Giải đáp cuộc sống

Giám sát xây dựng (Construction Supervision) là gì?

giám sát xây dựng (construction supervision)

giám sát xây dựng – danh từ, trong tiếng anh được dùng bởi cụm từ construction supervision.

giám sát xây dựng là việc công trình xây dựng ược giám sát về chất lượng, khối lượng, tiến ộ, an toàn lao ộng và btr. p>

việc giám sát xây dựng công trình phải bảo đảm các yêu cầu sau:

Bạn đang xem: Giám sát xây dựng tiếng anh là gì

b) giám sát thi công công trình đúng thiết kế xây dựng ược phê duyệt, tiêu chuẩn áp dụng, qui chuẩn kuật, qui ịnh về qun lí, sửng v xây dựng;

c) trung thực, khách quan, không vụ lợi.

quyền và nghĩa vụ của chủ đầu tư trong việc giám sát xây dựng

về quyền

1. tự thực hiện giám sát xây dựng khi có đủ điều kiện năng lực giám sát xây dựng và tự chịu trách nhiệm về việác giám.

2. Đàm phán, kí kết hợp đồng giám sát xây dựng; theo dõi, giám sát và yêu cầu nhà thầu giám sát xây dựng thực hiện đúng hợp đồng đã kí kết.

3. thay đổi hoặc yêu cầu tổ chức tư vấn thay đổi người giám sát trong trường hợp người giám sát không thực hiện đúng qui

4. Đình chỉ thực hiện hoặc chấm dứt hợp đồng giám sát xây dựng theo qui định của pháp luật.

về nghĩa vụ

Tham khảo: Năm 2020 là năm con gì?

1. lựa chọn tư vấn giám sat fi ủ điều kiện nĂng lực pHù hợp với loại, cấp công trình xây dựng ểể kí kí hợp ồng giá sat xy dựng thít tt.

2. thông báo cho các bên liên quan về quyền và nghĩa vụ của tư vấn giám sat.

3. xử lí kịp thời những đề xuất của người giám sat.

4. thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đã thỏa thuận trong hợp đồng giám sát xây dựng.

5. lưu trữ kết quả giám sát xây dựng.

6. bồi thường thiệt hại khi lựa chọn tư vấn giám sat không ủ điều kiện nĂng lực giá sat xây dựng thi thi thi thi -thi thi -thhng đng minh gay ra.

quyền và nghĩa vụ của nhà thầu giám sát xây dựng

về quyền

1. tham gia nghiệm thu, xác nhận công việc, công trình đã hoàn thành thi công xây dựng.

Tham khảo: Khấu Hao Tài Sản Cố Định – Những Kiến Thức Kế Toán Cần Biết

2. yêu cầu nhà thầu thi công xây dựng công trình thực hiện đúng thiết kế được phê duyệt và hợp đồng thi công xây dựng đã kí kết.

3. bảo lưu ý kiến ​​​​đối với công việc giám sát do mình đảm nhận.

4. TạM DừNG THI Công Trong Trường HợP PHÁT HIệN Công Trình CO NGUY Cơ XY RA MấT AN TO NE HOặC NHà Thầu Thi Công Sai Thiết Kế Và Thông Báo Kịp Thời Chủu ầu tư ầ ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể

5. từ chối yêu cầu bất hợp lí của các bên có liên quan.

về nghĩa vụ

1. thực hiện giám sát theo đúng hợp đồng.

2. không nghiệm jue khối lượng không bảo đảm chất lượng; không phù hợp với tiêu chuẩn áp dụng, qui chuẩn kĩ thuật và theo yêu cầu của thiết kế công trình.

3. từ chối nghiệm jue khi công trình không đạt yêu cầu chất lượng.

4. Đề xuất với chủ đầu tư những bất hợp lí về thiết kế xây dựng.

5. giám sát việc thực hiện các qui định về an toàn, bảo vệ môi trường.

6. bồi thường thiệt hại khi làm sai lệch kết quả giám sát đối với khối lượng thi công không đúng thiết kế, không tuân theo tiêu chuẩn áp dụng, qui chuẩn kĩ thuật, nhưng người giám sát không báo cáo với chủ đầu tư hoặc người có thẩm quyền xử lí và hành vi vi phạm khác do mình gây ra. (theo luật xây dựng năm 2014)

Tham khảo: khám chữa bệnh phổ biến kiến thức y khoa

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button