Từ vựng

Điểm danh những từ vựng tiếng Anh lớp 7 cốt lõi nhất theo chủ đề

Từ vựng tiếng Anh luôn là nền tảng kiến ​​thức quan trọng đối với bất kỳ cấp độ học tập nào. Học sinh có vốn từ vựng vững chắc, nghĩa là học sinh có nền tảng vững chắc trong việc học tiếng Anh. Bài viết này sẽ cung cấp những từ vựng tiếng Anh lớp 7 đầy đủ và chi tiết nhất để các em học sinh dễ dàng nắm vững.

Xem thêm:

Bạn đang xem: Học từ vựng tiếng anh lớp 7

 • Bài học tiếng Anh lớp 7 tích hợp những kiến ​​thức quan trọng
 • Hướng dẫn hay về chương trình học tiếng Anh lớp 7 mà bạn nên biết
 • 1. Toàn bộ Từ vựng Tiếng Anh lớp 7 lớp 12

  Tuyển tập từ vựng tiếng Anh lớp 7 đầy đủ và chi tiết nhất:

  Đơn vị

  Bảng chú giải thuật ngữ

  Đơn vị

  Bảng chú giải thuật ngữ

  1

  Chủ đề: Sở thích của tôi

  Cắm hoa / ə’reɪndʒɪŋ ‘flaʊər / cắm hoa

  A piece of cake (idiom) / pi: s əv keɪk / dễ dàng

  board game (n) / bɔːd ɡeɪm / board game

  bird watching (n) / bɜːd wɒtʃɪŋ / xem chim

  Collage (n) / ‘kɒlɑːʒ / Hình thu nhỏ

  Carving (adj) / kɑːvd / Khắc

  Carving (v) / kɑːv / Khắc, chạm khắc

  mỏng manh (tính từ) / ‘frædʒaɪl / dễ vỡ

  egghell (n) / eɡʃel / vỏ trứng

  trượt băng (n) / aɪs, ‘xiêntɪŋ / trượt băng

  cưỡi ngựa (n) / hɔːs, ‘raɪdɪŋ / cưỡi ngựa

  Làm đồ gốm / ‘meɪkɪŋ’ pɒtəri / làm đồ gốm

  Làm mô hình / ‘meɪkɪŋ,’ mɒdəl / Làm mô hình

  Monopoly (n) / mə’nɒpəli / Cờ tỷ phú

  giai điệu / ‘melədi / giai điệu

  skating (n) / ‘xiêntɪŋ / trượt băng

  lướt (n) / ‘sɜːfɪŋ / lướt sóng

  Share (v) / eər / Chia sẻ

  lạ (adj) / streɪndʒ / kỳ lạ

  bất thường (adj) / n’ju: ʒuəl / bất thường

  unique (adj) / jʊˈni: k / duy nhất

  7

  Chủ đề: Giao thông vận tải

  traffic jam (n) / ’træfɪk dʒæm / kẹt xe

  vỉa hè (n) / ’peɪvmənt / vỉa hè

  park (v) / pɑ: k / đậu xe

  Safely (adv) / ‘seɪflɪ / An toàn

  dây an toàn (n) / ‘si: t’belt / dây an toàn

  Train (n) / tren / train

  traffic rule (n) / ’træfik ru: l / quy tắc giao thông

  reverse (n) / rɪˈvɜːs / quay đầu lại

  fly (v) / flaɪ / lái máy bay

  car (n) / ‘viɪkəl / phương tiện, phương tiện

  Forbidden (tính từ) / prə’hɪbɪtɪv / bị cấm

  Plane (n) / pleɪn / Plane

  boat (n) / ʃɪp / thuyền

  Biển báo đường / rəʊd saɪn / biển báo giao thông

  2

  Chủ đề: Sức khỏe

  calo (n) / ‘kæləri / calo

  Allergy (n) / ‘ælədʒi / dị ứng

  tập trung (v) / ‘kɒnsəntreɪt / tập trung

  compound (n) / ‘kɒmpaʊnd / hợp chất, hợp chất

  Conjunction (n) / kən’dʒʌŋkʃən / Liên từ

  ho (n) / kɒf / ho

  Tọa độ (v) / kəʊˈɔːdɪneɪt / sự kết hợp

  diet (adj) / ‘diet / diet

  trầm cảm (n) / dɪˈpreʃən / chán nản, buồn bã

  Expert (n) / ‘ekspɜːt / Chuyên gia

  need (n) / senʃəl / cần thiết

  ngứa (adj) / ‘ɪtʃi / ngứa, gây ngứa

  độc lập (v) / ‘ɪndɪˈpendənt / độc lập, không phụ thuộc

  junk food (n) / dʒʌŋk fu: d /: đồ ăn nhanh đồ ăn vặt

  béo phì (adj) / bi: sɪti / béo phì

  Tăng cân (n) / tăng cân / tăng cân

  Note / peɪ ‘tenʃən / Ghi chú

  Spots (n) / spɒt / mụn

  disease (n) / ‘sɪknəs / ốm đau, bệnh tật

  Sunburn (n) / ‘sʌnbɜːn / cháy nắng

  Giữ dáng / n eɪp / Giữ dáng

  chay (n) /, vedʒi’teəriən / ăn chay

  triathlon (n) / traɪˈæθlɒn / ba môn phối hợp

  8

  Chủ đề: Phim

  nhà phê bình (n) / ‘krɪtɪk / nhà phê bình

  Animation (n) / ‘ænɪˈmeɪʃən / Phim hoạt hình

  direct (v) / dɪˈrekt / trỏ tới

  Documentary (n) /, dɒkjə’mentri / Phim tài liệu

  gripping (adj) / ‘ɡrɪpɪŋ / thú vị, thú vị

  kinh dị = thriller (n) / ‘hɒrə fɪlm / phim kinh dị

  poster (n) / ’pəʊstə / áp phích

  review (n) / rɪˈvju: / review

  star (v) / stɑː / nhân vật chính

  bạo lực (adj) / ‘vaɪələnt / bạo lực, bạo lực

  Xem thêm: 500 từ vựng tiếng Anh thông dụng nhất giúp bạn giao tiếp trôi chảy như người bản xứ

