Giải đáp cuộc sống

Cuộc thi khoa học kỹ thuật là gì?

cuộc thi khoa học kỹ thuật là gì? Cuộc Thi Khoa Hoc Kỹ Thuật Dành Cho Lứa Tuổi Học Sinh ượC Bộ Giáo dục đào tạo tổc chức hàng nhe nhằm khuyến, Thúnc ẩy sự phat triển, yêu thích kho học cc.

 • phiếu hỏi ý kiến ​​​​về cuộc thi khoa học kỹ thuật 2022
 • CUộC THI HướNG TớI VIệC THựC HIệN CHươNG TRINH ổI MớI GIÁO DụC HIệN ạI: “HọC đI đôi Với Hành” . dưới đy là giải đáp về những câu hỏi và các vấn ề liên quan ến cuộc thi khoa học kỹtt đã ược hoatieu.vn sưu tầm và tổng hợp, mờn đn ược c.

  1. cuộc thi khoa học kỹ thuật là gì?

  Theo Bách Khóa Toàn Thư: Cuộc Thi Sáng Tạo Khoa Học Kỹ Thuật, Hội Thi Sáng Tạo Khoa Học KỹC Thuật There are Cuộc Thi Khoa Học Kỹ Thuật (Science and Engineering) Cho Các Phat Minh, Giải Phap nghệ có ích của các cá nhân và tổ chức.

  tại việt nam, cuộc thi khoa học kỹ thuật do ngành giáo dục tổ chức với các đối tượng dự thi là đông đảo họác sinhy và c th troc. cuộc thi được tổ chức nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục trong tình hình mới, kích thích sự sáng tạo ạo trong môi trưng;ờc phát triển năng lực tự học, giúp học sinh bước đầu làm quen với nghiên cứu khoa học, đồng thời cũng rèn luyện cho học sinh và thầy cô giáo tăng thêm kỹ năng vận dụng kiến ​​​​thức đã học vào giải quyết những vấn đề thực tiễn của cuộc sống, tạo cơ hội ể họ giới thiệu kết quả nghiên cứu khkt, tăng cường giao lưu vă hóa giữa các ịa phương và hội nhập quốc tế.

  Bạn đang xem: Cuộc thi khoa học kỹ thuật là gì

  2. các lĩnh vực thi khoa học kỹ thuật

  năm nay, các dự án nghiên cứu tham gia thi khoa học kỹ thuật trên 22 lĩnh vực do bộ giáo dục và đào tạo quy định, bao gồm:

  khoa học ộng vật, khoa học xã hội và hành vi, Hóa Sinh, and SIN THốNG NHUNG, NăNG LượNG: HEAA HọC, NăNG LượNG: VậT LI, KỹT Cơ KHÍ, Kỹ TUậT Môi TRườNG, KHOA HọC VậT, VậT, VậT, VậT, VậT, VậT, VậT, VậT, VậT, VậT, VậT, VậT, VậT, VậT, VậT, VậT, VậT, VậT vt, vt, vt, vt, vt, vt, vt, vt, vt, vt, vt, vt, vt, vt, vt, vt. và thiên văn, khoa học thực vật, rô bốt và máy thông minh, phần mềm hệ thống, and học chuyển dịch.

  3. các câu hỏi thường gặp khi thi khoa học kỹ thuật

  câu 1: mục đích của cuộc thi là gì?

  cuộc thi nhằm khuyến khích học sinh trung học nghiên cứu khoa học; sáng tạo kĩ thuật, công nghệ và vận dụng kiến ​​thức của các môn học vào giải quyết những vấn đề thực tiễn; gópp phần ổi mới hình thức tổ chức dạy học gắn với phát triển văn hóa ọc; thúnc ẩy giáo viên tự bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ; nâng cao chất lượng dạy học trong các cơ sở giáo dục trung học; Khuyến Khích Các Cơ Sở Giáo dục ại học, cao ẳng, cơ sở nghiên cứu, các tổc chức và ca nhân hỗ trợ hoạt ộng nghiên cứu nghiên cứu khoa học củc củc củc củc củc

  câu 2: các địa phương, đơn vị cần làm gì để tham gia cuộc thi?

  các sở gdĐt, các cơ sở giáo dục trung học trực thuộc bộ gdĐt, các cơ sở giáo dục trung học thuộc đại học, trười đ>

  – tổ chức tuyên truyền rộng rãi mục đích, ý nGhĩa của hoạt ộnghiên cứu khoa học của học sinh trung học và các quy ịnh, hướng dẫn củt vềc vềc vềc vềc vềc vềc vềc vềc vềc vềc vềc v VềC VềC VềC VềC VềC VềC VềC VềC VềC VềC VềC VềC VềC VềC VềC VềC VềC VềC VềC VềC VềC VềC VềC VềC VềC VềC VềC VềC VềC VềC VềC VềC VềC VềC VềC VềC VềC VềC VềC VềC VềC VềC VềC VềC VềC VềC VềC.

  – triển khai công tác nghiên cứu khoa học của học sinh phù hợp với đi ều kiện thực tếa ơn vị, ặc điểm của ịa ịnga,.ƻcha ịnga

  – tổ chức hội thảo, tập huấn cho can bộn quản lý, giáo viên và học sinh vềcác quy ịnh, hướng dẫn về công tá tổc chức cuộc thi, phapp nghiên cứu khoa h. tạo điều kiện để học sinh, giáo viên tham gia nghiên cứu khoa học;

  – khai thác hiệu quả tiềm lực của đội ngũ giáo viên; đưa nội dung hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học vào sinh hoạt của tổ/nhóm chuyên môn; Giao nhiệm vụ cho giáo viên trao ổi, thảo luận về những vấn ềi sự, những vấn ề ề and withouth từ tiễn trong qua trình học tập, chanc buổt without lớt, n, ng ội ội ội ội ội. để định hướng, hình thành ý tưởng về dự án nghiên cứu của học sinh.

  – PHÁT TRIểN CâU LạC Bộ NGHIêN CứU KHOA HọC TRONG CÁC Cơ Sở GIÁO DụC TRUNG HọC NHằM TạO Môi TRườNG CHO HọC SINH NGHIêN CứU, CHIA Sẻ Về KIếN THứC, KHO giúp đỡ học sinh trong việc tiếp cận và vận dụng các phương pháp nghiên cứu khoa học và sản phẩm khoa học vào thực tiễn; rèn luyện những kỹ năng cần thiết cho hoạt động nghiên cứu khoa học, học tập và trong cuộc sống;

  – phối hợp với các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng; các viện và trung tâm khoa học công nghệ; sở khoa học và công nghệ; liên hiệp các hội khoa học và kĩ thuật; Đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh tỉnh/thành phố; các nhà khoa học; cha mẹ học sinh trong việc hướng dẫn và đánh giá các dự án khoa học của học sinh; tạo điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị cho học sinh nghiên cứu khoa họcvà tham gia cuộc thi.

  – Thành Lập Hội ồng Thẩm ịnh Khoa Học và tổc chức cuộc thi nghiên cứu khoa học dành choc học sinh ở ịa phương pHù hợp với điều kiện thực tếc tế; chọn cử và tích cực chuẩn bị các dự án tham gia cuộc thi.

  – phân công giáo viên hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học; tính giảm số tiết dạy cho giáo viên hướng dẫn vận dụng theo quy định tại thông tư số 28/2009/tt-bgdĐt.

  – huy ộng sự hỗ trợ của các cơ sở giáo dục ại học, viện nghiên cứu về: cử các nhà khoa học, giảng vivi tham tập huấn, tưn, hướng gi, viên viên vi tham, tham, tham. giá các dự án dự cuộc thi ở địa phương; tạo điều kiện cho học sinh sử dụng các phòng thí nghiệm, thư viện và tiếp cận các nguồn tài liệu khoa học trong quá trình nghiên cứu; có các chính sách tao thểng thểng th.

  câu 3: thí sinh cần chuẩn bị nội dung như thế nào?

  <p

  câu 4: ai có thể hướng dẫn học sinh nghiên cứu?

  mỗi dự Ár dự thi Có 01 Giáo Viên Trung Học (đang công tá tại cơ sở giáo dục trog họcc cor học sinh dự thi) bảo trợ, trưởng cơ sở giáo dục h trc học thirht thirht thirht thirht thirht thirht thirht thirht thirht thirht thirht thirht thirht thirht thirht thirht thirht thirht thirht thirht thirhtt thirht thirht thirht thirht thirhtt thirhtt thủ thirhtt thirhtt cử. MộT GIÁO VIêN ượC BảO Trợ TốI đA 02 Dự ANAL KHKT CủA HọC SINH TRONG C CUEG THờI GIAN.NGườI BảO TRợ COR THể ồNG THờI Là NGườI HướNG DẫN KHOA HọC.

  ngoài người bảo trợ, dự Ár dự thi có thể có thêm nhà khoa học chuyên ngành thuộc các trrường ại học, viện nghi cứu, cơ sở kho) hướng dẫn.

  câu 5: thể nào là một đơn vị dự thi?

