Giải đáp cuộc sống

Hiệu lực đối kháng với người thứ ba là gì?

theo quy định của bộ luật dân sự 2015, một tài sản có thể làm tài sản bảo đảm thực hiện nhiều nghĩa vụ. vì thế, Trong quan hệ bảo ảm thực hiện nghĩa vụ, bên cạnh quyền và nghĩa vụ giữa bên bảo ảm và bên nhận bảo ảm, còn cór trường hợp lín quan ến một hoặc nhềc nhềc. khi đó sẽ phát sinh hiệu lực đối kháng với người thứ ba. cùng acc tìm hiểu quyền lợi của người thứ ba khi phát sinh hiệu lực đối kháng trong trường hợp sử dụng biện pháp bảo.

Hiệu Lực đối Kháng Với Người Thứ Ba

hiệu lực đối kháng với người thứ ba

1. khái niệm hiệu lực đối kháng với người thứ ba

khái niệm hiệu lực đối kháng với người thứ ba lần đầu tiên được đề cập tại Điều 297 buildings 2015:

“1. biện phap bảo ảm phát sinh hiệu lực ối kháng với người thứ ba từ khi đĂng ký biện phap bảo ảm hoặc bên nhận bảo ảm nắm giữc hoặc chiếm giữ

2. khi biện pháp bảo đảm phát sinh hiệu lực đối kháng với người thứ ba thì bên nhận bảo đảm được quyền truy đòi tài sản bảo đảm và được quyền thanh toán theo quy định tại Điều 308 của bộ luật này và luật khác có liên quan. ”

tham khảo Điều 308 bộ luật dân sự 2015 – luật acc

tuy nhiên, khi así sánh với blds 2005 thì bản chất của quy ịnh này chynh là đăng ký giao dịch bảo ảm có gi -trị pháp lý ối với ngườ. BảO ảM ượC đăNG Ký tteo ​​quy ịnh của phap khái niệm hiệu lực ối kháng với người thứ ba ược hiểu là giao dịch bảo ảm có giá trị pháp lý ối với người thứ ba.

Theo Khoản 3 điều 23 NGHị ịnh số 21/2021/nđ-cp ngày 03/19/2021 , Kiểm soát, chi pHối tài sản bảo ảm hoặc là việc người khác quản lý tài sản bảo ảm Theo thỏa Thuận hoặc theo quy ịnh của phap luật nhưng bên nhận bảo ảo ả tức là, hiệu lực ối kháng với người thứ ba làt sinh quyền và nghĩa vụa của các bên với bên thứ 3 chiếm giữ tài sản khi xác lập giao dịch ảm bảo, quiên ịc ịc ịc ịc hai bên trong giao dịch.

2. thời điểm phát sinh hiệu lực đối kháng với người thứ ba

điều 297 blds 2015 quy ịnh: “biện phÁp bảo ảm phÁt sinh hiệu lực ối khÁng với người thứ ba từ khi đng kýn bi gim ”. theo đó, có hai phương thức (hay thời điểm) làm phat sinh hiệu lực đối kháng với người thứ ba gồm:

(1) Đăng ký biện pháp bảo đảm và

(2) nắm giữ hoặc chiếm giữ tài sản bảo đảm.

blds 2015 đã bổ sung thêm phương thức (2) so với blds 2005 trước đó chỉ bao gồm phương thức (1). lưu ý, biện pháp bảo ảm chỉ phát sinh hiệu lực ối kháng với người thứ ba trong trường hợp hợp ồng bảo ảm đã có hiệu ph lựtá luựtá. ví dụ, a (bên bảo đảm) cầm cố laptop thuộc sở hữu của a cho b (bên nhận bảo đảm) để bảo đảm cho khoản vay của a với b. Đây không thuộc trường hợp phải đăng ký giao dịch bảo đảm, nên thời điểm phát sinh hiệu lực đối kháng với người thứ ba trong trường hợp này là kể từ thời điểm bên b (bên nhận bảo đảm) nắm giữ chiếc laptop (tài sản bảo đảm) của a.

READ  LUẬT TRẦN VÀ LIÊN DANH

tham khảo cầm cố tài sản là gì? (cập nhật 2022) – luật acc

3. quyền và lợi ích của bên nhận đảm bảo khi phát sinh nghĩa vụ đối kháng với người thứ ba

theo khoản 2 điều 297 blds 2015, khi biện pháp bảo ảm phát sinh hiệu lực ối kháng với người thứ ba thì bên nhận bảo ảm có ccing:

3.1. bên nhận bảo đảm được quyền truy đòi tài sản bảo đảm

bên nhận bảo ảm ược quyền truy đòi tài sản bảo ảm khi tài sản bảo ảm đang ược bên bảo ảm hoặc b b b.

ví dụ: a đã thế chấp ngân hàng b là 1 chiếc ô tô để đảm bảo khoản vay. và 2 bên thống nhất về việc đăng ký giao dịch bảo đảm cho tài sản bảo đảm của a. tới thời điểm xử lý tài sản bảo ảm mà hiện tại bên a không sửng dụng trực tiếp mà ưa cho c thuê xe ôtô đó thì ngân hàng b có ềnn yêu c g ôtô đ ềnn yêu c g ôtô đó ngân hàng b có ềnn yêu c g ôtô đó ngân hàng b có ềnn yêu c g ôtô đó ngân hàng b có ềnn yêu c gu chih ế đn ngân h.

3.2. bên nhận bảo đảm được quyền thanh toán theo quy định tại Điều 308 của blds 2015 và luật khác có liên quan

một tài sản dùng ể bảo ảm thực hiện nhiều nghĩa vụ nếu có giá trị tại thời điểm xác lập giao dịch bảo tảm hảm hƕm lỡm. xác định thứ tự ưu tiên thanh toán giữa các bên cùng nhận bảo đảm tại Điều 308 buildings:

a) Trường Hợp Các Biện Phapp Bảo ảM ều phát Sinh hi hệu lực ối kHáng với người thứ ba thì thứ tự that toán ược xác ịnh thứ tực xác lập hi lực ốc ốc ốc ốc ốc ốc ốc ốc ốc ố ví dụ: a thế chấp chiếc oto cho b để đảm bảo khoản vay và có đăng ký giao dịch bảo đảm vao ngày 2/10/2017. và 4/3/2017, a lại tiếp tục thế chấp chiếc oto cho c và có đăng ký giao dịch bảo đảm. giá trị oto cao hơn tổng giá trị thực hiện nghĩa vụ. vậy khi xử lý tài sản bảo đảm thì b sẽ được thanh toán trước bởi giao dịch với b được xác lập hiệu lực đốc trưi khán</

READ  Khóa luận tốt nghiệp trong tiếng Anh: Định nghĩa, ví dụ

b) Trường hợp Có biện phap bảo ảm phát sinh hiệu lực ối khang với người thứ ba và v à crus phap bảo ảm không phát sinh hi hi hi hi ực ối kháng v ớg ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng with ệ with n. đối kháng với người thứ ba được thanh toán trước; ví dụ: a thế chấp chiếc oto cho b để đảm bảo khoản vay và có đăng ký giao dịch bảo đảm vao ngày 2/10/2017. và 4/3/2017, a lại tiếp tục thế chấp chiếc oto cho c và không đăng ký giao dịch bảo đảm. Giá trị autumn hơn tổng giá trịc hiện nGhĩa vụ .vậy khi xử lý tài sản bảo ảm thì b sẽ ược thanh toán trước bởi giao dịch a là giao dịch con lực ốc ốc ốc ốc ốc ốc ốc ốc ốc ốc .<p ví dụ: a thế chấp chiếc oto cho b để đảm bảo khoản vay và không đăng ký giao dịch bảo đảm vao ngày 2/10/2017. và 4/3/2017, a lại tiếp tục thế chấp chiếc oto cho c và cũng không đăng ký giao dịch bảo đảm. giá trị oto cao hơn tổng giá trị thực hiện nghĩa vụ. trường hợp này không có phát sinh hiệu lực đối kháng với người thứ ba. vậy khi xử lý tài sản bảo đảm thì b sẽ được thanh toán trước bởi b xác lập biện pháp bảo đảm trước.

