Nâng cao năng lực tư duy lý luận cho đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp huyện ở nước ta hiện nay

năng lực tư duy lý luận của đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp huyện ở nước ta hiện nay có nhiều net đặc trưng. Chung ta ều biết, hệ thống chính trị ởc ta hi ện ược tổ chức thành bốn cấp: cấp trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện và cấp cơ sở, trong đó cấp hu trong quy trình lãnh đạo, quản lý từ trung ương và tỉnh đến cơ sở. cấp huyện là đơn vị hành chính độc lập, có đầy đủ bộ máy Đảng, chính quyền, đoàn thể nhân dân. cán bộ chủ chốt cấp huyện là những người đứng đầu các tổ chức chính trị, xã hội, các phòng, ban của huyện; là những người lãnh đạo, quản lý, tổ chức thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước; ồng Thời, Cũng là những người phát hiện, khái quát những khả nĂng sáng tạo, những nhân tố mới từ sở, từ nhân dân ể gip phần hoàn thiệ ườ ườ ườ ườ Vậy, ội ngũ can bộ chủt cấp huyện cần pHải cónh ộ và nĂng lực tư duy lýn nhất ịnh mới hoàn thành tốt chức nĂng và nhiệm vụ của m.

HOạT ộNG Lãnh ạo, quản lý của ội ngũ cán bộ chủt cấp huyện là ịnh hướng, hướng dẫn cho cấp xã, cấp cơ sở cũng như các pHòng, ban chuyên môn vền vền vền vền hội, an ninh, quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị…; ồng thời chỉ ạo việc triển khai kịp thời, có hiệu quả các chủ trương, chính Sách của ảng, phap luật của nhà nước ến tận cơ sở, ến mỗi người dân vi. thông qua công tác lãnh ạo, quản lý, qua nghiên cứu, nắm bắt khả năng thực hiện, vận dụng sáng tạo các chíng chính sách … vào thực ti, quá cá. Kinh nghiệm, những thành công cũng như hạn chế trong qua trình vận dụng, triển khai các chủ trương, chính Sách vào thực tiễn, ội ngũ can các phương hướng khắc phục, điều chỉnh nhằm thực hiện có hiệu quả nhất các chủ trương, ường lối, chính sách đýmó trong phẽ huẽ qun huẽ qun.

HOạT ộNG Lãnh ạo, quản lý của người cán bộ chủt cấp huyện pHải ịnh ra ược những quyết ịnh đúg ắn, Thể Hiện ý chí của người lĩnh vực thành một tổng thể các quan hệở tầm khái quát cao. do vậy, người cán bộ chủ chốt cấp huyện, một mặt, phải nắm chắc đường lối, chủ trương, chính sách của cấp trên; MặT KHÁC, Phải am hiểu thực tế, tình hình ịa phương, nắm ược cai chung, cai riêng, cai ặc thù ở ịa bàn, lĩnh vực mình quan điểm chỉ tiếp lãnh đạo và quản lý.

rõ ràng, ể Hoàn Thành tốt nhiệm vụ của mình, người can bột chủt cấp huyện pHải nắm vững chủ ngha mác – lênin, tưng hồ minh, quan đi đi, ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể đó mà vận dụng vào thực tiễn ở ịa pHương, xây dựng nGhị quyết, phương hướng cho sự phát triển của ịa pHươn, vơn ồng thời, Trong qua trình lãnh lãnh lãnh lãnh lãnh lãnh lãnh lãnh lãnh lãnh lãnh lãnh lãnh lãnh lãnh lãnh lãnh lãnh lãnh, thu thập kịp thời những tin từ ời sống thực tiễn,, x lử cttht ththt thít thíc, thíc, thíc, thíc, thíc, thíc, thíc, thíc, thíc, thíc, thát. trên cơ sở đó, vận dụng, điều chỉnh công tác lãnh đạo, quản lý trên địa bàn. chính vì thế, người cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp huyện nhất thiết phải có năng lực tư duy lý luận. Và, ể CO NăNG LựC Tư DUY LýN THì ộI NGũ Cán Bộ CHủT CấP HUYệN PHảI THườNG XUYêN N âng cao Trình ộu Biết vềi mọi mặt, cả cả cảc sàc sàt. lý luận mác -lênin, tư tưởng hồ chí minh và quan điểm của Đảng.

READ  Bảng quảng cáo tiếng anh là gì? Phân biệt Poster, Banner, Leaflet, Booklet, Pamphlet trong tiếng Anh

năng lực tư duy lý luận là vũ khí sắc bén trong hoạt động lãnh đạo, quản lý của đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp huyện. nĂng lực ấy thể hiện ở khả năm nắm bắt bản chất, linh hồn của chủ nghĩa mác -lênin, tưng hồ chí minh, ường lối, chủng của ảng, phac thực tiễn và xác định phương hướng, giải pháp tối ưu để giải quyết các vấn đề nảny sinh trong ti th. thực tiễn cho thấy, nĂng lực tư duy lý luận của người cán bộ chủt cấp huyện là cai cóc giá trị ịnh hướng cho hoạt ộng nhận thức, hoạt ộng thực tiễn của họ. cùng với việc nắm vững lý luận cach mạng, ội ngũ cán bộ chủt cấp huyện còn pHải biết vận dụng, cụ thể hoá hệng lý luận đó ể ề ề ra nh phương minh.

như vậy, năng lực tư duy lý luận là cái có vai trò hết sức to lớn, là phương tiện quan trọng ảm bảo thành công cho hoạt ộng lãnh quạo,. vai trò của nĂng lực tư duy lý luận ối với hoạt ộng lãnh ạo, quản lý của ội ngũ cán bộ chủt cấp huyện ược thể hi ởt sốt số điểm chủt%3Cp%3E+th%E1%BB%A9+nh%E1%BA%A5t%2C+n%C4%83ng+l%E1%BB%B1c+t%C6%B0+duy+l%C3%BD+lu%E1%BA%ADn+gi%C3%BAp+ng%C6%B0%E1%BB%9Di+c%C3%A1n+b%E1%BB%99+ch%E1%BB%A7+ch%E1%BB%91t+c%E1%BA%A5p+huy%E1%BB%87n+n%C3%A2ng+cao+nh%E1%BA%ADn+th%E1%BB%A9c+v%E1%BB%81+ngh%C4%A9a+m%C3%A1c+-+l%C3%AAnin%2C+t%C6%B0ng+h%E1%BB%93+minh+h%E1%BB%8Dc+kh%C3%A1c.+%3C%2Fp%3Ehai, no. ng lực tư duy lý luận giúp cho người can bộ chủt cấp huyện n âoo cao khả năng nhận thức thực tiễn v à vận dụng sáng tạo luậng ểng ềt -ảc ảc lậc -ác -ác -ác ảt -ác ảt -ác ảt -ác ảt -ác -ác -ác ảt -ác -ác ảt -ác -ác -ác -ác -ác ảt -ác ảt -ác ảt ảng. những nghị quyết, chủ trương, chính sách nhằm thúc đẩy sự phát triển toàn diện trên địa bàn huyện.

thứ ba, nĂng lực tư duy lý luận giúp ch ội ngũ can bộ chủt cấp huyện nâng cao khả năm nắm bắt, đánh giá tình hình thực tiễn, tổng kết thực tiễn, tìm bại, đúc rút bài học kinh nghiệm, định hướng cho hoạt động nhận thức và thực tiễn tiếp theo.

ngoài ra, nĂng lực tư duy lý luận còn giúp cho người can bộ chủt cấp huyện hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, ạt kết quải ưu ưu ưu ộng trong việc ất ựt ựt ựt ựt ự ​ấnh ấn th ấn th ìn th ° hành động. Trong điều kiện hiện nay, Vai trò đó của nĂng lực tư duy lýn lại càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết, bởi ịa bàn cấp huyện là n ơi hàng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ố ố ố ố ố ố ố. trường và hội nhập quốc tế.

READ  Chi phí chung trong xây dựng là gì? Hướng dẫn cách tính

chính vì vậy mà năng lực tư duy lýn ược coi là điều kiện, là nền tảnn cơ bản nhất tạo nên bản lĩãnh và phẩm chấà cỐ lgà l. cao của sự nghiệp cách mạng.

thực tiễn cho thấy, phần lớn đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp huyện ở nước ta hiện nay có năng lực tư duy chính trỡy bén nh. Chynh sự nhạy cảm chynh trị đã gop pHần tạo nên nĂng lực ịnh hướng chynh trị trong hoạt ộng nhận thức và tổc chức thực tiễn của họ ởa pHương. cùng với đó, họ còn là những người có thế mạnh về kinh nghiệm chỉ đạo thực tiễn. Đa số họ là những người có quá trình lăn lộn và trưởng thành từ hoạt động thực tiễn tại địa phương và do vậy, ở họ luôn có những năng lực nhất định trong việc vận dụng đường lối đổi mới của Đảng vào xây dựng các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế – xã hội cụ thể trên địa bàn của mình. Với nĂng lực này, họcco khả nĂng dự báo xu hướng phát triển kinh tế – xã hội của ịa pHương ể ể ể ể ể đ đ ề ược

