Giải đáp cuộc sống

Chế độ hưu trí là gì? Điều kiện và cách tính mức lương chế độ hưu trí?

khi đến tuổi về hưu, chế độ hưu trí là vấn đề mọi người lao động đều quan tâm. Trong suốt qua trình lao ộng, làm việc, người lao ộng c cùng với doanh nghiệp, cơ quan, tổc đã đong bảo hiểm the ịnh, vì vì, khi vưu ũu ếu ếu ếu ếu ếu ươu ươu ươu ươu ươu ươhu ươu ươhu ươu ươhu ươhu ươu ươu ươu ộu ộu ộu ộu ộu. phù hợp với quy định pháp luật, phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội, đảm bảo quyền lợi của người tham>gia b჻tham

tư vấn pháp luật trực tuyến miễn phí qua tổng đài: 1900.6568

căn cứ pháp lý:

Bạn đang xem: Trợ cấp hưu trí xã hội là gì

– luật bảo hiểm xã hội năm 2014;

– bộ luật lao động 2019

– nghị định 115/2015/nĐ-cp hướng dẫn luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc

– thông tư 59/2015/tt-blĐtbxh quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật bảo hiểm xã hội về bẻm xo bu

– nghị quyết 93/2015/qh13 thực hiện chính sách hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người lao động do quốc hội

1. chế độ hưu trí là gì?

chế ộ hưu trí là chế ộ chi trả Lương hưu cho người lao ộng đã hết tuổi làm việc Theo quy ịnh và chăm sóc sức khỏe. Đây là một trong những chế độ người lao động được hưởng khi tham gia bảo hiểm xã hội.

2. Điều kiện được hưởng lương hưu:

nếu như trước đây, trong điều kiện lao động bình thường, lao động nam sẽ được nghỉ hưu vào năm 60 tuổi và lang ổ Tuy Nhiên, Với Bộ Luật Lao ộNG 2019 Có Hiệu Lực Thi Hành Kể Từ Ngày 01/01/2021 – ộộ Tuổi NGHỉ HưU CủA NGườI LAO ộNG đà ượC đIềU CHỉNH T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T

xem thêm: tư vấn chế độ hưu trí, chế độ về hưu sớm, xin về hưu muộn trực tuyến

theo đó, năm 2021 – lao động nam được nghỉ hưu khi đủ 60 tuổi 03 tháng – lao động nữ được nghỉ hưu khi đủ 54 tuổg. Sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 03 that với lao ộng nam và 04 that với lao ộng nữ – cho ến khi ủ 62 tổi với lao ộng nam vào nĂm 2028 v ủ 60 tới với với với với >

bên cạnh đó, với một số trường hợp đặc biệt sẽ cần có điều kiệm kèm theo.

– trường hợp không bị suy giảm khả năng lao động

→ có đủ 15 năm làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn

​- trường hợp suy giảm khả năng lao động

→ và có đủ 15 năm làm các nghề được xếp vào danh mục công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm

3. quy định về mức lương hưu và tỷ lệ hưởng lương hưu:

trong đó, tỷ lệ hưởng tối thiểu là 45% và tối đa là 75%.

với lao ộng nữ: 45%mức bình quân tiền lươngong đong bhxh ối với 15 ầu đegon bhxh, sau đó cứ Thm mỗi nĂm sẽ cộng thêm 2%, tỷ lệ lệ lệ lệ lệ tối đi đi đi đi đ

với lao ộng nam: 45%mức bình quân tiền lươngong đegon bhxh ap dụng với 19 nĂm ầu tham gia bhxh, sau đó cứ thêm một nĂm thì cộng thêm 2%, tỷ lệ p>

xem thêm: tuổi nghỉ hưu, chế độ hưu trí đối với sĩ quan quân đội mới nhất

theo Điều 7, nghị định 115/2015/nĐ-cp, công thức tính lương hưu được xác định như sau:

lương hưu hàng tháng = tỷ lệ hưởng lương hưu hàng tháng x mức bình quân tiền lương tháng đóng bhxh.

trong đó, tỷ lệ hưởng lương hưu hàng tháng đối với lao động nam và lao động nữ sẽ được tính khác nhau.

4. hướng dẫn cách xác định mức lương hư hưởng hàng tháng:

4. 1. MứC LươNG HưU HằNG THANG CủA NGườI LAO ộNG ủ đIềU KIệN quy ịnh tại đi 16 của thông tư này ược tính như quy ịnh tại khoản 1 và khả ề ị ị ị ị ị ị ị ị ị ị ị ị ị ị ị ị ị ị ị ị ị ị ị ị ị ị ị ị ị nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 2%.

Ví dụ 24: Bà a 53 Tuổi, Làm Việc Trong điều Kiện bình thường, bị suy giảm khả nĂng lao ộng 61%, có 26 năm 04 that đong bảo hiểm xã hội, nGhỉ hưh ưt. tỷ lệ hưởng lương hưu của bà a được tính như sau:

– 15 năm đầu được tính bằng 45%;

– từ năm thứ 16 đến năm thứ 26 là 11 năm, tính thêm: 11 x 3% = 33%;

– 04 tháng được tính là 1/2 năm, tính thêm: 0.5 x 3% = 1.5%

xem thêm: chế độ nghỉ hưu, nghỉ hưu trước tuổi dành cho giáo viên mới nhất năm 2022

– tổng các tỷ lệ trên là: 45% + 33% + 1.5% = 79.5% (chỉ tính tối đa bằng 75%);

– bà a nghỉ hưu trước tuổi 55 theo quy định là 2 năm nên tỷ lệ hưởng lương hưu tính giảm: 2 x 2% = 4%;

như vậy, tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng của bà a là 75% – 4% = 71%. Ngoài ra, do bà a có thời gian đóng bảo hiểm xã hội cao hơn số năm tương ứng 75% (cao hơn 25 năm) nên laz tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Xem thêm: Bốc Thăm trong Tiếng Anh là gì: Định Nghĩa, Ví Dụ Anh Việt

* TRườNG HợP TUổI NGHỉ HưU COR THờI GIAN Lẻ ếN ủ 06 THANG THì MứC GIảM Là 1%, TRRê 06 THANG THì KHôNG GIảM Tỷ Lệ PHầN TRăM DO NGHỉ HưC TRướC

vi dụ 25: Bà k bị suy giảm khả nĂng lao ộng 61%, nGhỉ Việc hưởng lương hưu thang 01/2019 khi ủ ủ 50 Tuổi 01 that, có 28 nĂm đón bảo hi ểm x ượi ượi ượi ượi ượi ượi ượi ượng,tỷi,tỷi ượng,tỷi,tỷi,tỷi,tỷi,tỷiượi. tính như sau:

– 15 năm đầu được tính bằng 45%;

– từ năm thứ 16 đến năm thứ 28 là 13 năm, tính thêm: 13 x 2% = 26%;

– tổng 2 tỷ lệ trên là: 45% + 26% = 71%;

xem thêm: Đội trưởng đội phòng cháy chữa cháy hưởng lương như thế nào?

– bà k nghỉ hưu khi 50 tuổi 01 tháng (nghỉ hưu trước tuổi 55 là 4 năm 11 tháng) nên tỷ lệ giảm trừ do nghỉ hưu tháng + 1% trưổi% + 1% trưổi

như vậy, tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng của bà k sẽ là 71% – 9% = 62%.

* MốC TUổI ể TINH Số NăM NGHỉ HưU TRướC TUổI LÀM Cơ Sở TINH GIảM Tỷ Lệ HưởNG LươNG HưU THựC HIệN THEO QUY ịNH TạI KHOảN 3 điều 7 ịnh số 115/2015/n nđi khoản 3 điều 7 nghị ị ị ịnh số 115/2015/2015/n nđi.

ví dụ 26: Ông q nghỉ việc hưởng lương hưu tháng 4/2017 khi đủ 49 tuổi. Ông q có 27 năm đóng bảo hiểm xã hội, trong đó có 15 năm làm công việc khai thác than trong hầm lò; he bị suy giảm khả năng lao động 61%. tỷ lệ hưởng lương hưu của ông q được tính như sau:

– 15 năm đầu được tính bằng 45%;

– từ năm thứ 16 đến năm thứ 27 là 12 năm, tính thêm: 12 x 2% = 24%;

– tổng 2 tỷ lệ trên là: 45% + 24% = 69%;

– Ông q nghỉ hưu trước tuổi 50 theo quy định là 01 năm nên tỷ lệ giảm trừ do nghỉ hưu trước tuổi là 2%;

xem thêm: quy định độ tuổi nghỉ hưu? cách tính tuổi nghỉ hưu mới nhất?

như vậy, tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng của ông q là 69% – 2% = 67%.

ví dụ 27: Bà m làm việc trong điều kiện bình thường, trong hồ sơ chỉ thể hijn sinh năm 1962, có thời gian đegon bảo hiểm xã hội 25 năm, bị suy giảm khảm nĂng lao ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ đề nghị hưởng lương hưu từ ngày 01/3/2016.

tỷ lệ hưởng lương hưu của bà m được tính như sau:

– 15 năm đầu được tính bằng 45%;

– từ năm thứ 16 đến năm thứ 25 là 10 năm, tính thêm: 10 x 3% = 30%;

– tổng 2 tỷ lệ trên là: 45% + 30% = 75%;

– hồ sơ chỉ thể hiện bà m sinh năm 1962 nên lấy ngày 01/01/1962 để tính tuổi làm cơ sở tính năm nghỉ hưu trước tuổi. do vậy, tại thời điểm hưởng lương hưu bà m đã 54 tuổi 01 tháng nên tỷ lệ giảm trừ do nghỉ hưu trước tuổi là 1%;

như vậy, tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng của bà m là 75% -1% = 74%.

xem thêm: mức lương, cách tính mức lương hưu mới và chuẩn nhất

4.2. khi tính tỷ lệ hưởng lương hưu trường hợp thời gian đóng đóng bảo hiểm xã hội có tháng lẻ thì từ 01 tháng ến Ļntín ợa; from January 07 to January 11.

Ví dụ 28: ông g làm việc Trong điều kiện bình thường, bị suy giảm khả nĂng lao ộng 61%, nGhỉ việc hưởng lương hưu nĂm 2018 khi 56 tuổi 7 that, con 29 n. , tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng được tính như sau:

– số năM đong bảo hiểm xã hội của ông g là 29 năm 7 that, số than lẻ là 7 that name

– 16 năm đầu tính bằng 45%;

– từ năm thứ 17 đến năm thứ 30 là 14 năm, tính thêm: 14 x 2% = 28%;

Tham khảo: Chuyên viên thẩm định tín dụng là làm gì? Mức lương là bao nhiêu?

– tổng 2 tỷ lệ trên là: 45% + 28% = 73%.

– ông g nghỉ hưu khi 56 tuổi 07 tháng (nghỉ hưu trước tuổi 60 theo quy ịnh là 3 năm 05 tháng) nên tỷ lệ giảm trừ ừ ừ ổ ổ hưu

như vậy, tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng của ông g sẽ là 73% – 6% = 67%.

xem thêm: Điều kiện nghỉ hưu và mức lương hưu của quân nhân chuyên nghiệp

ví dụ 29: Ông s nghỉ việc hưởng lương hưu năm 2016 khi đủ 51 tuổi. Ông scó 15 năm làm công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại; he bị suy giảm khả năng lao động 61% và có 27 năm 03 tháng đóng bảo hiểm xã hội. tỷ lệ hưởng lương hưu của ông s được tính như sau:

– số năM đong bảo hiểm xã hội của ông s là 27 năm 03 thang, số Thang lẻ là 03 that up to 27.5 days.

– 15 năm đầu tính bằng 45%;

– từ năm thứ 16 đến năm thứ 27.5 là 12.5 năm, tính thêm: 12.5 x 2% = 25%;

– tổng 2 tỷ lệ trên là: 45% + 25% = 70%.

– Ông s nghỉ hưu trước tuổi 55 là 4 năm nên tỷ lệ hưởng lương hưu tính giảm 8%;

như vậy, tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng của ông s là 70% – 8% = 62%.

5. bảng tra cứu độ tuổi nghỉ hưu kể từ năm 2021 dành cho mọi lao động:

– trường hợp nghỉ hưu đủ tuổi

xem thêm: quy định về nâng bậc lương trước hạn khi nghỉ chế độ hưu trí

(Áp dụng cho người lao động làm việc trong điều kiện làm việc bình thường)

– trường hợp nghỉ hưu chưa đủ tuổi

(ap dụng cho người lao ộng bị suy giảm khả năng lao ộng, làm những nghề ược xếp vào nhóm công việc nặng nhọc – ộc hại – n -hihi hi him, làm, l. >

– trường hợp nghỉ hưu quá tuổi

(ap dụng choc can bộ, công chức – người ược bổ nhiệm giữ các vị trí như: phar ệm, tháng, tháng, twng, twng m ệm, tháng, tháng, twng m ệm, tháng, twng, twng, twng, twng, twng, twng, twng, twng, twng, twng, twng, twng, twng, twng, twng, twng, twng, twng, twng, twng, cấp tướng trong lực lượng vũ trang, kiểm sát viên viện kiểm sát nhân dân tối cao…)

6. hồ sơ hưởng lương hưu:

6.1. người lao động đang tham gia bhxh bắt buộc:

sổ bảo hiểm xã hội

quyết định nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí hoặc văn bản chấm dứt hĐlĐ hưởng chế độ hưu trí

TRườNG HợP ủ điều kiện nGhỉ Hưu do suy giảm mức lao ộng hoặc bị nhiễm hiv/aids pHải có thêm biên bản giám ịnh mức suy giảm khả nĂng lao nghề nghiệp của cơ quan có thẩm quyền

xem thêm: mức lương khởi điểm của công chức, viên chức theo quy định mới nhất

6.2. người lao động đang tham gia bhxh tự nguyện, người bảo lưu thời gian tham gia bhxh:

sổ bảo hiểm xã hội

Đơn đề nghị hưởng lương hưu

– TRườNG HợP NGườI đANG CHấP Hành Hình phạt tù pHải có thêm giấy ủy quyền làm thủ tục giải quyết chế ộ ộ hưu trí và nhận lương hưu.

– trường hợp xuất cảnh trái phép phải có thêm văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc trở về nƣớnh cư>

7. giải quyết chế độ hưởng lương hưu:

NLđ Tham GIA BHXH BắT BUộC TRONG THờI HạN 30 NGày TINH ếN THờI đIểM NGườI LAO ộNG ượC HưởNG LươNG HưU, NGườI SửNG LAO ộNG NộP Hồ Sơ CH.

nlđ tham gia bhxh tự nguyện trong thời hạn 30 ngày tính ến thời điểm người lao ộng ược hưởng lương hưu, người lao ộng đang lưu thời gian đón đón đng hưu, người lao ộng đang lưu thời gian đón đón đng hưu, người lao ộng đang lưu thời gian đón đón đng hưu, người lao ộng đang lưu thời gian đón đón đng hưu, người lao ộng đang lưu thời gian đón đón đhim đi đi ội ội ộ hồ sơ cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

Tham khảo: &quotBàn Trang Điểm&quot trong Tiếng Anh là gì: Định Nghĩa, Ví Dụ Anh Việt

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button