Giải đáp cuộc sống

Khiếu nại là gì? Tố cáo là gì? Khái quát về khiếu nại và tố cáo?

khiếu nại, tố cao là một trong các quyền cơ bản của công dân, ược ghi nhận tại 30 hiến phap năm 1992, sửa ổi năm 2001: “mọi người có ền khi n. , cá nhân có thẩm quyền về những việc làm trái pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân.”

khai-quat-chung-ve-khieu-nai-to-cao%281%29

luật sư tư vấn pháp luật hành chính trực tuyến qua tổng đài: 1900.6568

1. khiếu nại là gì? tố cáo là gì?

khiếu nại là gì?

khoản 1 điều 2 luật khiếu nại quy đinh: “việc công dân, cơ quan, tổ chức hoặc can bộ, công chức thủc do luật này quy ịnh, ề ngh quyền xem xét lại quiết qết qu Chính của cơ quan hành chính nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước hoặc quyết ịnh kỷ lug quyền, lợi ích hợp pháp của mình“.

tố cáo là gì?

cùng với khiếu nại, quyền tố cáo của công dân đã được ghi nhận trong hiến pháp, luật tố cáo và nhiều văn bản pháp kháct pháp. KHAI Niệm tố cao có thể ược hiểu dưới nhiều giác ộ khác nhau, dưới góc ộ phap phap phap phap, Theo điều 2 của luật tố cao thì tố cao ược quy ịnh: “Là việc công dân theo tủ tụ cơ quan, tổ chức, ca nhân có thẩm quyền biết về hành vi pHạm phap luật của bất cứ cơ quan, tổc, ca nhân nào gây thiệt hại hoặc đe d hợp phap của công dân, cơ quan, cơ Theo đó, tố cao ược chia làm 02 loại: tố cao hành vi phạm phap luật của can bộ, công chức, viên chức trong việc thức hiện nhiệm vụ, công vục vệc côc ct ơc, bá, bá, b nhân có thẩm quyền biết về hành vi vi phạm pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ; tố cao hành vi vi pHạm phap luật vền quý nhà nước trong các lĩnh vực là việc công dân báo cho cơ quan quan quan lý nhà nướcc cócc có luật về quản lý nhà nước trong các lĩnh vực.

giải quyết khiếu nại là gì?

khoản 11 điều 2 luật khiếu nại nĂm 2011 quy ịnh: “Giải quyết khiếu nại là việc thụ lý, xác minh, kết luận và ra quyết ịnh giải quyết khiếu nại”. cứ vào các quy đinh của luật khiếu nại, luật tố cao và ặc trưng của của hoạt ộng quản lý hành chính nhà nước, ts trần văn sơn đã ư Là hoạt ộng kiểm tra, xác minh, kết luận về tính hợp phap, tinh hợp lý của quyết ịnh hành chính, hành vi hành chính bị khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quiết qua củt củ theo quy định của pháp luật nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức và lợi ích chung của nhà vƙà x.”

giải quyết tố cáo là gì?

xem thêm: quy trình giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo? quy trình giải quyết tố cáo?

giải quyết tố cáo là việc xác minh, kết luận về nội dung tố cáo và việc quyết định xử lý của người giải quyết to t. khác với khiếu nại, các bước giải quyết tố cáo chỉ được luật khiếu nại, tố cáo quy định mang tính chất nguyên tắc. Theo quan điểm của những người nghiên cứu, giải quyết tố cao cũng bao gồm 3 bước giống như các bước giải quyết khiếu nại (việc xử lý và hon chỉnh hồ sơ)

pháp chế là gì?

Điều 12 hiến pháp năm 1992 quy định: “nhà nước quản lý xã hội theo pháp luật và không ngừng tăng cường pháp chế xã hội chộn.” PHAPP CHế Là MộT CHế ộ ộ Và TRậT Tự PHAPP LUậT TRONG đó TấT Cả Các cơ quan nhà nước, các tổc xã hội và mọi công dân ều phải tôn trọng và thực hi ện phap luật một một mgh. pháp chế cần được đề cao thành nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước.

nó đòi hỏi việc tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước phải được tiến hành theo đúng quy định của pháp luật; Mọi Công chức nhà nước phải nghiêm chỉnh và triệt ể tôn trọng phap luật khi thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình, mọi vi vi phạm phap luật ều phải x thực hiện tốt nguyên tắc phap chế là cơ sở ảm bảo bộ máy nhà nước hoạt ộng nhịp nhàng, ồng bô, phát huy ầy ủu lực của mình và bảo ảo ảo ảo

bảo đảm pháp chế trong quản lý hành chính nhà nước là gì?

bảo ảm phap chế là tổng thể các biện phap, phương tiện tổ cla quan nhà nước và các tổ chức ấy cũng như việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân.

động kiểm tra của các cơ quan hành chính nhà nước, hoạt động xét xử của tòa án, hoạt động kiểm tra, giám sát của tổ chộc vã cô. những biện phÁp này khi xét về tính chất có khác nhau nhưng nội dung của chúng ều thể hiện quyền lực của nhân dân dân ộng vựi lá sỻi

2. Đặc điểm của khiếu nại và tố cáo:

a. Đặc điểm của khiếu nại và giải quyết khiếu nại

xem thêm: thời hạn và thủ tục giải quyết đơn khiếu nại tố cáo lần đầu

thứ nhất, mục đích của khiếu nại là bảo vệ và khôi phục lại quyền và lợi ích của người bị khiếu nại đã bị quyt hành chính nhà nước xâm hại.

READ  Top 11 Chất Liệu May Áo Sơ Mi Bền Đẹp Phổ Biến Hiện Nay

thứ hai, về chủ thể khiếu nại, khoản 1 điều 1 và điều 101 luật khiếu nại thì chủ thể có quyền khiếu nại bao gồm: công dân, cơ quan, tổ công chức; cá nhân, tổ chức nước ngoài có quyền và lợi ích hợp pháp liên quan trực tiếp đến quyết định hành chính, hành vi hành chhih bếu. vip-popki.net/prostitutka-odessa

thứ ba , ối tượng của khiếu nại hành chynh là các quyết ịnh hành chính, hành vi hành chính của các cơ quan nhà nước, người thẩm quyền ướm quy ướm quy ướm quy ướm quy ướm /p>

thứ tư , khiếu nại ược thực hiện thủ tục hành chính ược quy ịnh trong luật khiếu nại, luật tố cáo và các văn dẛng hàn bẛn.

b. Đặc điểm của tố cáo và giải quyết tố cáo

thứ nhất, mục đích của tố cao không chỉ ể bảo vệ quyền và lợi ích của người tố cao mà còn ể bảo vệ lợi ích của nhà nước, xã hội và củ cá nhân khác và nhằm trừng trị kịp thời, áp dụng các biện pháp nghiêm khắc ể ể loại trừ những hành vi trái pháp luật xâm phạmợi cí.

thứ hai, chủ thể thực hiện quyền tố cáo theo như quy định trong luật khiếu nại, luật tố cáo chỉ có thể là công dân. như vậy, khác với khiếu nại, là cả công dân, cơ quan tổ chức ều có quyền khi nại, nhưng thực hiện quyn tố cá chỉ quy ịnh cánhà ối. tố cáo, nếu có hành vi cố tình tố cáo sai sự thật thì tuỳ theo tính chất, mức độ của hành vi vi phạm mà bị xử lý theo quy địp.

thứ ba, ối tượng tố cao là các hành vi vi pHạm phap quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức.

xem thêm: quyền tố cáo của cá nhân có được ủy quyền cho người khác không?

thứ tư, cơ quan có thẩm quyền giải quyết tố cáo là các cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết tố có. khác với khiếu nại, người khiếu nại phải thực hiện quyền khiếu nại với đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại của mình thì đối với tố cáo, người tố cáo có thể tố cáo hành vi vi phạm pháp luật đến cơ quan nhà nước. nếu không thuộc thẩm quyền giải quyết thì cơ quan đó có trách nhiệm chuyển đơn tố cáo.

3. vai trò của giải quyết khiếu nại, tố cáo:

quản lí hành chynh nhà nước là hoạt ộng chấp hành, điều hành ược thực hiện bởi các cơ quan hành chynh nhà nhc nhằm thi hành phap luật và tổ c ệc ệc ệc ệc ệc ệ , xã hội, an ninh, quốc phòng và đối ngoại của nhà nước. cơ quan hành chính nhà nước thực hiện các hoạt động khác nhau để đảm bảo pháp chế xã hội chủ nghĩa trong quản lý hành chính. trong đó, hoạt động giải quyết khiếu nại, tố cáo là một trong những hoạt động quản lí nhà nước của các củ quan hành chnƻ nhà nhà. giải quyết khiếu nại và tố cáo có những vai trò sau:

+ một là, thông qua hoạt ộng giải quyết khiếu nại, tố cáo, cơ quan hành chynh nhà nước cấp trên có thể kiểm tra, giáđ sát, g. Ể từ đó ưa ra các giải phap khắc phục những hạn chế, yếu kém và xử lí hành vi pHạm phap hiet, hiet.

+ hai là, hoạt ộng giải quyết khiếu nại, tố cao là một ho , tổ chức, bảo vệ lợi Ích của nhà nước, xã hội, bảo vệ trật tự kỷ cương, trật tự phÁp luật, xử li những hànhạ vi vi phẺ. vì vậy, hoạt ộng giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cơ quan hành chynh nhà nước trước hết phải tuân theo ãnguyên tắc pháp hứi chế.

+ ba là, thực hiện tốt công tac giải quyết khiếu nại, tố cao vừa bảo ảm quyền khiếu nại, tố ca của công dân, phát huy ân chủi ĩi nhhh nhhh m. àc mhn hando chủ nghn hando chủ nghh mhhhm hh. , Trí Tuệa nhân dân trong việc tham gia quản lí nhà nước, vừa bảo ảm kỷ cương, kỷ luật, tăng cường phap chế xã hội chủ ngha trong quản hành chính nhà nước.

+ ngoài ra , giải quyết khiếu nại, tố cáo còn có vai trò bảo ảm phát huy quyền làm chủ của nhân dân, nâng cao hoạt ộng quhía hứi chế. >

giải quyết khiếu nại, tố cao thực chất là giải quyết mối quan hệ giữa nhà nước và nhân dân và đy cũng là một ặc trưng của nhà nước phap quy ề ề ở ở vì thế, ể xây dựng nhà nước phap quyền xã hội chủ nghĩa thì các cơ quan hành chính nhà nước phải thực hiện tốt công tac giải quyết khiếu nại, tố cao. Giải quyết tốt, có hiệu quả khiếu nại, tố cao là nhân tố tích cực tac ộng trởi với hoạt ộng chấp hành và điều hành của cơ quan hành chynh nhà nước.

4. các hình thức khiếu nại hiện hành:

tóm tắt câu hỏi:

xem thêm: thời hạn để khiếu nại lần hai? thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần 2?

xin chào luật sư, tôi muốn hỏi vấn đề sau mong luật sư tư vấn giúp. theo quy định của pháp luật thì có những hình thức khiếu nại nào? có bắt buộc phải khiếu nại thông qua hình thức là viết đơn hay không? xin chân thành cảm ơn!

READ  Ý nghĩa xét nghiệm dấu ấn ung thư CA 72 - 4

luật sư tư vấn:

theo quy ịnh tại điều 33 luật khiếu nại, tố cao thì người khiếu nại có thể khiếu nại bằng mết trong ba hình thức: khi ếi bằng ơng ơN ° qua >

– trường hợp việc khiếu nại được thực hiện bằng đơn thì trong đơn khiếu nại phải ghi rõ ngày, tháng, năm khiếiu n; tên, địa chỉ của người khiếu nại; tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức, cá nhân bị khiếu nại; nội dung, lý do khiếu nại và yêu cầu của người khiếu nại. Đơn khiếu nại phải do người khiếu nại ký tên.

– Trường Hợp người khiếu nại ến khiếu nại trực tiếp (tại cơ quan có thẩm) thì can bộ có trrob nhiệi hướng dẫn người khiếu nại ế ơnh ởnh ở ký của người khiếu nại.

-trường hợp việc khiếu nại được thực hiện thông qua người đại diện thì người đại diện phải có giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của việc đại diện và việc khiếu nại phải thực hiện theo đúng thủ tục quy định như trên.

5. thủ tục khiếu nại quyết định hành chính:

tóm tắt câu hỏi:

chào luật sư! Luật sư cho tôi hỏi: doanh nghiệp a nhận ược quyết ịnh xử pHạt vi pHạm hành chính của ội 1 ội quản lý thị Trường thị Trường thuộc chi cục quản lý thị thị th doanh nghiệp a thấy không thỏa đáng. hỏi doanh nghiệp a khiếu nại đến ai? cảm ơn luật sư!

xem thêm: trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai

luật sư tư vấn:

khiếu nại Theo Khoản 1 điều 2 luật khiếu nại 2011 là việc công dân, cơ quan, tổc chức hoặc can bộ, công chức thủc do lật này quy ịnh, ề ề ề ề ề ề ề ề ề cá cá cá cá cá, cá nhhc, cá nhc. thẩm quyền xem xét lại quyết ịnh hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước hoặc quyết ị quyết định hoặc hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

người khiếu nại là công dân, cơ quan, tổ chức thực hiện quyền khiếu nại.

người bị khiếu nại là cơ quan hành chính nhà nước hoặc ngườic có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nướcc có quyết ịnh hành chính, hành vi hành chinh bị khiếu nại; cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền có quyết định kỷ luật cán bộ, công chức bị khiếu nại.

trình tự, thủ tục khiếu nại theo Điều 7 luật khiếu nại 2011 như sau:

– khi căn cứ quyết ịnh hành chính, hành vi hành chính là trai phap luật, xâm pHạm trực tiếp ến quyền, lợi ích hợp phap của mình thì người khiếu nại khởi kiện ra tòa án theo quy định luật tố tụng hành chính 2015.

– nếu không được giải quyết thì người khiếu nại có quyền khiếu nại lần 2 đến thủ trưởng cấp trên trực tiếp của người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu hoặc khởi kiện ra tòa án để giải quyết theo thủ tục của luật tố tụng hành chinh 2015.

căn cứ Điều 17, Điều 19 luật khiếu nại 2011 quy định thẩm quyền giải quyết khiếu nại được xác đhưnh sau:ếnh sahu:ếnh sahu:

xem thêm: thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu

thủ Trưởng cơ quan thuộc sở và cấp tương ương có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần ầu ối với quyết ịnh hành chính, hành vi hành chynnn c c c c c Cla ịnh /p>

Đội quản lý thị trường nói trên trực thuộc chi cục quản lý thị trường thành phố cần thơ. do vậy, trong trường hợp này, doanh nghiệp có quyền khiếu nại lần đầu đến đội trưởng đội quản lý thị trường. nếu không ược giải quyết thì bạn có quyền khởi kiện theo luật tố tụng hành chính 2015 hoặc khiếu nại lần 2 ến chi cục trƻụ c

6. quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân:

tóm tắt câu hỏi:

xin chào luật sư, xin cho em hỏi 2 vấn ề: – xin lật sư cho ví dụ thế nào là khiếu nại, thế nào là tố cao – xin luật sư cho xin quy trình giải quyết ví dụ khiếuếuếuếuếuếuếuếuếuếuếuếuếuếuếuếuếuếuếuếuếuế ếu ếu ếu ếu ếu ếu ếu ếu ếu ếu ếu ếu ếu ụu ụu ụu ụu ụu ụu ụu ụu ụu ụu ụu ụu nạiếu ụu nại ụu nại ụu nại ụu nại ụu ụ. , tố cáo ở trên. xin chân thành cảm ơn luật sư?

luật sư tư vấn:

ịnh nghĩa về tố cao và khiếu nại ược quy ịnh lần lượt tại khoản 1 điều 2 luật tố cao 2011 và khoản 1 điều 2 luật khiếu nại 2011 như sau:

– tố cao là việc công dân thủ tục do luật này quy ịnh bao cho cơ quan, tổ chức, ca nhân có thẩm quyền biết vềt về hành vi vi phạm phap luật củt cức cơc, tổc, tổc, tổc, tổc, tổc, tổc, tổc, tổc. nào gay thiệt hại hoặc đe dọa gay thiệt hại lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ ch

– khiếu nại là việc công dân, cơ quan, tổ chức hoặc cán bộ, công chức theo thủ tục do luật này quy ịnh, ề nghị quan, tổc, cá nhân ᩺ có th. Chynh, Hành VI Hành chynh của cơ quan hành chynh nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chynh nhà nước huy ết ịnh kỷ lỷt can bộ, công nhn nhc hu ịnh kỷ luật cán bộ, cotel pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

READ  Từ vựng Tiếng Anh về đồ uống - Mẫu câu giao tiếp cơ bản trong quán cà phê

xem thêm: giải quyết khiếu nại trong quản lý hành chính nhà nước

Quy-dinh-ve-khieu-nai-to-cao

luật sư tư vấn pháp luật khiếu nại tố cáo qua tổng đài: 1900.6568

video:

anh a là công chức tại ubnd xã x. trong qua trình làm việc, anh a bị chủ tịch ubnd xã x, huyện y ra quyết định kỷ luật trái pháp luật. sự việc được nhiều người biết, trong đó có anh b cũng là đồng nghiệp của anh a tại ubnd xã x cảm thấy bất bình.

