Giải đáp cuộc sống

Ngay-quoc-khanh-29-gia-tri-lich-su-y-nghia-thoi-dai-cua-ban-tuyen-ngon-doc-lap

ngày 2/9/1945, tại quảng trường ba đình, chủch hồ chí minh ọc bản ”tuyên ngôn ộc lập” lịch sử do chính người chuẩn bị, trịnh trọng tuyên bốc trước toà một nhà nước mới: nhà nước việt nam dân chủ cộng hòa (nay là nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam). thời gian đã qua đi hơn 2/3 thế kỷ, nhiều chi tiết nội dung trong tuyên ngôn đã được nghiên cứu, làm sáng tỏ trên nhiều ựcnh v. chúng ta càng thấy rõ những tư tưởng vĩ đại, tầm nhìn chiến lược của người thể hiện trong tuyên ngôn.

tuyên ngôn ộc lập ngày 2/9/1945 là văn bản phap phap trong sự nghiệp xây dựng nhà nước của dân, do dân và vì dân. Hơn thế nữa, tuyên ngôn ộc lập còn đegon gop cho sự nghiệp giải phong nhân loại, là sự mở ầu kỷ nguyên ộc lập, tự do của các dân tộc thu ịc ịc ịc ịc ịc ị

tuyên ngôn Độc lập là một văn kiện lịch sử, một văn bản pháp lý quan trọng bậc nhất của nước ta. Với hệ thống lập luận chặt chẽ, lẽc bén, giọng văn hùng hồn, một cơ sở phap phap phap vững chắc khẳng ịnh mạnh mẽc ền quyn quyc gia của tộc vi ệt nam, tộc tộc tộc tộc tộc tộc tộc tộc tộc >

nội dung của tuyên ngôn ộc lập đã ược Các nhà khoa học thuộc nhiều lĩnh vực nghiên cứu, làm rõ, nhưng hiện vẫn còn những lus minh lại mở đầu bản tuyên ngôn Độc lập bằng những câu trích dẫn từ hai bản tuyên ngôn của nước mỹ và pháp?

Bạn đang xem: Quốc khánh mùng 2 tháng 9 là ngày gì

Tham khảo: Mô tả công việc của một giám sát bán hàng

Điều này cần phải hiểu và lý giải rõ.

một là, chủ tịch hồ chí minh là danh nhân văn hóa thế giới như unesco đã tôn vinh, người nhắc ến hai văn kiện lị ấl với văn minh nhân loại mà cách mạng giành độc lập của hoa kỳ năm 1776 và cách mạng tư sản pháp 1789 đã giành được. Đy là những thành quả vĂn hoá của nhân loại, là dấu mốc lớn của lịch sử loài người, trong đó đã khẳng đinh những quyền cơ bản của with người. Đó là “quyền ược sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc” … “người ta sin ra tự do và bình ẳng về quyền lợi; và phải luôn luônn ược tựnh đnh g. … đây là những tưng rất tiến bộ đã ược khẳng ịnh trong hai bản tuyên ngôn của nước mỹc và nước phapc. của quốc tế đối với cuộc cách mạng của nhân dân việt nam.

Xem thêm: Chứng khoán phái sinh: Cần hiểu kỹ 6 điều này trước khi chơi

hai là, trên nền tảng và tiền ề đó, chủch hồ chí minh khẳng ịnh rằng, chính cuộc cach mạng mà dân tộc việt nam đã giành ược vào loại, ồng thời sử giải phóng with người thuộc các dân tộc bị áp bức, bóc bóc lột. Đó là mẫu hình ầu tiên và cũng là ngọn cờ ầu của cup c ấu tranh giải phong dân dân tộc thuộc ịa nhỏ yếu thoot khỏi ách đô hộ, thống trị tịch hồ chí minh lãnh đạo đã gương cao.

ba là, đi sâu nghiên cứu hai bản tuyên ngôn của nước mỹ và nước pháp, chúng ta thấy cả hai bản tuyên ngôn đ ề ềnh ẳnh. Chủ Tịch Hồ Chí Minh đã Suy rộng ra, câu ấy fo ý nGhĩa là: tất cả các dân tộc trên thế giới ều sinh ra bình ẳng, dân tộc nào cũng cor quyền sống, quy ềng. CHYNH Sự SUY RộNG RA đà THể HIệN MộT TưNG LớN, MộT LUậN đIểM QUAN TRọNG THể HIệN SựT VượT TRộI CủA CHủCH TịCH Hồ CHÍ MINH đC TRINH Bày TRONG TUYêN NGô ộC Đây là một nội dung rất căn bản, có ý nghĩa không chỉ đối với dân tộc ta mà còn có ý nghĩa sâu sắc đối với thời. từ đó tới nay, các nước trên thế giới đã và đang liên tục đấu tranh để giành độc lập, giành quyền dân tộa bp c.

như vậy, có thể thấy, với vốn tiếng anh c cùng với thiên tài trí timệ, chủch tịch hồ chí minh đã dịch và trích dẫn tuyn ngôn của nước mỹ và nước phap người và trên thực tế, tinh thần ấy đé ược thể hiện và khẳng ịnh trong tất cả các bản hiến hip của việt nam từ trước.

Đó chính là sự đóng góp về lý luận và thực tiễn về quyền con người, đem lại những tiến bộ và phù hợp với sựh n c tri.

hơn 70 năm đã trôi qua, những tư tưởng của chủ tịch hồ chí minh trong tuyên ngôn ộc lập ngày 2/9/1945 đã trở thhht, thá thát. THứC, thực hiện lời thề Thiêng liêng trong ngày lễ ộc lập: “Toàn thể dân tộc việt nam quyết đem tất cả thần và lực lượng, tanh mạng và của cả giữ vững ậ ậ ậ p>

với tinh thần đó mà cach mạng việt nam dưới sự lãnh ạo của ảng cộng sản việt nam và chủch tịch hồ chí minh vĩ ại đã giành ược những thành tựu to lớn, . hiện nay, toàn ảng, toàn dân ta đã và đang tiếp tục ẩy mạnh sự nghiệp ổi mới toàn diện trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực sẽc còn nhiều di ra cả thời cơ và thách thức.

ể tận dụng, phát huy tốt nhất thời cơ, thuận lợi, vượt qua khó khĂn, thisch thức, toàn ảng, toàn dân, toàn quân ta cần đoàn kết một lòng v ớt ớt đt đt sạt ttnt thtn sạt sạt sạt sạt sạt sạt sạt sạt sạt sạt sạt sạt sạt tt thtt toàn dân tộc, ẩy mạnh toàn diện, ồng bộ công cuộc ổi mới, phấn ấu sớm ưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện ai; nâng cao đời sống của nhân dân. Kiên quyết, kiên trì ấu tranh bảo vệng chắc ộc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của tổc quốc việt nam xã hội chủi nghĩa ./.

bbt (tổng hợp)

Xem thêm: Tìm hiểu về môi trường giáo dục mầm non trong và ngoài lớp học

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button