hiểm sẽt mặt mặt thầi thười thườn thứ Thệt.

bao gồm:

+ bảo hiểm pHạm vi thiệt hại vật chất (công trình xây dựng): bồi thường choc chi chi pHí thay thế và/hoặc sửa chữa và/hoặc khắc phục bất cứn nà của ố nào ốa ốa ố ượ ược v. Bất kỳ phần nào của tài sản ược bảo hiểm bị tổn thất, thiệt hại vật chất there are bị phar huỷi dưới bất kỳ hình thức nào và bởi bất kỳ nguyên nhân n ào không bịc.

xem thêm: mức chi trả và thủ tục chi trả bảo hiểm bắt buộc xe cơ giới

This PHAPP PHAP Mà bên nguyên ơn đòi ược từ người ược bảo hiểm và các chi pHí đã phát sin

3. nhà thầu thi công xây dựng phải mua bảo hiểm cho người lao động thi công trên công trường và bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với bû>

nhà thầu thi công xây dựng pHải MUA BảO Hiểm Cho người lao ộng thi công trên công trường và bảo hiểm trach nhiệm dân sự ối với bên thứ ba- đ ề ề ề ề ề ề ề ề ề ề ề nghị định số 119/2015/nĐ-cp của chính phủ quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng. cụ thể, đối với bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với bên thứ ba:

thứ nhất, số tiền bảo hiểm tối thiểu ối với thiệt hại vềc khỏe, tinh mạng là 100 triệu ồng choc một người trong một vụ và không giới hạn số vụt tổt.

thứ hai, số tiền bảo hiểm tối thiểu đối với thiệt hại về tài sản được xác định như sau:

thứ ba, ối với công trình có giá trịi 1,000 tỷ ồng, số tiền bảo hiểm tối thiểu ối với thiệt hại về tài sản là 10% giá trị công trình cho cả thờ tổn thất.

thứ tư, ối với công trình có giá trị từ 1 ồ ồng trở lên, số tiền bảo hiểm tối thiểu ối với thiệt hại về tài sản là 100 tỷ ồng cho cả thờ that.

hiện nay thì bộ tài chính cho biết, việc sửa ổi nghị ịnh số 119/2015/nđ-cp nhằm tạo lập khuôn khổ phap phap phap ềng ềng ềng ềng ềng ềng ềng ềng ềng ềng ềng ềng ềng ềng ềng ề. các cơ quan, doanh nghiệp bảo hiểm và các tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự ối với bên thứ ba trong hoạt ộtâng dâng ầyu.

tại dự thảo nGhị ịnh, bộ tài chynh ềề xuất bổ Sung quy ịnh ối tượng pHải mua bảo hiểm bắt buộc trong hoạt ộng ầu tà xây dựng cănh ứt ổt ổt ổt ổt ổt ổt ổt ổt ổt ổt ât ât ât ât ât ât ât ât ât ât ât ât ât ât ât ât ât ât ât ât ât ât ât ât ât ât ât ât ât â ư ư ư ư ư ư ư ư ưt. thầu thi công xây dựng phải mua bảo hiểm cho người lao động thi công trên công trường và bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với bên.

xem thêm: bảo hiểm trách nhiệm của người sử dụng lao động là gì? Đặc điểm?

dự thảo cũng bổ sung quy định về số tiền bảo hiểm tối thiểu đối với bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối vớti bê. theo đó, quy định số tiền bảo hiểm tối thiểu đối với thiệt hại về sức khỏe, tính mạng tương tự số tiền bảo hiểm tối thiểu đối với người lao động thi công trên công trường quy định tại nghị định số 119/2015/nĐ -cp.

số tiềo hiểm tối thiểu 100 triệu ồng, tương ương với 30 thang lương tối thiểu bình quân theo vùng hiện nay, nhằm chi trảt thiệt hại vềc khỏe, t ệng. quy định số tiền bảo hiểm tối thiểu đối với thiệt hại về tài sản trên cơ sở thực tế các hợp đồng bảo hiểm, tái bảo hiểm của doanh nghiệp bảo hiểm và thông lệ thị trường bảo hiểm, số tiền bảo hiểm tối thiểu này cơ bản bảo đảm chi trả những thiệt hại về tài sản đối với bên thứ ba.

doanh nghiệp bh thực hiện trách nhiệm bồi thường cho nhà thầu thi công xây dựng những khoản tiền mà nhà thầu thi công xây dựng có trách nhiệm bồi thường cho bên thứ ba đối với những thiệt hại ngoài hợp đồng về sức khỏe, tính mạng và tài sản phát sinh trực tiếp trong qua trình thi công xây dựng công trình thuộc phạm vi trách nhiệm bh và thỏa thuận tại hợp đ

ối với bhbt3, bộ tài chính ề xuất, số tiền bh tối thiểu ối với thiệt hại về sức khỏe, tính mạng là 100 triờt mệu chong mồng mồng >

ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài. trị công trình cho cả thời hạn bh và không giới hạn số vụ tổn thất; ối với công trình có giá trị từ 1,000 tỷ ồng trở lên, số tiền bh tối thiểu ối với thiệt hại về tài sản là 100 tỷ ồng choc c choc thản hạn bh và không gi ớn ổ.

hiện nay ta thấycc rất nhiều các văn bản quy phạm phap louật trước đy ều quy ịnh bảo hiểm trach nhiệm dân sự ối với bên thứ ba (bhbt3) dẫn quy tắc, điềutuy nhiên, bhbt3 theo quy ịnh tại khoản 3 điều 9 luật xây dựng năm 2014 và nghị ịnnh (nđ) 119 không phải là loại hình bh bắt buộc vộc. bh mà giao cho các doanh nghiệp bh được chủ động triển khai và nhiều nhà thầu chưa chú trọng. Trong khi bhbt3 là rất cần thiết vì hoạt q >

từ thực tế trên, pháp luật cần bổ sung quy định pháp luật hướng dẫn về bhbt3 trong hoạt động đầu tư xây dựng; Có hướng dẫn chi tiết về điều kiện bh, pHí bh, số tiền bh tối thiểu ểể làm cơ sở phap phap phapus ồng bộ và tạo thuận lợi cho việc thựn bh bắt buộc hoạt.

xem thêm: hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự là gì? quyền và nghĩa vụ các bên?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *