Giải đáp cuộc sống

Tự chủ là gì? Quy định về tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập

Quy định về tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập

quy định về tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập

Bạn đang xem: Công lập tự chủ tài chính là gì

về vấn đề này, thƯ viỆn phÁp luẬt giải đáp như sau:

1. tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập là gì?

Theo Khoản 1 điều 3 NGHị ịNH 60/2021/nđ-cp, tự chủ tài chynh của ơn vị sự nghiệp công lập là quyền tự chủ, tựu trach nhiệm trong ực hiịn trình tính giá dịch vụ sự nghiệp công, phân loại mức độ tự chủ tài chính.

ngoài ra, còn được tự chủ sử dụng nguồn tài chính, tự chủ trong hoạt động liên doanh, liên kết; quản lý, sử dụng tài sản công và các quy định khác có liên quan.

2. Đơn vị sự nghiệp công lập gồm những tổ chức nào?

theo nghị định 60/2021/nĐ-cp, đơn vị sự nghiệp công lập được quy định như sau:

ơn vị sự nghiệp công lập do cơ quan có thẩm quyền của nhà nước thành lập Theo quy ịnh của phap luật, có tư phap nước (sau đây gọi là đơn vị sự nghiệp công).

Đơn vị sự nghiệp công trực thuộc bộ quốc phòng, bộ công an, Đài truyền hình việt nam, Đài tiếng nói việt nam, thông tấn xã việt; đơn vị sự nghiệp công thuộc đơn vị sự nghiệp công thực hiện theo quy định của nghị định này và quy định pháp luậ.n

ơn vị sự nghiệp công thuộc tổ chức chynh trị, tổ chức chynh trị – xã hội ược ap dụng quy ịnh tại nghị ịnh này và các quy ịnh của ảng và c c ctnnnnn n.

ơn vị sự nghiệp công ược thành lập The hi hệp ịnh và cam kết giữa chính phủt việt nam với chính pHủ các nước tổc quyc tếc hệc đ đ đ đt đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ thù do thủ tướng chính phủ ban hành.

3. phân loại mức tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập

Tham khảo: Một số mẫu câu và từ vựng giáng sinh bằng tiếng Anh

phân loại mức tự chủ tài chính của ơn vị sự nghiệp công ược quy ịnh tại điều 9 nghị ịnh 60/2021/nđ-cp:ơ ụ Ự

* Đơn vị nhóm 1: Đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư

Đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư phải đáp ứng một trong các điều kiện sau:

– ơn vị có mức tự bảo ảm kinh pHí chi thường xuyên xác ịnh Theo phương Á quy ịnh tại điều 10 NGhị ịnh 60/2021/nđ-cp bằng hoặc lớn Hơn 100%; có mức tự bảo đảm chi đầu tư bằng hoặc lớn hơn mức trích khấu hao và hao mòn tài sản cố định của đơn vị.

mức tự bảo đảm chi đầu tư được xác định bao gồm các nguồn sau:

+ số jue phí được để lại để chi thường xuyên không giao tự chủ theo quy định.

– ơn vị cung cấp các dịch vụ sự nghiệp công không sử dụng ngân Sách nhà nước, giá dịch vụ nghiệp công xác ịnh with cơ Thyyng, ố ố ị ị ị ị ị ị ị. chi đầu tư.

* Đơn vị nhóm 2: Đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên

Để bảo đảm chi thường xuyên, đơn vị sự nghiệp công lập phải đáp ứng một trong các điều kiện sau:

– ơn vị có mức tự bảo ảm kinh pHí chi thường xuyên xac ịnh Theo phương Á quy ịnh tại điều 10 NGhị ịnh 60/2021/nđ-cp bằng hoặc lớn Hhn 100 %% Và ầ ầ ầ ầ ầ ầ ầ ầ ầ ầ ầ ầ ầ ầ ầ ầ NGUồN quỹ phát triển hoạt ộng sự nghiệp, nguồn thu pHí ược ể lại chi tho quy ịnh của phap luật về pHí và lệ pHí, Các nguồn tài chính hợp phác theo ịt ủt ủt ủt ủt ủt ủt;

– ơn vịc hiện cung cấp dịch vụ sự nghiệp công thuộc danh mục dịch vụ sự nghiệp công sửng dụng ngân Sách NHà nước, ược nhà nước ặt hàng hoặc ặc ặ phí (không bao gồm khấu hao tài sản cố định).

Tham khảo: Ưng vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm là nghĩa thế nào ?

* Đơn vị nhóm 3: Đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên

về vệc bảo ảm một pHần chi thường xuyên, ơn vị sự nghiệp công lập pHải có mức tựo ảm kinh pHí chi thường xuype xc ịnh ịng angel Án ị ị ị ị ị ị ị ị ị ị ị ị ị ị ị ị ị ị ị ị ị ị ị ị đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đn. 10% ến dưới 100%, ược nhà nước ặt hàng hoặc ấu thầu cung cấp dịch vụ sự nghiệp công theo giá chưa tính ủ chi pHí và ược phân loại như sau:

– Đơn vị tự bảo đảm từ 70% đến dưới 100% chi thường xuyên;

– Đơn vị tự bảo đảm từ 30% đến dưới 70% chi thường xuyên;

– Đơn vị tự bảo đảm từ 10% đến dưới 30% chi thường xuyên.

* Đơn vị nhóm 4: Đơn vị sự nghiệp công lập do nhà nước bảo đảm chi thường xuyên

các đơn vị sự nghiệp công do nhà nước bảo đảm chi thường xuyên bao gồm:

– ơn vị sự nghiệp công lập cor mức tự bảo ảm chi pHí hoạt ộng thường xuyên xac ịnh theo pHương lim quy ịnh tại điều 10 nGhị ịnh 60/2021/°

– Đơn vị sự nghiệp công lập không có nguồn thu sự nghiệp.

thanh rin

Tham khảo: Chất vô cơ là gì? Chất hữu cơ là gì? So sánh chất vô cơ và chất hữu cơ

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button