Giải đáp cuộc sống

Phí bảo trì chung cư và 05 điều cần biết

Phí bảo trì chung cư và 05 điều cần biết

phí bảo trì chung cư và 05 điều cần biết

Bạn đang xem: Phí bảo trì nhà chung cư là gì

về vấn đề này, thƯ viỆn phÁp luẬt giải đáp như sau:

1. phí bảo trì chung cư là gì?

theo khoản 1 Điều 107 luật nhà ở 2014 thì bảo trì chung cư bao gồm bảo trì phần sở hữu riêng và bảo trì phần sở chung. chủ sở hữu nhà chung cư có trách nhiệm bảo trì phần sở hữu riêng và đóng góp kinh phí để thực hiện bảo trì phần sở hữa chunga chung

như vậy, pHí bảo trì chung cư ược hiểu là kinh pHí ược đong ár áừ chủ sở hữu nhà chung cư ể ực hiện việc bảo trì pHần sở hữu chung của nhà chung cư.

trong đó, phần sở hữu riêng và chung của nhà chung cư được quy định tại Điều 100 luật nhà ở 2014 như sau:

* phần sở hữu riêng trong nhà chung cư bao gồm:

– phần diện tích bên trong căn hộ bao gồm cả diện tích ban công, lô gia gắn liền với căn hộ đó;

– phần diện tích khác trong nhà chung cư được công nhận là sở hữu riêng cho chủ sở hữu nhà chung cư;

– hệ thống trang thiết bị kỹ thuật sử dụng riêng gắn liền với căn hộ hoặc gắn liền với phần diện tích khác thuộở spỪ h>

* phần sở hữu chung của nhà chung cư bao gồm:

– phần diện tích còn lại của nhà chung cư ngoài phần diện tích thuộc sở hữu riêng; nhà sinh hoạt cộng đồng của nhà chung cư;

– Không Gian và hệ thống kết cấu chịu lực, trag thiết bị kỹt lang, cầu thang bộ, thang máy, đường thoát hiểm, lồng xả rác, hộp kỹ thuật,

hệ thống cấp điện, cấp nước, cấp ga, hệng thông tin liên lạc, phát thanh, tryền hình, thoot nước, bể pHầt, thu lôi, cứu hỏa và các phần khôny sởu nhà nhà chung cư p>

– hệ thống hạ tầng kỹ thuật bên ngoài nhưng ược kết nối với nhà chung cư đó, trừ hệ thống hạng kỹt sửng vào mục đíc tưn quản lý The Theo nội dung dự

– Các Công Trình Công Cộng Trong Khu Vực Nhung Cư Nhưng Không Thuộc diện ầu tư xây dựng ểể Kinh doanh hoặc phải bàn giao cho nhà nước nước ộ ự đ đ đ ượ ượ ượ đ đ đ đ đ đ đ đ đ viên và các công trình khác được xác định trong nội dung của dự án đầu tư xây dựng nhà ở được phê duyệt.

2. hoạt động bảo trì chung cư gồm những hoạt động nào?

hoạt động bảo trì chung cư theo khoản 1 Điều 11 quy chế ban hành kèm theo thông tư 02/2016/tt-bxd quy định bao gồm những hoạng sau::

Xem thêm: Phân biệt Công hàm độc thân và tuyên thệ độc thân Mỹ

– việc kiểm tra, quan trắc, kiểm định chất lượng, sửa chữa nhỏ, sửa chữa định kỳ và sửa chữa lớn phủn chung

– kiểm tra, duy trì hệ thống an toàn phòng cháy, chữa cháy;

– thay các linh kiện hoặc các thiết bị sử dụng chung của tòa nhà, cụm nhà chung cư.

3. trách nhiệm đóng phí bảo trì chung cư

theo khoản 2 Điều 11 quy chế ban hành kèm theo thông tư 02/2016/tt-bxd quy định về trách nhiệm đóng phí bảo trì chung cư như sau:

– chủ sở hữu nhà chung cư co trÁch nhiệm bảo trado phần sở hữu riêng và đong gÓp kinh phÍh ể thực hiện bảo trado

– TRườNG HợP CC HưNG Phần sở hữu riêng mà ảnh hưởng ến các chủ sở hữu khác thì chủ sở hữuco nhiệm sửa chữa các hưng, nếu chủ sở sở hữ ì ì ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ vận hành

HOặC NGườI ượC GIAO QUảN Lý NHà Chung cư ượC TạM NGừNG HOặC ề NGHị ơN Vị CUNG CấP DịCH Vụ TạM NGừNG CấP DịCH Vụ đIệN, NướC SINH HOạT ốI

TRườNG HợP CC HưNG PHầN Sở HữU CHUNG TRONG KHU VựC Thuộc sở hữu riêng thì chủ sở hữu pHần sở hữu riêng co nhiệm tạo đu ều kiện và hỗ ơ ơ ơn v ịn v ịn v ị sửa chữa các hư hỏng này.

4. quy định về phí bảo trì chung cư với phần sở hữu chung

phí bảo trì chung cư với phần sở hữu chung được quy định tại Điều 108 luật nhà ở 2014 như sau:

(1) kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu được quy định như sau:

– ối với căn hộ, pHần diện tích khác trong nhn chung cư mà chủ ầu tư bán, cho thuê mua thì chủ ầu tư pHải đeg 2% giá trị că hộc hoc diện tích khác bbbb bat, ch, ch, cho; p>

khoản tiền này ược tính vào tiền bán, tiền thuê mua nhà mà người mua, thuê mua phải đóng khi nhận bàn giao và ược quy ịnh rồ ồ ợ trong hng

– ối với căn hộ, pHần diện tích khác trong nhà chung cư mà chủ ầu tư giữ lại không bán, không cho thuê mua hoặc chưa bán dụng,

trừ phần diện tích thuộc sở hữu chung thì chủ đầu tư phải đóng 2% giá trị căn hộ, phần diện tích giữ lại; phần giá trị này được tính theo giá bán căn hộ có giá cao nhất của nhà chung cư đó.