  mỗi sở giáo dục và Đào tạo, trường phổ thông dân tộc nội trú trực thuộc bộ giáo dục và Đào tạo; mỗi đại học, trường đại học có trường (hoặc khối) trung học phổ thông chuyên (hoặc năng khiếu) có dự án dự thi là mthid> ị

  câu 6: Đăng ký dự thi và nộp hồ sơ dự thi như thế nào?

  mỗi đơn vị dự thi có thể đăng ký một hoặc nhiều dự án dự thi. Số Lượng dự Ár dự thi tối đa cho một ơn vị dự thi ược thông báo tại văn bản hướng dẫn tổ chức cuộc thi hằng năm của bộ giáo dục và đào tạo.

  câu 7: Đăng ký dự thi và nộp hồ sơ dự thi như thế nào?

  các sở giáo dục địa phương sẽ có kế hoạch triển khai cụ thể đến các đơn vị dự thi trên địa bàn.

  Xem thêm: Thư Ký Hội Đồng Quản Trị Tiếng Anh Là Gì

  câu 8: tiêu chí đánh giá dự án dự thi cuộc thi khkt cấp quốc gia?

  a) dự án khoa học

  – câu hỏi nghiên cứu: 10 điểm;

  – kế hoạch nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu: 15 điểm;

  – tiến hành nghiên cứu (thu thập, phân tích và sử dụng dữ liệu): 20 điểm;

  – tính sáng tạo: 20 điểm;

  – trình bày: 35 điểm (gian trưng bày: 10 điểm và trả lời phỏng vấn: 25 điểm).

  b) dự án kĩ thuật

  – vấn đề nghiên cứu: 10 điểm;

  – kế hoạch nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu: 15 điểm;

  – tiến hành nghiên cứu (xây dựng và thử nghiệm): 20 điểm;

  – tính sáng tạo: 20 điểm;

  – trình bày: 35 điểm (gian trưng bày: 10 điểm và trả lời phỏng vấn: 25 điểm).

  trong qua trình chấm thi, các tiêu chí nói trên ược xem xét, đánh giá dựa trên kết quả nghiên cứu và chỉ chỉ chỉ chỉ chỉ chỉ cho đm sau khi đã xem xét, ối chi vớc ming ming ming ming mintc minc minc minc minc minc minc minc minc minc minc minc minc minc minc minc minc minc minc minc minc minc minc minc minc minc minc minc minc minc minc minc minc minc minc minc minc minc minc miN. minc ức mintc minc minc mintc minc minc mintc minc min. thể hiện trong các phiếu và sổ tay nghiên cứu của học sinh.

  3. quy chế cuộc thi khoa học kỹ thuật

  quy chế cuộc thi khoa học kỹ thuật được quy định tại thông tư 32/2017/tt-bgdĐt sửa đổi, bổ sung thông tư 38/2012/t.bgd-t-

  dưới đây là một vài quy chế quan trọng cần lưu ý như sau:

  – yêu cầu đối với dự án dự thi (Điều 4 thông tư 32/2017/tt-bgdĐt):

  1. Đảm bảo tính trung thực trong nghiên cứu khoa học; không gian lận, sao chép trái phép, giả mạo; không sử dụng hay trình bày nội dung, kết quả nghiên cứu của người khác như là của mình.

  2. NếU dự Áự Thi là một pHần của một dự ann lớn hơn thì học sinh có dự ° dự thi (sau đây gọi tắt là thí sinh) pHải là tac giả của toàn bộ ° dự thi.

  3. thời gian nghiên cứu của dự Ár dự thi không quá 12 thang Liên tục và trong khoảng từ that 01 năm liền kềcc nĂm tổ chức cuộc thi ến trướcngày khai mạc cuộc cuộc cuộc cuộc cuộc cuộc cuộc

  4. NếU dự Áự Thi ượC NGHIên Cứu Trong Thời Gian NHIềU HơN 12 THANG THì CHỉANH GIÁ NHữNG PhầN VIệC ượC NGHIêN CứU TRONG THờI GIAN QUY ịNH TạI KHOả 3 CủA ềA ề

  5. các dự án tập thể không được phép đổi các thành viên khi đã bắt đầu thực hiện dự án.

  6. những dự án nghiên cứu có liên quan ến các mầm bệnh, hóa chất ộc hại hoặc các chất ảnh hưởng ến môi trường không ợgia cuh.

  7. những dự án dựa trên những nghiên cứu trước đây ở cùng lĩnh vực nghiên cứu có thể được tiếp tục dự thi; những dự án này phải chứng tỏ được những nghiên cứu tiếp theo là mới và khác với dự án trước.