  3

  Chủ đề: Dịch vụ Cộng đồng

  Blanket (n) / ‘blæŋkɪt / cái chăn

  lợi ích (n) / ‘benɪfɪt / lợi ích

  Community service (n) / kə’mju: nəti ‘sɜːvɪs /: dịch vụ công cộng

  clean up (n, v) / kli: n ʌp / dọn dẹp

  từ thiện (adj) / ‘tʃærɪtəbl / tổ chức từ thiện

  donate (v) / dəʊˈneɪt / quyên góp, đóng góp

  Disabled (n) / dɪˈseɪbld ̩ ‘pi: pl / bị vô hiệu hóa

  graffiti / rə’fi: ti / không được viết hoặc vẽ trên tường

  Old man (n) / ‘Fieldəli’ pi: pl / ông già

  phỏng vấn (n, v) / ‘ɪntərvju: / phỏng vấn, phỏng vấn

  Vô gia cư / ‘həʊmləs’ pi: pl / Vô gia cư

  mentor (n) / ‘mentɔːr / người hướng dẫn

  Make a difference / meɪk ‘dɪfərəns / tạo sự khác biệt (để tốt hơn

  mural (n) / ‘mjʊərəl / bức tranh lớn

  Nhà dưỡng lão / ‘nɜːsɪŋ həʊm / Viện dưỡng lão

  Organisation (n) /, ɔ: gənai’zeiʃn / tổ chức

  Tổ chức phi lợi nhuận (n) / nɒn-‘prɒfɪt ɔːɡənaɪˈzeɪʃən / tổ chức phi lợi nhuận

  Shelter (n) / ‘ʃeltər / Ngôi nhà của tình yêu,

  street children (n) / stri: t ‘tʃɪldrən / trẻ em đường phố, trẻ em đường phố

  sort (n) / sɔ: t / loại, lớp, lớp

  traffic jam (n) / “træfɪk dʒæm / kẹt xe

  Buộc lòng / tu: bi: fɔːst / cưỡng bức

  utor (n, v) / ‘tju: tər / gia sư, người dạy kèm

  Giao thông công cộng (n): Phương tiện giao thông công cộng

  Trồng cây để làm cây xanh

  9

  Chủ đề: Lễ hội trên khắp thế giới

  quyến rũ (tính từ) / ‘fæsɪneɪtɪŋ / thú vị

  festival (n) / ‘festvl / festival

  welcome (v) / ‘selɪbreɪt / ăn mừng, ăn mừng

  tôn giáo (adj) / rɪˈlɪdʒəs / liên quan đến tôn giáo

  camp (n, v) / kæmp / cắm trại, cắm trại

  Feast (n) / fi: st / party

  Thanksgiving (n) / ‘θæŋksgɪvɪŋ / Lễ tạ ơn

  turkey (n) / ’tə: ki / gà tây

  bước (điều chỉnh) / sti: p / dốc

  season (adj) / ‘si: zənl / của mùa

  4

  Chủ đề: Âm nhạc và Nghệ thuật

  khí quyển (n) / ‘ætməsfɪər / môi trường, không khí

  National Anthem (n) / ‘ænθəm / Quốc ca

  composer (n) / kəm’pəʊzər / nhạc sĩ

  compile (v) / kəm’pəʊz / biên dịch

  Chủ đề cốt lõi (n) / kɔːr ‘sʌbdʒekt / Chủ đề cơ bản

  Control (v) / kə’trəʊl / Kiểm soát

  course (n) / kə’rɪkjʊləm / khóa học

  non-essential (adj) / nɒn-ɪˈsenʃəl / không cần thiết

  Origin (v) / ‘rɪdʒɪneɪt / origin

  Opera (n) / ‘ɒpərə / Nhạc kịch

  Show (n) / pə’fɔːm / trình diễn

  performance (n) / pə’fɔːməns / hiệu suất

  con rối (n) / ‘pʌpɪt / con rối

  Photography (n) / fə’tɒɡrəfi / Nhiếp ảnh

  Rural (tính từ) / ‘rʊərəl / nông thôn

  Support (v) / sə’pɔ: t / Hỗ trợ, hỗ trợ

  water rốiry (n) / ‘wɔːtər‘ pʌpɪtrɪ / nghệ thuật múa rối nước

  điêu khắc (n) / ‘skʌlptʃər / tác phẩm điêu khắc

  đánh dấu vào tac toe (n) / tɪk tæk təʊ / cờ rô

  10

  Chủ đề: Năng lượng

  Thường (adj) / ‘ɒf (ə) n / thường xuyên

  Always (tính từ) / ‘ɔːlweɪz / Luôn luôn

  never (adj) / ‘nevə / không bao giờ

  Đôi khi (adj) / ‘sʌm.taɪmz / đôi khi

  distance (n) / ‘dɪst (ə) ns / khoảng cách

  bath (n) / teɪk ə ʃaʊə / tắm

  transport (n) / trans’pɔrt / xe cộ

  Biogas (n) / ‘baiou, gæs / khí sinh học

  Điện (n) /, ɪlɛk’trɪsɪti / Điện

  Energy (n) / ‘enədʒi / năng lượng

  Dấu chân (n) / ‘fʊtprɪnt / dấu vết

  Carbon dioxide (n) / ‘kɑːrbən daɪˈɑːksaɪd / khí carbon dioxide

  solar (adj) / ‘soʊlər / (thuộc về) mặt trời

  nguy hiểm (adj) / ‘deindʒrəs / nguy hiểm

  Abundant (tính từ) / ‘phong phú / dồi dào

  source (n) / sɔ: s / source

  Rene (adj) / ri’nju: əbl / khôi phục lại

  không tái tạo (adj) /, nɔn ri’nju: əbl / không thể thay đổi được

  5

  Chủ đề: Món ăn Việt Nam

  beef (n) / bi: f / thịt bò

  Tham khảo: 5 Dạng & 60 câu bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 3 có chọn lọc

  beat (v) / bi: t / mix

  đắng (adj) / ‘bɪtə / cay đắng

  Delicious = ngon (tính từ) / dɪˈlɪʃəs / ngon

  canh (n) / brɒθ / nước dùng

  lươn (n) / i: l / lươn

  gấp (n) / fəʊld / gấp lại, gấp lại

  flour (n) / flaʊə / bột

  Fragrant (tính từ) / ‘freɪɡrənt / thơm, thơm

  ham (n) / hæm / giăm bông

  Green tea (n) /, ɡri: n ‘ti: / trà xanh

  mì (n) / ‘nu: dlz / mì

  omelette (n) / ‘ɒmlət,’ ɒmlɪt / trứng bác

  Pepper (n) / ‘pepər / hạt tiêu

  Lật ngược (v) / pɔː / lộn ngược

  Pork (n) / pɔːk / thịt lợn

  mặn (adj) / ‘sɔːlti / mặn

  sauce (n) / sɔːs / nước sốt

  Phục vụ (v) / sɜːv / thìa / xẻng

  lát cắt (n) / nô lệ / lát cắt

  Acid (adj) / saʊər / axit

  soup (n) / su: p / súp, súp, cháo

  cay (adj) / ‘spaɪsi / cay

  11

  Chủ đề: Du lịch trong tương lai

  dễ chịu (a) / ‘pleznt / thoải mái

  Safety (n) / ‘seɪfti / an toàn

  crash (n) / kræʃ / tai nạn xe hơi

  visualinative (a) / ɪˈmædʒɪnətɪv / tưởng tượng

  fuel (n) / fju: əl / nhiên liệu

  float (v) / fləut / float

  bàn đạp (v, n) / ’pedl / bàn đạp, bàn đạp

  metro (n) / ‘metrəʊ / Tàu điện ngầm

  gridlocked (adj) / ‘grɪdlɑːkt / Cố định lưu lượng truy cập

  skytrain (n) / skʌɪ on / Skytrain

  Technology (n) / tek’nɒlədʒi / kỹ thuật, công nghệ

  Pollution (n) / pə’lu: ʃ (ə) n / Sự ô nhiễm

  6

  Title: Trường đại học đầu tiên ở Việt Nam

  Coi (v) / kən’sɪdər / là

  construct = build (v) / kən’strʌkt / xây dựng

  do (v) / kən’sist əv / bao gồm

  The Doctor’s Stele (n) / ‘dɒktərz stəʊn’ tæblət / Bia của Bác sĩ

  Grow (v) / grəʊ / lớn lên

  định vị (v) / ləʊˈkeɪt / đóng cửa, địa điểm

  Recognition (v) / ‘rekəgnaiz / thừa nhận, chấp nhận

  Pagoda (n) / pə’ɡəʊdə / ngôi chùa

  di tích (n) / ‘relɪk / di tích

  Nho giáo Temple (n) / ‘templ v’ lɪtərɪtʃə / Đền thờ Nho giáo

  12

  Chủ đề: Thế giới quá đông đúc

  block (v) / blɑ: k / gây tắc đường

  Crime (n) / kraim / tội ác

  Affect (v) / ə’fekt / Ảnh hưởng đến

  Effect (n) / i’fekt / kết quả

  Cheat (v) / tʃi: t / scam

  Various (tính từ) / dai’və: s / nhiều loại

  Mật độ (n) / ‘dày đặc / mật độ dân số

  Explosion (n) / iks’plouƷ ən / tiếng nổ

  Hunger (n) / ‘hʌɳgər / Đói

  Nutrition (n) /, mælnju: ‘triʃən / suy dinh dưỡng

  overcrowded (adj) /, ouvə’kraudid / quá đông

  megacity (n) / ‘megəsiti / thành phố lớn

  Po Poor (n) / ‘pɔvəti / nghèo nàn

  slumdog (n) / slʌmdɔg / cư dân ổ chuột

  Slum (n) / slʌm / ổ chuột

  wide (adj) / ’Speiʃəs / rộng

  space (n) / spy / space

  2. Những Cách Học Từ Vựng Tiếng Anh Lớp 7 Hiệu Quả

  Học theo chủ đề

  Trong sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 7, họ chia từng unit thành các chủ đề cụ thể, giúp học sinh dễ dàng học từ vựng theo chủ đề. Bạn có thể học theo từng đơn vị bài và dễ dàng hệ thống hóa từ vựng đã học.

  Hiểu ngữ cảnh

  Nó không chỉ là ghi nhớ các chữ cái và đọc. Để ghi nhớ từ vựng tốt hơn, học sinh cần biết sử dụng từ đó khi nào và trong ngữ cảnh nào. Ví dụ, từ nào nên dùng để viết từ nào và từ nào chỉ nên dùng khi nói chuyện với bạn bè.

  Học từ vựng theo ngữ cảnh giúp họ ghi nhớ hiệu quả và biết cách sử dụng từ chính xác.