 • luật áp dụng
 • – khiếu nại: luật khiếu nại 2011

  – tố cáo: luật tố cáo 2011

  • người thực hiện
  • – khiếu nại:

   người khiếu nai: anh a

   xem thêm: giải quyết khiếu nại tố cáo

   (người bị ảnh hưởng trực tiếp bởi quyết định kỷ luật)

   – tố cáo:

   người tố cáo: anh b

   (người biết về hành vi vi phạm pháp luật của chủ tịch ubnd xã x gây thiệt hại về lợi ích cho anh a)

   • Đối tượng
   • – khiếu nại: quyết định hành chính kỷ luật trái pháp luật của chủ tịch ubnd xã x

    – tố cáo: hành vi ra quyết đinh kỷ luật trái pháp luật của chủ tịch ubnd xã x

    • yêu cầu thông tin
    • – khiếu nại: không quy định người khiếu nại chịu trách

     – tố cao: v ề v ề v ề v ề v ề v ề v ề v ề. , vu khống theo quy định của bộ luật hình sự.

     xem thêm: bị người khác tố cáo sai sự thật

     • thẩm quyền giải quyết
     • – khiếu nại:

      khiếu nại lần đầu: chủ tịch Ủy ban nhân dân xã x (Điều 17 – luật khiếu nại 2011)

      khiếu nại lần 2: chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện y (Điều 18 – luật khiếu nại 2011)

      – tố cáo:

      chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện y (khoản 2 Điều 13 luật tố cáo 2011)

      • trình tự giải quyết
      • – khiếu nại:

       việc giải quyết khiếu nại lần đầu được thực hiện theo trình tự sau đây:

       – thụ lý giải quyết khiếu nại;

       xem thêm: mẫu đơn rút tố cáo (mẫu 02) và hướng dẫn thủ tục rút tố cáo

       – xác minh nội dung khiếu nại;

       – tổ chức đối thoại;

       – quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu;

       – gửi quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu;

       nếu anh a không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại thì có quyền khiếu nại lần hai hoặc khởi kiện hành chính theo thủ tục luật tố tụng hành chính 2015. thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai theo trình tự sau đây:

       – thụ lý giải quyết khiếu nại lần hai;

       – xác minh nội dung khiếu nại lần hai;

       – tổ chức đối thoại lần hai;

       xem thêm: hồ sơ, thủ tục, thẩm quyền giải quyết khiếu nại về bảo hiểm xã hội

       – giải quyết khiếu nại lần hai;

       – gửi, công bố quyết định giải quyết khiếu nại.

       (cụ thể quy định tại mục 2, mục 3 trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại – luật khiếu nại 2011)

       – tố cáo:

       việc giải quyết tố cáo được thực hiện theo trình tự sau đây:

       1. tiếp nhận, xử lý thông tin tố cáo;

       2. xác minh nội dung tố cáo;

       3. kết luận nội dung tố cáo;

       xem thêm: quyền và nghĩa vụ của người giải quyết khiếu nại lần đầu

       4. xử lý tố cáo của người giải quyết tố cáo;

       5. công khai kết luận nội dung tố cáo, quyết định xử lý hành vi vi phạm bị tố cáo.

       (cụ thể quy định tại mục 2 trình tự, thủ tục giải quyết tố cáo – luật tố cáo 2011)

       • thời hạn giải quyết
       • – khiếu nại:

        1. thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu không qua 30 ngày, kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết có thể kéo dài hơn nhưng không qua 45 ngày, kể từ ngày thụ lý.

        Ở vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn thì thời hạn giải quyết khiếu nại không qua 45 ngày, kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết có thể kéo dài hơn nhưng không qua 60 ngày, kể từ ngày thụ lý.

        2. thời hạn giải quyết khiếu nại lần hai không qua 45 ngày, kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết khiếu nại có thể kéo dài hơn nhưng không qua 60 ngày, kể từ ngàl >th

        Ở vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn thì thời hạn giải quyết khiếu nại không qua 60 ngày, kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết khiếu nại có thể kéo dài hơn, nhưng không qua 70 ngày, kể từ ngàl l

        xem thêm: thủ tục giải quyết khiếu nại quyết định đơn phương chấm dứt hợp đồng

        – tố cáo:

        1. thời hạn giải quyết tố cáo là 60 ngày, kể từ ngày thụ lý giải quyết tố cáo; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết là 90 ngày, kể từ ngày thụ lý giải quyết tố cáo.

        2. Trong trường hợp cần thiết, người có thẩm quyền giải quyết tố cao có cria hạn thời hạn giải quyết một lần nhưqung 30 ối với vụi vệc vệc pHức tạp thì không qua 60 ngày.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button