Mục tiêu và chương trình của giáo dục phổ thông mới nhất

Mục tiêu giáo dục tiểu học là gì

giáo dục nói chung là cách học tập kiến ​​​​thức, kỹ năng và thói quen và kỹ năng của con người có tínnh chất truyn từ từ hệ này hyc thẻ. /p>

giáo dục có vai trò rất quan trọng đối với mỗi quốc gia và with người. giáo dục tạo nên sự tiến bộ, tiến hóa của loài người hơn so với các loài động vật khác. Giáo dục giup with người cor trí tum, kiến ​​thức và kỹ năng ể làm tốt công việc, co khả n ể ể giải quyết vấn ề ổ, thhi ứ ứ ứi ứi ứi ứi ứi ứ ứ ứ ứ ứ. với hoàn cảnh tự nhiên và xã hội tốt nhất.

trong bài viết này, chúng ta đang đề cập tới giáo dục phổ thông gồm giáo dục tiểu học, giáo dục trung học cơ sở và giáo dục thôp>

1. mục tieu của giáo dục phổ thông:

mục tiêu chung của giáo dục phổ thông là nhằm phát triển toàn diện con người việt nam có ạo ức, tri thức, văn hóa, sức khỏe mỏe mứvm; có phẩm chất, năng lực và ý thức công dân; có lòng yêu nước, tinh thần dân tộc, trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; phát huy tiềm năng, khả năng sáng tạo của mỗi cá nhân; nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng, bảo vệ tổc và hội qu. strong đó:

– giáo dục tiểu học nhằm hình thành cơ sở ban đầu cho sự phat triển về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm h჻c hỹ; chuẩn bị cho học sinh tiếp tục học trung học cơ sở.

– giáo dục trung học cơ sở nhằm củng cố và phát triển kết quả của giáo dục tiểu học; bảo ảm cho học sinh có học vấn pHổ thông nền tảng, hiểu biết cần thiết tối thiểu về kỹ thuật và hướng nghiệp ể tiếp tục học trung học phổng hoặng trình nhi.

READ  Phân tích đặc điểm, vai trò của pháp luật Việt Nam xã hội chủ nghĩa

– giáo dục trung học phổ thông nhằm trang bị kiến ​​​​thức công dân; bảo ảm cho học sinh củng cố, phát triển kết quả của giáo dục trung học cơ sở, hoàn thiện học vấn pHổ thông và có hiểu biết thông thường về kỹtt, hướng nghiệp; có điều kiện phát huy năng lực cá nhân ểể lựa chọn hướng phát triển, tiếp tục học chương trình giáo dục ại học, giáo dốc.

2. chương trình của giáo dục phổ thông:

* các nguyên tắc xây dựng chương trình giáo dục

– phải thể hiện mục tieu giáo dục; quy định chuẩn kiến ​​thức, kỹ năng, yêu cầu cần đạt về phẩm chất và năng lực của người học; phạm vi và cấu trúc nội dung giáo dục; phương pháp và hình thức tổ chức hoạt động giáo dục; cach thức đánh giá kết quả giáo dục ối với các môn học ở mỗi lớp học, mỗi cấp học hoặc các môn học, mô-đun, ngành học ối với từng trình ạ ạ ạ ạ ạ ạ ạ ạ ạ

– phải bảo đảm tính khoa học và thực tiễn; kế thừa, liên thông giữa các cấp học, trình độ đào tạo; tạo điều kiện cho phân luồng, chuyển đổi giữa các trình độ đào tạo, ngành đào tạo và hình thức giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân để địa phương và cơ sở giáo dục chủ động triển khai kế hoạch giáo dục phù hợp; đáp ứng mục tiêu bình đẳng giới, yêu cầu hội nhập quốc tế. chương trình giáo dục là cơ sở bảo đảm chất lượng giáo dục toàn diện.

xem thêm: giáo dục phổ thông là gì? cơ sở giáo dục phổ thông bao gồm cấp nào?

READ  Ứng dụng RSI trong đầu tư chứng khoán hiệu quả

– Chuẩn kiến ​​thức, kỹ nĂng, yêu cầu cần ạt về pHẩm chất và nĂng lực người học quy ịnh trong chương trình giáo dục pHải ược cụ thể thể honeh Sách geh gih giáá ốc. giáo trình và tài liệu giảng dạy đối với giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học. sách giáo khoa, giáo trình và tài liệu giảng dạy phải đáp ứng yêu cầu về phương pháp giáo dục.

– Được tổ chức thực hiện theo năm học đối với giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông; theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ hoặc kết hợp giữa tín chỉ và niên chế ối với giáo dục nghề nghiệh dp,.

kết quảc tập môn học hoặc tín chỉ, mô-a mà người học tích lũy ược khi Theo học một chương trình giáo dục ược công nhận ể ể ể ể ển ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể đun tương ứng trong chương trình giáo dục khác khi người học chuyên ngành, nGhề đào tạo, chuyển hình thức tập học học lên cấp học, trình ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ

* yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông

– thể hiện mục tieu giáo dục phổ thông

– quy ịnh yêu cầu về pHẩm chất và nĂng lực của học sinh cần ạt ược sau mỗi cấp học, nội dung giáo dục bắt buộc ối với tất cảc sinh Trong cả n ướ

– quy ịnh phương phap, hình thức tổc chức hoạt ộng giáo dục và đánh giá kết quả giáo dục ối với các môn học ở mỗi lớp, mỗi cấp củc cổc cổc cổc cổc cổc cổc môc môc môc môc môc môc môc môc môc môc môc môc môc môc môc môc môc môc môc ở mỗi lớp, mỗi cấp củc cổc dụchchc môc môc môc ở mỗi cácớp, c.

READ  Bảo lãnh tài chính (Financial guarantee) là gì? Đặc điểm

– thống nhất trong cả nước và ược tổ chức thực hiện linh hoạt, phùp với điều kiện cụ thể của ịa phương và cơ sở giáo dục phổ thông

xem thêm: quy định về cấp học và độ tuổi của giáo dục phổ thông

– Được lấy ý kiến ​​​​rộng rãi các tổ chức, cá nhân và thực nghiệm trước khi ban hành; được công bố công khai sau khi ban hành

* thẩm định chương trình giáo dục phổ thông:

chương trình giáo dục pHổ thông phải ược thẩm ịnh bởi hội ồng quốc gia thẩm ịnh chương trình giáo dục pHổng ​​do bộng trưởng bộ giáo dục và đ đ đ đ đ

hội ồng thẩm ịnh chương trình giáo dục pHổ thông gồm: nhà giáo, can bộn quản lý giáo dục, nhà khoa họcccco kinh nghiệm, uy that về giá d v hội đồng phải có ít nhất một phần ba tổng số thành viên là nhà giáo đang giảng dạy ở cấp học tương ứng. hội đồng và thành viên hội đồng phải chịu trách nhiệm về nội dung và chất lượng thẩm định.

* bộ trưởng bộ giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm về chất lượng chương trình giáo dục phổ thông; ban hành chương trình giáo dục phổ thông sau khi được hội đồng quốc gia thẩm định chương trình giáo dục phổ thông thẩm đ; quy định tieu chuẩn, quy trình biên soạn, chỉnh sửa chương trình giáo dục phổ thông; quy định về mục tieu, đối tượng, quy mô, thời gian thực nghiệm một số nội dung, phương pháp giáo dục mới trong cổ thôg; quy ịnh nhiệm vụ, quyền hạn, pHương thức hoạt ộng, tiêu chuẩn, sống và cơ cấu likeh viên của hội ồng quốc gia thẩm ịnh chương trình giá dục.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *