Cơ sở giáo dục thường xuyên được quy định như thế nào?

căn cứ pháp lý

– luật giáo dục số 43/2019/qh14 ngày 14 tháng 6 năm 2019 sau đây gọi là luật giáo dục năm 2019.

– nghị ịnh số 46/2017/nđ-cp ngày 21 tháng 4 năm 2017 của chính phủ quy ịnh về điều kiện ầu tư và hoạt ộn trong lĩ

giáo dục thường xuyên là gì?

giáo dục thường xuyên thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. hệ thống giáo dục quốc dân là hệ thống giáo dục mở, liên thông gồm giáo dục chính quy và giáo dục thường xuyên.

giáo dục thường xuyên là giáo dục để thực hiện một chương trình giáo dục nhất định, được tổ chức linh hoạt về hình thức thực hiện chương trình, thời gian, phương pháp, địa điểm, đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời của người học.

cơ sở giáo dục thường xuyên

thực hiện giáo dục thường xuyên

khoản 1 Điều 44 luật giáo dục 2019 quy định như sau:

1. giáo dục thường xuyên ược thực hiện tại cơ sở giáo dục thường xuye, cơ sở giá -d. , qua phương tiện thông tin đại chúng và phương tiện khác.

theo quy định nêu trên, có thể thấy giáo dục thường xuyên được thực hiện tại nhiều cơ sở giáo dục dục khình. Theo đó, Giáo DụC Thường xuyên hướng ến tới tất cả những ối tượng Co nhu cầu học tập, thỏa mén nhu cầu học ể làm, ể hoàn thiện của các ca nh. vì vậy, việc mở rộng các cơ sở thực hiện giáo dục thường xuyên cũng như đa dạng các hình thức học từ xa, …., học tuyg hn>, học tuyg hn

READ  ✅ Lượt tiếp cận Facebook -✅ Các loại tiếp cận -✅ Cách tăng lượt tiếp cận trên Facebook -✅ Quảng cáo tiếp cận Facebook -✅ Cách tăng lượt tiếp cận tự nhiên bất chấp thuật toán Facebook

các cơ sở giáo dục thường xuyên

khoản 2 Điều 44 luật giáo dục 2019 quy định cơ sở giáo dục thường xuyên bao gồm:

+ trung tâm giáo dục thường xuyên;

trung tâm giáo dục thường xuyên là cơ sở giáo dục thường xuyên của hệ thống giáo dục quốc dân. trung tâm giáo dục thường xuyên bao gồm trung tâm giáo dục thường xuyên cấp và cấp tỉnh.

+ trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên;

trung tâm giáo dục nGhề nghiệp – giáá dục thường xuyên vừa là cơ sở giáo dục thường xuyên và cơ sở giáo dục nghề nghiệp, vừa thạnc nĂng giá giá giá giá giá giá giá giá giá

+ trung tâm học tập cộng đồng;

>

+ trung tâm khác thực hiện nhiệm vụ giáo dục thường xuyên.

ví dụ như: cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục đại học,…

thực hiện chương trình giáo dục thường xuyên của cơ sở giáo dục thường xuyên

khoản 3 điều 44 luật giáo dục 2019 quy ịnh việc thực hiện chương trình giáo dục thường xuyên của cơ sở giáo dục thường xuyên như sau:

a) trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên thực hiện chương trình sau trừ chương trình giáo dục để lấy bằng tốt nghiệp trung cấp, bằng tốt nghiệp cao đẳng, bằng cử nhân :

+ chương trình xóa mù chữ;

+ chương trình giáo dục đáp ứng yêu cầu của người học; cập nhật kiến ​​​​thức, kỹ năng, chuyển giao công nghệ;

READ  Sao lưu icloud là gì? Tất tật những điều cần biết về sao lưu iCloud

+ chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực nghề nghiệp;

+ chương trình giáo dục thuộc chương trình để cấp văn bằng của hệ thống giáo dục quốc dân.

b) trung tâm học tập cộng đồng thực hiện chương trình sau:

+ chương trình xóa mù chữ;

+ chương trình giáo dục đáp ứng yêu cầu của người học; cập nhật kiến ​​​​thức, kỹ năng, chuyển giao công nghệ;

c) trung tâm khác thực hiện nhiệm vụ giáo dục thường xuyên thực hiện chương trình sau:

+ chương trình giáo dục đáp ứng yêu cầu của người học; cập nhật kiến ​​​​thức, kỹ năng, chuyển giao công nghệ;

+ chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực nghề nghiệp;

4. cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học khi thực hiện các chương trình giáo dục thường xuyên phải bảo đảm nhiệm vụ giáo dục, đào tạo của mình, chỉ thực hiện chương trình giáo dục thuộc chương trình ể ể cấp văn bằng của hệ thống giáo dục quốc dân khi ược cơ quan quản lý nhà nước về ẁn giáo cho.

liên kết đào tạo trình độ đại học theo hình thức vừa làm vừa học

5. việc liên kết đào tạo trình ộ ại học theo hình thức vừa làm vừa học ược thực hiện theo quy ịnh của luật giáo ọi hc

Theo đó, liên kết đào tạo trình ộ ại học theo hình thức vừa làm vừa học ược ược thực hiện theo quy ịnh của luật giáo dục ại học số 08/2011 thády 18/thády 18/thády 18/thády 18/thády 18/tháygy 18/thády 18/thády 18/thády 18/tháygy 18/thády 18/thády 18/thády 18/tháydy 18/tháydy 18/tháydy. 2018/qh14 ngày 19 tháng 11 năm 2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của luật giáo dục đại học; gọi chung là luật giáo dục đại học.

READ  Phương pháp phát triển một hệ thống thông tin

xem thêm: tổng hợp các bài viết về luật giáo dục

luật hoàng anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *