Test trình độ tiếng Anh giao tiếp
Chào mừng bạn đến với bài Test về trình độ tiếng Anh giao tiếp của AHA English.
Bài test gồm có 03 phần chính: Vocabulary, Pronunciation và Listening Comprehension.
Mỗi phần sẽ có từ 6-10 câu hỏi và nhiệm vụ của bạn là lựa chọn đáp án chính xác nhất.
Click vào nút Tiếp tục khi bạn đã sẵn sàng tham gia bài test !
Test trình độ tiếng Anh giao tiếp
Chào mừng bạn đến với bài Test về trình độ tiếng Anh giao tiếp của AHA English.
(Vocabulary - Test từ vựng)
Câu hỏi 1: Nghe và chọn đáp án
Câu hỏi 2: Nghe và chọn đáp án
Câu hỏi 3: Nghe và chọn đáp án
Câu hỏi 4: Nghe và chọn đáp án đúng
Câu hỏi 5: Nghe và chọn đáp án
Câu hỏi 6: Nghe và chọn đáp án
Câu hỏi 7: Nghe và chọn đáp án
Câu hỏi 8: Nghe và chọn đáp án
Câu hỏi 9: Nghe và chọn đáp án
Câu hỏi 10: Nghe và chọn đáp án
Test trình độ tiếng Anh giao tiếp
Chào mừng bạn đến với bài Test về trình độ tiếng Anh giao tiếp của AHA English.
(PRONUNCIATION - test ngữ âm)
Câu hỏi 1: Chọn đáp án đúng
Which word do you hear?
I think my boyfriend lives at No.68
I think my boyfriend lives at No.60A
I think my boyfriend lives at No.16A
Câu hỏi 2: Chọn đáp án đúng
Which word do you hear?
He wants to become a member of the Ship team
He wants to become a member of the Sheep team
He wants to become a member of the Sip team
Câu hỏi 3: Chọn đáp án đúng
Which word do you hear?
She has a lot of problem with her uncle
She has a lot of problem with her ankle
She has a lot of problem with her apple
Câu hỏi 4: Chọn đáp án đúng
Which word do you hear?
I don't know if he hurt her or not
I don't know if he heard her or not
I don't know if she heard him or not
Câu hỏi 5: Chọn đáp án đúng
Which word do you hear?
I don't really think she has any intention of living with him
I don't really think she has any intention of leaving with him
I don't really think she has any intention of sleeping with him
Câu hỏi 6: Chọn đáp án đúng
Which word do you hear?
He's working on a new model at the moment
He's working on a new module at the moment
He's working on the new module at the moment
Câu hỏi 7: Chọn đáp án đúng
Which word do you hear?
I must say I quite fancy going to see his latest film
I must say I quite fancied going to see his latest films
I must say I quite fancied going to see his latest film
Câu hỏi 8: Chọn đáp án đúng
Which word do you hear?
They were going to Wrexham for their holidays.
They were going to Wroxham for their holidays.
They were going to Wrexham for their holiday.
Câu hỏi 9: Chọn đáp án đúng
Which word do you hear?
Will you get me some soap at the store, please!
Will you get me some soup at the store, please!
Will you get me some sofa at the store, please!
Câu hỏi 10: Chọn đáp án đúng
Which word do you hear?
They asked if it could be given in a bit late and I said yes, today was Ok
They asked if it could be given in a bit late and I said yesterday was Ok
They asked if it could be given in a bit late and I said yeah, today was Ok
Test trình độ tiếng Anh giao tiếp
Chào mừng bạn đến với bài Test về trình độ tiếng Anh giao tiếp của AHA English.
(LISTENING COMPREHENSIONS - test nghe hiểu)
BẠN THẤY KHẢ NĂNG NGHE HIỂU
ĐOẠN PHIM TRÊN CỦA MÌNH NHƯ THẾ NÀO?
Tôi chỉ nghe được một vài từ đơn giản (10-20%)
Tôi nghe được một vài câu hội thoại, hiểu được ý chính của đoạn (20-50%)
Tôi nghe hiểu gần hết nội dung, nghe được các ý nhỏ (50-80%)
Tôi nghe hiểu toàn bộ đoàn phim (90-100%)
What is his name?
Paul
Bob
Bean
Ralph
What time does she get up?
5:30
9 am
5 a.m
5 p.m
How does she get up?
Quickly
Lately
Normally
Early
What does she do after getting up?
Make breakfast
Make lunch
Make a cake
Make up
What does she do after making breakfast?
Wash face
Take out the garbage
Clean the floor
Brush teeth
What does she do next?
Read books
Cook food
Read the newspaper
Read brochure
How much time does she spend on taking a nap?
25 minutes
50 minutes
5 minutes
15 minutes
When does she clean the house?
Monday
Thursday
Wednesday
Friday
What time does she get up on the weekends?
6:00
9:00
6:30
5:00
When does he do the laundry?
December
March
June
May
Chúc mừng bạn đã hoàn thành bài test khả năng giao tiếp
tiếng Anh của AHA English.
Kết quả bài test của bạn: 18 Point / 100
Nhân xét:
Bạn có thể hiểu câu và các cụm từ thông thường trong hầu hết các chủ đề quen thuộc (giới thiệu bản thân, mua sắm, chỉ dẫn hoặc hỏi đường). Bạn có thể giao tiếp đơn giản, thực hiện các yêu cầu cơ bản và nắm bắt đuợc thông tin khi giao tiếp trong các bối cảnh quen thuộc. Bạn có thể dùng từ vựng đơn giản để miêu tả lý lịch cá nhân, bối cảnh trực tiếp hay những chủ đề về các nhu cầu cấp bách
Chúc mừng bạn đã hoàn thành bài test khả năng giao tiếp
tiếng Anh của AHA ENGLISH.
CHÚC MỪNG BẠN ĐÃ HOÀN THÀNH 50% BÀI TEST KHẢ NĂNG GIAO TIẾP TIẾNG ANH.
ĐỂ HOÀN THÀNH BÀI TEST NÀY, XIN MỜI BẠN ĐẾN CƠ SỞ AHA ENLISH GẦN NHẤT ĐỂ ĐƯỢC PHỎNG VẤN KỸ NĂNG NÓI TIẾNG ANH.
QUÁ TRÌNH PHỎNG VẤN NÀY ĐƯỢC THỰC HIỆN TRỰC TIẾP BỞI GIẢNG VIÊN CAO CẤP CỦA AHA VÀ HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ.
BẠN CŨNG SẼ ĐƯỢC TƯ VẤN PHƯƠNG PHÁP HỌC VÀ LỘ TRÌNH HỌC PHÙ HỢP NHẤT VỚI KHẢ NĂNG CỦA BẠN.
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI BÀI TEST ONLINE CỦA AHA ENGLISH
Bạn vui lòng điền thông tin vào khung dưới đây để nhận được kết quả test và hướng dẫn lộ trình học tiếng Anh giao tiếp phù hơp nhất
Họ và tên:
Số điện thoại:
Địa chỉ email
Cơ sở AHA gần bạn nhất: