Giải đáp cuộc sống

Bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán là gì? Nguyên tắc thực hiện

thanh toán bù trừ là một qua trình mà các giao dịch tài chính được thực hiện. Đó là việc chuyển tiền chính xác và kịp thời cho người bán và người mua chứng khoán. Một tổ chức chuyên môn thường đegon vai trung gian trong việc Thanh toán bù trừ và ảm nhận vai trò của người mua và người bán ngầm Trong một giao dịchch ịchch ịc ữc ữc ữc c c.

1. bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán là gì?

thanh toán là việc trao đổi tiền và chứng khoán thực tế giữa các bên trong giao dịch vào ngày thanh toán sau khi đã thỏa thuận trước đó vdề giao. phần lớn việc thanh toán giao dịch chứng khoán hiện nay được thực hiện bằng phương thức điện tử. GIAO DịCH Cổ PHIếU ượC GIảI quyết trong 2 ngày làm việc (t + 2), trong khi trai phiếu chính pHủ và quyền chọn ược Thanh toán vào ngày lcàm viủ đề cập đến giá đánh dấu trên thị trường của các tài khoản sử dụng giá đóng cửa cuống trong ngày. việc thanh toán hợp đồng tương lai có thể dẫn đến một cuộc gọi ký quỹ nếu không đủ tiền để trang trải mức giá đóng cới

bù trừ và thanh toán hay gồm vào đó chính là thanh toán bù trừ – thủ tục giải quyết các giao dịch tài chính; nghĩa là, việc chuyển tiền chính xác và kịp thời cho người bán và chứng khoán cho người mua. thông thường với thant toán bù trừ, một tổ chức chuyên môn đong vai trung gian và ảm nhận vai trò của người mua và người bán ngầm ể điều chỉnh ơn hàng giữh. việc thanh toán bù trừ là cần thiết để khớp tất cả các lệnh mua và bán trên thị trường. nó cung cấp thị trường mượt mà hơn và hiệu quả hơn vì các bên có thực hiện chuyển khoản cho công ty thanh toán thay thay vì cho từng bên riêng lẻ mà dị giao. <

Thanh Toán Bù trừ là qua trình điều chỉnh Các Giao dịch MUA Và Bán Các quyền chọn, hợp ồng tương lai hoặc chứng khoán kháu và và việc chuyển tiền trực tiếp từc từc từc từc tàc tàc tàc tàc tàc tàc tàc tàc tàc tàc tàc tàc tàc tàc tàc qua trình xác nhận sự sẵn có của các khoản tiền thích hợp, ghi lại việc chuyển nhượng, và trong trường hợp chứng khoán, ảm chẃgảo chuyỻ. các giao dịch không ược xóa có thể dẫn ến rủi ro thanh toán và, nếu các giao dịch không riqu ràng, các sái sót kế toán sẽ phát sinh khi tiền thểc m ấtế.

giao dịch ngoài là giao dịch không thể được thực hiện vì nó được nhận bởi một sàn giao dịch có thông tin mâu thuẫn. cơ quan thanh toán bù trừ ược liên kết không thể giải quyết giao dịch vì dữ liệu do các bên ở cả hai bên của giao dịch cung cấp không nhất quavn

READ  Doanh nghiệp lữ hành nội địa là gì?

có 2 loại thanh toán bù trừ: thanh toán bù trừ song phương và thanh toán bù trừ trung tâm. trong thanh toán bù trừ song phương, các bên tham gia giao dịch phải trải qua các bước cần thiết về mặt pháp lý để giải quyết giao dịch. thanh toán bù trừ trung tâm sử dụng bên thứ ba – thường là công ty thanh toán bù trừ – để xóa các giao dịch.

các sàn giao dịch chứng khoán, có các công ty thanh toán bù trừ. họ ảm bảo rằng các nhà giao dịch chứng khoán fi ủ tiền trong tài khoản của họ, cho dùe dụng tiền mặt hoặc tiền ký quỹ do nhà môi giới cung cấp, ợ ị ị ự ự ự ị ị ị ị ị ị ị ị ị ị ị ị bộ phận thanh toán bù trừ của các sàn giao dịch này đóng vai trò là người trung gian, giúp tạo điều kiện thuận lợi cho viện chuyển tiễn>

khi một nhà đầu tư bán một cổ phiếu mà họ sở hữu, họ muốn biết rằng tiền sẽ được chuyển đến tay họ. các công ty thanh toán bù trừ đảm bảo điều này xảy ra. tương tự, khi ai đó mua một cổ phiếu, họ cần có đủ khả năng chi trả.

cơ quan thanh toán bù trừ được sử dụng bởi các thành viên sở hữu cổ phần trong cơ quan thanh toán bù trừ. các thành viên thường là người môi giới-đại lý. chỉ các thành viên mới có thể trực tiếp sử dụng các dịch vụ của cơ quan thanh toán bù trừ; khách hàng bán lẻ và các nhà môi giới khác có quyền truy cập bằng cách có tài khoản với các công ty thành viên. các công ty thành viên có trách nhiệm tài chính trước cơ quan thanh toán bù trừ về các giao dịch đã được thanh toán. các công ty thành viên có trách nhiệm ảm bảo rằng chứng khoán có sẵn ểể chuyển nhượng và số tiền ký quỹ ủ ược đ đng các hoặc. nếu không, các công ty thành viên phải bù đắp bất kỳ khoản thiếu hụt nào. nếu một công ty thành viên mất khả năng th toán về tài chynh, thì chỉ khi đó cơ quan thanh ton bù trừ mới có thể bù ắp cho bất kỳ thiếu trongian sót.

2. trung tâm thanh toán bù trừ:

ối với hợp ồng tương lai và quyền chọn, công tyoh toán bù trừ hoạt ộng như một trung gian cho giao dịch, hoạt ộng như một ối tac ngầm cho cả ng ủg ọ ủg ặt ộng như một ối tác ngầm cho cả ng ủt. Điều này mở rộng đến thị trường chứng khoán, nơi sở giao dịch chứng khoán xác nhận giao dịch chứng khoán thông qua việc thanh toán.

READ  FACEBOOK, ZALO CÓ PHẢI LÀ PHƯƠNG TIỆN THÔNG TIN ĐẠI CHÚNG KHÔNG ? (CÔNG TY LUẬT TẠI QUẬN BÌNH THẠNH, TÂN BÌNH TP HỒ CHÍ MINH)

xem thêm: long là gì? short là gì? long short trong chứng khoán?

các tổ chức thanh toán bù trừ tính phí cho các dịch vụ của họ, được gọi là phí thanh toán bù trừ. khi nhà đầu tư trả hoa hồng cho nhà môi giới, phí bù trừ này thường đã được bao gồm trong số tiền hoa hồng đó. phí này hỗ trợ việc tập trung và điều chỉnh các giao dịch và tạo điều kiện thuận lợi cho việc phân phối các khoản ầu tư đậm cách mợí.

khi một cơ sở thanh toán bù trừ gặp phải giao dịch ngoài, nó cho các bên đối tác cơ hội để điều chỉnh sự chênh lệch mộp. nếu các bên có thể giải quyết vấn đề, họ gửi lại giao dịch cho cơ quan thanh toán bù trừ để giải quyết thích hợp. tuy nhiên, nếu họ không thể ồng ý về các điều khoản của giao dịch, thì vấn ề sẽ ược gửi ến ủy ban trao ᕕi thÍcợp .

TRUNG TâM THANH TOÁN BUE TRừ TựNG: NHÀ THANH TOÁN BUE TRừ TựNG (ACH) Là MộT Hệ THốNG đIệN Tử ượC SửNG ểN ểN TIềN GIữA CAC THựC THểC ach thực hiện vai trò trung gian, xử lý việc gửi / nhận các khoản tiền đã được xác nhận giữa các tổ chức.

Ach Thường ượC Sử DụNG ể GửI TRựC TIếP TIềN LươNG CủA NHâN VIêN Và Có Có thể ượC Sử DụNG ểể Chuyển tiền giữt ca nhân và một doanh nghi ể ệ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ. Theo Truyền Thống, Thông tin tài khoản ngân hàng gửi và nhận cần pHải ược cung cấp, bao gồm số tài khoản và số ịnh tuyến, ểo tạo thuận lợi cho giao dịch. quy trình này cũng có thể được coi là séc điện tử, vì nó cung cấp thông tin giống như séc viết.

hiện no, trung tâm thanh toán bù trừ ở việt nam đó chính là trung tâm lưu kí chứng khoán việt nam – vsd

3. ví dụ về thanh toán bù trừ:

như một ví dụ giả định, giả sử rằng một nhà giao dịch mua một hợp đồng tương lai chỉ số. số tiền ký quỹ ban đầu cần thiết để giữ giao dịch này qua đêm là $6,160. số tiền này được coi là sự đảm bảo “có thiện chí” rằng nhà giao dịch có thể đủ khả năng giao dịch. số tiền này được giữ bởi công ty thanh toán bù trừ, trong tài khoản của nhà giao dịch và không thể được sử dụng cho các giao dịch khác. Điều này giúp bù đắp bất kỳ tổn thất nào mà nhà giao dịch có thể gặp phải trong khi giao dịch.

READ  LUẬT TRẦN VÀ LIÊN DANH

quá trình này giúp giảm rủi ro cho các nhà giao dịch cá nhân. Ví dụ: nếu hai người ồng ý giao dịch và không có ai khac ể xác minh và hỗ trợ giao dịch, có thể một bên có rút lui khỏi thận tho hoặc gặp rối tàn tến tếh v ế ế ế ề ể ể ể ể ể ể. thúc của cuộc mặc cả. công ty thanh toán bù trừ sẽ loại bỏ rủi ro này khỏi người giao dịch cá nhân. mỗi nhà giao dịch biết rằng công tyoh toán bù sẽ thu ủ tủn từt cả cả các bên giao dịch, vì vậy họ không cần pHải lo lắng vềi rủi ro tín dụng hoặc rủi rủi ro vỡ dịch.

4. nguyên tắc thực hiện thanh toán bù trừ:

nguyên tắc thực hiện bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán của trung tâm lưu kí chứng khoán việt nam – vsd được vsd quy định như sau:

xem thêm: ngày đăng ký cuối cùng là gì? ví dụ và những đặc điểm cần lưu ý?

“- vsd thực hiện Thanh toán chứng khoán tteo ​​hình thức chuyển giao ghi sổ thông qua hệ thống tài khoản lưu ký của thành vii lưu ký bên mua và bán ồng mua và ng ầi ầ NGân Hàng Thanh Toán (Ngân Hàng TMCP ầu tư và phat triển việt nam) thực hiện thanh toán tiền theo kết quả bù trừ tiền của vsd thông qua /p>

– Thanh Toán Giao DịCH CHứNG KHOÁN ượC THựC HIệN THEO NGUYêN TắC: VIệC CHUYểN GIAO CHứNG KHOÁN TạI vsd diễn ra chắc chắn và ồng thời với việc chuyển tạn tại ng cơ chế Thanh toán giao dịch dvp choc pHép Các Bên Tham Giao dịch loại bỏ ược các rủi ro về toán, thoo đó, bên mua và bán pHải có ủ tiền và chứng khoán ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể .”

nguyên tắc này thể hiện rõ hình thức để thực hiện bù trừ và thanh toán và cơ chế thực hiện, ngân hàng thức hiện hoạt b đột. nguyên tắc chính là cơ sở để triển khai các thủ tục bù trừ và thanh toán trong giao dịch chứng khoán. nguyên tắc này cũng giúp các chủ thể loại bỏ những rủi ro khi thanh toán chứng khoán và cũng yêu cầu các bên phải đảm bảm bảo cho khản than can>

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button