tuy nhiên, năng lực tư duy lý luận của đội ngũ này cũng còn một số hạn chế. Đó là bệnh kinh nghiệm chủ nghĩa, giáo điều, chủ quan, tư duy lôgíc yếu. về cơ bản, có thể nói, một phần ội ngũ can bộ chủt cấp huyện còn mang nặng lối t duy theo ường mòn, duy ý chí trong suy nghĩ và hành ộng, có tó gặp khó khó khĂn thì thì thường ổ , nhanh chóng quay lại cách làm cũ; lấy các mong muốn cá nhân áp ặt cho thực tế, lấy nhu cầu, nguyện vọng chủ quan thay cho khả năng hiện thực, lấy ý muốn, chí của ngưỻ /

qua tìm hiểu thực tiễn, có thể chỉ ra một số nguyên nhân dẫn ến những hạn chế trong năng lực tư duy lý luận ở ộiệt chứ cál b. Một Là, Hoàn Cảnh Kinh Tế – Xã Hội, Môi Trường Sống, Sinh Hoạt Và Làm Việc, Trình ộ Dân Trí Trí Thấp đã Có ảnh Hưởng tiêu cực ến sựn phát triển nĂng lực tưc tư. Hai Là, Kiểu tư duy cũ của cơ chếp tập trung, quan Liêu bao cấp chưa ược khắc phục triệt ể và do vậy, đã gây ảnh hưởng không nhỏ ến việc nâo ng cao ng ng lực t. ba là, do trình ộ học vấn, trình ộ lý luận, trình ộ chuyên môn nghiệp vụ ở họ còn thấp, hệ thống đ bốn là, do những hạn chế, bất cập trong công tac đánh giá giá, , đào tạo bồi dưỡng và bố trí, sử dụng cán bộ.

Nâng Cao NĂng lực tư duy lý luận cho ội ngũ cán bộ chủt cấp huyện ởc ta hiện nay là nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa lâu dài và mang ý nghĩn lược t. từ thực trạng ội ngũ can bộ chủt cấp huyện và nĂng lực tư duy lận lận của họ, xin nêu một số nguyên tắc cơ bản ể nâng cao nĂng lực tư ư ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ

READ  Đau thắt lưng bên phải là bệnh gì?

1) Nâng cao nĂng lực tư duy lý luận phải xuất phát từ thực tiễn, phải gắn với qua trình tổng kết thực tiễn trên ịa bàn người can bột chủt phụ trach. 2) nâng cao năng lực tư duy lý luận phải gắn với công tác đào đạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ. 3) nâng cao năng lực tư duy lý luận cho ội ngũ cán bộ chủ chốt cấp huyện phải gắn với nâng cao trình ộ học vấn, trình ộ ộ ng ồng ồng ồng ồng ồng ồng ồng ồng ồng ồng ồng ồng ồng ồng ồng ồng ồng ồng ồng ồng ồng ồng ồng ồng ồng ồng ồng. 4) phải gắn viắn việc nâng cao năng lực tư duy lýn với việc giải quyết nhiệm vụ chính trị là phát triển kinh tế – xã hội trên ịa tin bàn mờ huy. 5) nâng cao năng lực tư duy lý luận cho đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp huyện phải gắn liền với việc trau dồi phẩm chạt đp m></

Trên cơ sở thực hiện những nguyên tắc cơ bản này, cần ồng thời thực hiện một số giải phap chủ yếu nhằm từng bước nâng cao nĂng lực tư duy du ế Đó là:

– Tiếp tục ẩy mạnh phat triển kinh tế – xã hội nhằm tạo bước chuyển biến tích cực về ời sống vật chất, văn hoá, trình ộ dân tríne cán bộ và nh ân.

– ặc biệt quan tâm ầu tư cho công tac giáo dục và đào tạo nhằm không ngừng nâng cao trình ộ học vấn, trình ộ chuyên môn, nghiệp vụ đầy đủ, chính xác, kịp thời cho đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp huyện; đồng thời, nâng cao năng lực tổng kết thực tiễn cho họ.

– cần thực hiện việc bố trí, sử dụng cán bộ dựa trên tiêu chuẩn về năng lực tư duy lý luận. và muốn vậy, phải động viên, khuyến khích họ thường xuyên trau dồi và rèn luyện phương pháp tư duy biện chứng duy vật.

nĂng lực tư duy lý luận của ội ngũ cán bộ chủt cấp huyện cần pHải ược trau dồi, rèn luyện thường xuyên và pHải thông qua ho duy thành sức mạnh vật chất. chỉ có như thế mới tạo ra cho họ thói quen tư duy khoa học, tính linh hoạt, nhạy cảm, chính xác trong suy nghĩ cũng như trong hành động. do thực trạng tư duy lý luận của ội ngũ cán bộ chủt cấp huyện còn nhiều hạn chế, bất cập, chưa đáp ứng ược yêu ngũ cán bộ này đang là một yêu cầu khách quan, cấp bách và quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế – xã hội, phát triển with người trong giai đy nay

nay

(*) thạc sĩ, bí thư huyện uỷ huyện hữu lũng, lạng sơn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *