Giải đáp cuộc sống

Sổ đăng ký kinh doanh là gì? Bao gồm những gì?

không phải ai cũng hiểu rõ về khái niệm ý nghĩa, cũng như công dụng của số đăng ký kinh doanh trong thực tiễn hoạt động củdo canông hi. Ể Giúp hiểu rõ hơn về số đĂng ký kinh doan, luật ac căn cứ thoo quy ịnh của luật doanh nghiệp 2020, xin gửi ến qualk ộc giả những thông tin tưn như như như như như như như như như như như như

Dịch vụ đăng ký hộ kinh doanh tại huyện Bình Chánh

1. số đăng ký kinh doanh là gì?

số đăng ký kinh doanh là mã số doanh nghiệp hoặc là mã số của hộ đăng ký kinh doanh. khi ca nhân, tổ chức muốn hoạt ộng ầu tư kinh doanh thì theo quy ịnh phap lusật pHải đĂng ký kinh doanh trước, sau khi ược cấp giấy chứng nhận

theo quy định tại Điều 29 luật doanh nghiệp thì:

 • mã số doanh nghiệp là dãy số ược tạo bởi hệ thống thông tin quốc gia về đĂng ký doanh nghiệp, ược cấp choc doanh nghiệp khi thành Lập và ượ đăng ký doanh nghiệp. mỗi doanh nghiệp có một mã số duy nhất và không được sử dụng lại để cấp cho doanh nghiệp khác.
 • số đăng ký kinh doanh được dùng để thực hiực hiện nghĩa vụ về thuế, thủ tục hành chính và quyền, nghĩa vụ khác.
 • nhưng hiện nay, các tổ chức công ty/doanh nghiệp khi đăng ký kinh doanh thành lập công ty sẽ ược cấp giấy chứng nhận đ đng đhăng kí nhẻ). Còn đĂng ký kinh doanh hộ ca thể khi thành lập sẽ ược cấp giấy chứng nhận đĂng kí kinh doanh hộ ca thể và có mã số hộ kinh doanh (mã số này ược gọi là số gi ố gọi như vậy, về cơ bản thì số giấy chứng nhận đĂng kí kinh doanh cũ và số giấy chứng nhận đĂng kí doanh nghiệp/ số giấy chứng nhận đ đng kí hộ doanh bâyh bâyh giểhi ể

  Điều 3 thông tư 20/2015/tt-bkhĐt:

  1. cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện ghi mã số đăng ký hộ kinh doanh trên giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh theo cấu trúc sau:

  a) mã cấp tỉnh: 02 ký tự, theo phụ lục vii-2 ban hành kèm theo thông tư này;

  b) mã cấp huyện: 01 ký tự, theo phụ lục vii-2 ban hành kèm theo thông tư này;

  c) mã loại hình: 01 ký tự, 8 = hộ kinh doanh;

  d) số thứ tự hộ kinh doanh: 06 ký tự, từ 000001 đến 999999.

  2.các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh ược thành lập mới sau ngày thông tư này có hiệu lực thi hành ược chèng mãự tiế c.

  3.trường hợp tách quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh sau ngày thông tư này có hiệu lực thi hành, ơn vị bị tách giữ nguyên mã cũ và ơn vịị ị ị ị ị ị ị ị ị ị ị ị ị ượ ượ ượ ượ ượ ượ ượn ịn ịn ịn ịn ịn ịn ịn ịn ịn ịn ịn ịn ịn ịn ịn ịn ịn ịn ịn ịn ịn ịn ịn ịn ịn ị thứ tự của bảng chữ cái tiếng việt.

  4.sở kế hoạch và Đầu tư thông báo bằng văn bản cho bộ kế hoạch và Đầu tư mã mới của cấp huyện được thành ập mẑķc.

  hiện no, đối với đăng ký kinh doanh hộ cá thể hoặc đăng ký kinh doanh thành lập công ty tại cơ quan có thẩm quyền. nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện thì sẽ được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và có số đăng ký t ƻng donh. có thể hiểu rằng số đăng ký kinh doanh chính là số ược ghi trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ối với doanh nghiệp hoặh doanhà lák.

  2. Ý nghĩa của số đăng ký kinh doanh

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button