  8. dự án phải đảm bảo yêu cầu về trưng bày theo quy định của ban chỉ đạo cuộc thi. không trưng bày những vật không được phép trưng bày tại cuộc thi (phụ lục ii).

  Xem thêm: Thanh toán dư nợ tối thiểu thẻ tín dụng – Những điều nên biết

  – quy trình chấm thi (Điều 17 thông tư 32/2017/tt-bgdĐt):

  1. chấm thi từng lĩnh vực:

  a) từng giám khảo xét các dự án dự thi tại khu vực trưng bày, phỏng vấn các thí sinh có dự ự thi thuộc lĩnh vực ượcn cche và cho. thí sinh trình bày, trả lời phỏng vấn bằng tiếng việt.

  b) tổ giám khảo cho điểm các dự án dự thi theo từng lĩnh vực thi. Điểm của dự án dự thi là trung bình cộng các điểm của các thành viên tổ giám khảo lĩnh vực thi; không làm tròn điểm của từng giám khảo và điểm của dự án dự thi theo lĩnh vực thi.

  c) lập biên bản chấm thi theo lĩnh vực thi; mỗi lĩnh vực lập 1 biên bản; trong biên bản các dự án được xếp thứ tự theo điểm từ cao xuống thấp kèm theo dự kiến ​​kết quả xếp giải; biên bản có chữ ký của tất cả thành viên tổ giám khảo.

  2. chấm thi toàn cuộc thi:

  a) Sau Khi đã Hoàn Thành Việc Chấm Thi Theo Từng lĩnh Vực Thi, Ban Giám Khảo Chọn Một Hoặc Một Số Dự Có đm Thi Cao NHất Của Từng lĩnh vực ượ ượC Tham Gia Gia Gia Gia. p>

  b) thí sinh trình bày, trả lời câu hỏi phỏng vấn trước ban giám khảo bằng tiếng anh. từng thành viên ban giám khảo cho điểm các dự án; điểm số không làm tròn.

  c) Điểm của dự án là trung bình cộng các điểm của các thành viên ban giám khảo; không làm tròn điểm của dự án.

  d) lập biên bản chấm thi chọn giải toàn cuộc thi, trình trưởng ban chỉ đạo cuộc thi quyết định; trong biên bản các dự án được xếp thứ tự theo điểm từ cao xuống thấp kèm theo dự kiến ​​kết quả xếp giải; biên bản có chữ ký của tất cả thành viên ban giám khảo.

  3. xử lý hiện tượng bất thường khi chấm thi:

  a) nếu giám khảo phát hiện có hiện tượng bất thường về dự án dự thi hoặc về việc chấm thi thì phải báo cáo ngay với trưp;

  b) Trưởng ban giám khảo tổ chức họp với các thành viên tổ chấm thi hoặc toàn thể ban giám khảo ể ể x xét, xác nhận, ềt ềt ph angel ango xử lýp biên quyết ị

  – thang điểm, tiêu chí đánh giá thi khoa học kỹ thuật (Điều 18 thông tư 32/2017/tt-bgdĐt):

  1. dự án dự thi được chấm theo thang điểm 100, là số nguyên.

  2. tiêu chí đánh giá:

  a) khả năng sáng tạo: 30 điểm;

  b) Ý tưởng khoa học: 30 điểm;

  c) tính thấu đáo: 15 điểm;

  d) kỹ năng: 15 điểm;

  đ) sự rõ ràng, minh bạch: 10 điểm

  tiêu chí đánh giá dự án dự thi được mô tả chi tiết ở phụ lục iii.

  4. hồ sơ dự thi khoa học kỹ thuật

  1. quyết định của thủ trưởng đơn vị dự thi cử các dự án tham dự cuộc thi.

  2. bản đăng kí số lượng dự án, số lượng thí sinh dự thi.

  3. phiếu báo xếp loại hạnh kiểm và học lực của thí sinh có xác nhận của hiệu trưởng nhà trường.

  Xem thêm: Hoài sơn (Củ mài) vị thuốc bồi bổ cơ thể, điều trị tiểu đường

  4. hồ sơ dự án đăng ký dự thi theo quy định tại các văn bản hướng dẫn tổ chức cuộc thi hằng năm của bộ giáo dấc vàp>

  • các biểu mẫu đăng kí thi khoa học kĩ thuật dành cho học sinh trung học
  • trên đây là các vấn đề và câu hỏi liên quan đến cuộc thi khkt 2022. mời các bạn tham khảo bài viết liên quan tại mục tài hopati liệa>

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button