  Sử dụng từ vựng mới học trong một câu

  Cần học từ vựng mới trong các cụm từ và câu. Để ghi nhớ lâu và hiệu quả hơn, bạn nên tập thói quen đặt câu với những từ vựng mới học.

  Kết hợp âm thanh với hình ảnh

  Hình ảnh và âm thanh có thể giúp mọi người nhớ thông tin nhanh hơn so với văn bản thuần túy. Vì vậy, khi trẻ học từ vựng, trẻ cũng có thể kết hợp âm thanh hoặc sử dụng hình ảnh để tăng ấn tượng về từ vựng mới.

  Chương trình đột phá tiếng Anh lớp 7 của yola Junior

  Để học tốt tiếng Anh lớp 7, ngoài những phương pháp học trên, cần tìm cho trẻ một trung tâm chất lượng để giúp trẻ hoàn thành khóa học với điểm số cao và tăng hứng thú học tập. Trẻ em là điều cần thiết.

  Đã có trung tâm tiếng anh yola chắc chắn là địa chỉ uy tín đáng tin cậy của các bậc phụ huynh trong việc tạo cho con một môi trường học tập tốt.

  Tại yola, có khóa học nhập môn yola dành cho học viên 10,5-14 tuổi, chuyên phát triển các kỹ năng học thuật thông qua quá trình chuyên sâu áp dụng các phương pháp giảng dạy mới tại Việt Nam. Với yola, học sinh sẽ được học tiếng Anh thông qua sự kết hợp giữa kiến ​​thức khoa học và xã hội với các kỹ năng sống theo chương trình của Hoa Kỳ có tên là dạy tiếng Anh dựa trên nội dung.

  Chinh phục tiếng Anh lớp 7 dễ dàng hơn bao giờ hết với YOLA Junior

  Chinh phục Tiếng Anh lớp 7 Sử dụng yola junior dễ dàng hơn bao giờ hết

  Chương trình trung học cơ sở của yola tạo điều kiện để có được bằng cấp tốt dựa trên các yếu tố như giáo viên, phương pháp giảng dạy, chương trình giảng dạy và chương trình giảng dạy:

  – Phương pháp Tiếp cận Hiệu quả Tích hợp: Giúp học sinh sử dụng tiếng Anh như một công cụ bằng cách kết hợp các kỹ năng sống với kiến ​​thức khoa học và xã hội. Công cụ phát triển sự kết hợp của 4 kỹ năng: nghe tích cực, nói tự tin, đọc và viết sáng tạo, và các kỹ năng học thuật để nâng cao khả năng ứng dụng ngôn ngữ trong các lĩnh vực khác nhau.

  – Giáo viên Tâm lý có trình độ cao : Ngoài giáo viên bản ngữ có trình độ chuyên môn cao, giáo viên Việt Nam, những du khách đã từng sinh sống, học tập và làm việc tại Mỹ, Anh, Úc … sẽ chia sẻ và động viên học viên Suy nghĩ sáng tạo, tương tác và khơi dậy sở thích và đam mê của riêng bạn.

  – Các khóa học nâng cao và chất lượng cao: Việc học tập tại yola đã được chứng nhận bởi nhiều tổ chức nổi tiếng thế giới như: cambridge, pearson, mc. Mỗi khóa học tại Milan đều có bộ giáo trình riêng phù hợp với lượng kiến ​​thức các em cần cung cấp. Đây là các chiến lược để xử lý các dạng câu khác nhau, các bài tập để tối ưu hóa điểm số của bạn và luyện thi thêm IELTS, TOEFL, sat …

  – Giảng viên: giảng viên yola không chỉ hướng dẫn sinh viên khám phá thế mạnh của họ mà còn dạy kiến ​​thức mới. Khoa học-Xã hội, chia sẻ những bài học cuộc sống bổ ích. Họ không chỉ giàu kinh nghiệm mà còn rất niềm nở và thân thiện với các em nhỏ.

  Đến với yola, kế hoạch học tiếng Anh lớp 7 của các em không chỉ nâng cao trình độ tiếng Anh mà còn thể hiện rõ hơn sự tự tin, hăng say học tập của các em. Chúc các bạn chinh phục tiếng Anh dễ dàng hơn.

  Xem thêm: Từ vựng và thuật ngữ tiếng anh chuyên ngành toán học

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button