Giải đáp cuộc sống

Bảo lãnh thực hiện hợp đồng tiếng Anh là gì?

bảo lãnh thực hiện hợp đồng là cam kết của bên bảo lãnh với bên nhận bảo lãnh để bảo đảm việc thực hiện đúng, đầy đủ các nghĩa vụ của bên được bảo lãnh theo hợp đồng đã ký kết với bên nhận bảo lãnh . vậy bảo lãnh thực hiện hợp đồng tiếng anh là gì?

bảo lãnh thực hiện hợp đồng (performance bond)

bảo lãnh thực hiện hợp đồng – danh từ, trong tiếng anh được dùng bởi cụm từ performance bondhoặc performance bond. p>

bảo lãnh thực hiện hợp ồng là cam kết của ngân hàng với bên nhận bảo lãnh, bảo ảm việc thực hà đng và ầy cágh ủy n. bên nhận bảo lãnh.

TRườNG HợP KHÁCH Hàng VI PHạM HợP ồNG Và phải bồi thường cho bên nhận bảo lãnh mà không thực hiện hoặc thực hiện không ầy ủ ủ ủ ngân hàn sẽchựchy.

Đây là loại bảo lãnh thông dụng và thường có hiệu lực ngay khi chấm dứt hiệu lực của bảo lãnh dự thầu. các bên tham gia bảo lãnh thực hiện hợp đồng bao gồm:

– người mua là người thụ hưởng bảo lãnh;

– người bán là người xin bảo lãnh.

mục đích của bảo lãnh thực hiện hợp đồng gồm:

– tạo nghĩa vụ cho người bán phải thực hiện đúng những điều đã kí kết trong hợp đồng;

– bồi thường cho người mua trong trường hợp người bán vi phạm hợp đồng như không giao hàng, giao hàng chậm, không đúng chất lượng, ượng>, ƣing

mức bảo lãnh thực hiện hợp đồng thường từ 5% đến 10% giá trị của hợp đồng.

quy định về bảo lãnh thực hiện hợp đồng

các chủ thể trong quan hệ bảo lãnh

các chủ thể trong hợp ồng bảo lãnh bao gồm 3 chủ thể: người ược bảo lãnh (bên co nghĩa vụ), người bảo lãnh (thường là ngân hàng) và người nhận bảo>

READ  Sản phẩm của ngành giao thông vận tải được tính bằng?

ví dụ: a-b có giao dịch mua bán hàng hóa, a là bên bán hàng, b là người mua, ơn hàng có giá trị lớn, a có ký kt với ngân hàng c ể thực hi bảo l ợp, bảo lồp, bảo lồp, bảo l. đảm a thực hiện nghĩa vụ giao hàng đầy đủ, nếu a không giao đầy đủ thì c sẽ thay a thực hiện nghĩa vụ (có thể là cho n ti)

=> ngân hàng c là bên bảo lãnh; b là bên nhận bảo lãnh; a là bên được bảo lãnh

phạm vi bảo lãnh:

– bên bảo lãnh có thể cam kết bảo lãnh một phần hoặc toàn bộ nghĩa vụ cho bên được bảo lãnh.

– NGHĩA Vụ BảO Lãnh Bao Gồm cả tiền lãi trên nợ gốc, tiền pHạt, tiền bồi thường thiệt hại, lãi trên số tiền chậm trả, trừng hợp cón thuận khác.

– các bên có thể thỏa thuận sử dụng biện pháp bảo đảm bằng tài sản để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ bảo l

– TRườNG HợP NGHĩA Vụ ượC BảO LÉNH Là NGHĩA Vụ PHÁT SINH TRONG TươNG LAI THì pHạM VI BảO Lãnh Không Bao Gồm NGHĩA Vụ PHÁT SIN SAU KHI >

quan hệ giữa bên bảo lãnh và bên nhận bảo lãnh:

– trường hợp bên được bảo lãnh không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ của mình thì bên nhận bảo lãnh có quyền yêu cầu bên bảo lãnh phải thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận bên bảo lãnh chỉ phải thực hiện nghĩa vụ thay cho bên ược bảo lãnh trong trường hợp bên ược bảo lãnh không có khả năng thực hiệa.

– bên nhận bảo lãnh không được yêu cầu bên bảo lãnh thực hiện nghĩa vụ thay cho bên được bảo lãnh khi nghĩa vụ chưa.</

– bên bảo lãnh không phải thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh trong trường hợp bên nhận bảo lãnh có thể bù trừ nghĩa vụ với bới bản lãnh.

READ  Mua nhà vi bằng là gì? Khi có tranh chấp giải quyết như thế nào?

miễn việc thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh:

trường hợp bên bảo lãnh phải thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh mà bên nhận bảo lãnh miễn việc thực hiện nghĩa vụ cho bên bảo lãnh thì bên được bảo lãnh không phải thực hiện nghĩa vụ đối với bên nhận bảo lãnh, trừ trường hợp có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định khác.

thủ tục bảo lãnh thực hiện hợp đồng

theo quy ịnh tại điều 13 thông tư 07/2015/tt-nhnn, ể yêu cầu ngân hàng bảo lãnh, bên ược bảo lãnh cần chuẩn bị hồ s cáơ gồm

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button