tham khảo quy chế thế chấp, cầm cố tài sản và bảo lãnh vay vốn ngân…

4. trường hợp phát sinh hiệu lực đối kháng với người thứ ba

blds hiện hành quy ịnh 9 biện pháp bảo ảm nhưng chỉ có 4 biện pháp bảo ảm phát sinh hiệu lực ối kháng với người thứ ba đó túm; thế chấp tài sản; bảo lưu quyền sở hữu; cầm giữ tài sản.

trường hợp biện pháp bảo đảm phải đăng ký theo quy định của bộ luật dân sự, luật khác liên quan hoặc được đăng ký theo thỏa thuận hoặc được đăng ký theo yêu cầu của bên nhận bảo đảm thì thời điểm đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật liên quan là thời điểm biện pháp bảo đảm phát sinh hiệu lực đối kháng với ba.

trường hợp biện pháp bảo đảm không phải đăng ký thì hiệu lực đối kháng với người thứ ba của biện pháp cầm cố tài sản, đặt cọc, ký cược phát sinh từ thời điểm bên nhận bảo đảm nắm giữ tài sản bảo đảm . Trường Hợp tài sản bảo ảm thuộc biện phap bảo ảm ược giao cho người khác quản lý thì hiệu lực ối kháng của biện phap bảo ảm với người thứ ba phat sync.

READ  Sinh trắc vân tay, ysmart, sinh trắc vân tay ysmart

– bên nhận cầm cố, bên nhận đặt cọc hoặc bên nhận ký cược nắm giữ tài sản bảo đảm;

– người quản lý tài sản nhận trực tiếp tài sản bảo đảm từ bên cầm cố, bên đặt cọc hoặc bên ký cược;

– HợP ồNG BảO ảM COR HIệU LựC TRONG TRườNG HợP NGườI KHAC đANG quản lý trực tiếp tài sản mà tài sản này ược dùng ể cầm cố, ểt c c

5. câu hỏi liên quan

khi xử lý tài sản ược dùng ể bảo ảm thực hiện nhiều nghĩa vụ thì că cứ vào yếu tố nào ể xác ịnh thứ cá ưu tián. /p>

cơ sở pháp lý: Điều 308 blds 2015

a) Trường Hợp Các Biện Phapp Bảo ảM ều phát Sinh hi hệu lực ối kHáng với người thứ ba thì thứ tự that toán ược xác ịnh thứ tực xác lập hi lực ốc ốc ốc ốc ốc ốc ốc ốc ốc ố b) Trường Hợp Có Biện PHAPP BảO ảM PHÁT SINH HIệU LựC ốI KHANG VớI NGườI THứ BA Và và Có Biện PHAPP người thứ ba được thanh toán trước; c) trường hợp các biện pháp bảo ảm ều không phát sinh hiệu lực ối kháng với người thứ ba thì thứ tự thanh ton ược xác ịnh theot c phámá láp. nhưng thứ tự ưu tiên nếu các bên cùng nhận bảo đảm có thỏa thuận thay đổi thứ tự ưu tiên thanh toán cho nhau và bên thế quyền ưu tiên thanh toán chỉ được ưu tiên thanh toán trong phạm vi bảo đảm của bên mà mình thế quyền theo khoản 2 điều 308 blds.

có thể thay đổi thứ tự ưu tiên thanh toán nếu các cùng nhận bảo đảm?

thứ tự ưu tiên có thể thay ổi nếu các bên cùng nhận bảo ảm có thỏa thuận thay ổi thứ tự ưu tiên that toán cho nhau và bên thế quyền của bên mà mình thế quyền theo khoản 2 điều 308 blds.

như vậy, ể biện pháp bảo ảm phát sinh hiệu lực ối kháng phải đáp ứng ủu ba điều kiện: biện phÁp bảđo ảm ; đối tượng của biện pháp bảo đảm là tài sản; biện pháp bảo đảm đã được đăng ký hoặc bên nhân bảo đảm đã nắm giữ; chiếm giữ tài sản bảo đảm. Hiện nay, việc ap dụng chính xác, toàn diện các quy ịnh về bảo ảm thực hiện nGhĩa vụ khi phát sinh thiết yếu, giúp các giao dịch hạn chế những rủi ro pháp lý có thể phát sinh.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button