(2) TRườNG HợP KINH PHÍ BảO TRì quy ịnh tại (1) mục này không ủ ể ể thực hiện bảo trì pHần sở hữu chung của nhà chung cư thì các chủ sở hữu nhà chung phí tương ứng với phần diện tích thuộc sở hữu riêng của từng chủ sở hữu.

In cư họp hội nghị nhà chung cư để thống nhất mức đóng góp kinh phí này;

mức đóng gél kinh phí có thể ược nộp hằng tháng vào tài kohn tiền gửi tại tổc tín dụng đang hoạt ộng tại việt nam do ban quung de ban c.

(4) trường hợp chủ ầu tư ký hợp ồng mua bán, thuê mua căn hộ hoặc diện tích khác nhà chung cư sau ngày 07/01/2006 mà trong hợp ồng mua bán. thuận về kinh phí bảo trì thì chủ đầu tư phải đóng khoản tiền này;

Tham khảo: Cơ quan bảo hiểm xã hội Tiếng Anh là gì?

Trường Hợp Trong Hợp ồng Mua Bán, Thuê Mua Nhà ở Mà Giá Mua, Giá Thuê Mua Chưa Tính Kinh Phí Bảo Trì Thì chủ sở hữu thực hiện đegon khoản kinh pHí bảo trì pHầ ) mục này.

(5) TRườNG HợP NHà Chung Cư Có MụC đích sửng hỗn hợp ể ở Và Kinh doanh mà pHân chia ược riêng biệt cac Khu chức nĂng khccnhau trong cùng một tòa nhà nhà nhà bao bao bao bao bao bao bao bao bao

– khu chức năng căn hộ;

– khu chức năng kinh doanh, dịch vụ

và mỗi khu chức nĂng này có pHần sở hữu chung ược tách biệt với pHần sở hữu chung của cả tòa nhà, ược quản lý, vận hành ộc lập thì chủ ầu tư và ng và và ng ng KHAC TRONG NHà Chung cư Thỏa Thuận Trong Hợp ồng Mua Bán, Thuê Mua Việc Phân Chia Tỷ Lệ Kinh Phí bảo trì pHần sởu hữu chung thành nhiều pHần ển lý, sửng

5. quản lý, sử dụng phí bảo trì chung cư với phần sở hữu chung

việc quản lý, sử dụng phí bảo trì chung cư với phần sở hữu chung theo Điều 109 luật nhà ở 2014 như sau:

– ối với kinh phí bảo trì qy ịnh tại (1) mục 5 này thì trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày thu kinh pHí của người mua, thua căn hộc diện tích khác trong trong nhì thì thì thìhì:

chủ ầu tư có trach nhiệm gửi vào tài khoản gửi tiết kiệm mởi tổi tổ chức tín dụng đang hoạt ộng tải việt nam ể ản lý k kinh phí này và thôông chung chung cư biết.

trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày ban quản trị nhà chung cư ược thành lập, chủu ầu tư pHải chuyển giao kinh phí bảo trì bao gồm cả lament suất tiền gửn ban quan quan quan quan quan quan quan quan quan quan quan dụng theo quy định và có thông báo cho cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh biết;

trường hợp chủ ầu tư không bàn giao kinh pHí này thì ban quản trị nhà chung cưc có quyền yêu cầu ubnd cấp tỉnh nơi Co nhà chung ư ưh thot th ư ư ư ư ư ư. chính phủ.

– Kinh phí bảo trì chỉ ược sửng ể bảo trì các pHần sở hữu chung của nhà chung cư, không ược sửng choc chu việc quản lý vận hành nhà chung cư và các đc đ

Trường Hợp nhà chung cư phải pHá dỡ mà kinh phí bảo trì chưa sửng dụng hết thì ược sử dụng ể hỗ trợ tái ịnh cưc ưa vào quỹ bảo trì pHần sởu chung củ lại.

– Ban quản trị nhà chung cư có trach nhiệm quản lý, sửng kinh phí bảo trì đúng mục đích, đúng hạng mục cần bảo trìo kếchch bảo trì đ ược hội nghị mh.

việc sử dụng kinh phí bảo trì phần sở hữu chung phải có hóa ơn tài chính, có toán, quyết toán theo quy ịnh của phán -t.

Thành Viên Ban Quản Trị Nhà Chung cư Có quyết ịnh sử Dụng kinh phí không đúng quy ịnh thì bị xử lý Theo quy ịnh của phap luật và pHải bồi thường thiệt hại.

– việc quản lý, sử dụng phần kinh phí bảo trì quy định tại (5) mục 4 được quy định như sau:

– ối với phần kinh pHí ể bảo trì pHần sở hữu chung của cả tòa nhà và pHần sở hữu chung của khu căn hộ thì ược chuyển vào tài khoản do quản trịn trị what định;

– ối với pHần kinh pHí ể ể Bảo trì pHần sở hữu chung của khu kinh doanh, dịch vụ thì chủ sở hữu khu kinh doan, dịch vục tựn lý, sửng ể năng này.

quốc Đạt

Xem thêm: Từ chỉ sự vật là gì lớp 2, 3? Ví dụ từ chỉ sự vật?

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button