Giải đáp cuộc sống

Trường dữ liệu là gì

bảng ối tượng dùng ể lưu trữ dữ liệu trong một csdl, mỗi bảng gồm một số hữu hạn các hàng và cột.- cột trong bảng ƻọi campo gƻợ l. mỗi trường trong bảng được khai báo bởi tên và kiểu dữ liệu tương ứng.- hàng trong bảng gọi là bản ghi (record)1.2. một số quy tắc xây dựng bảng dữ liệu.

bạn đang xem: trường dữ liệu là gì

Bạn đang xem: Trường trong cơ sở dữ liệu là gì

– text: kiểu văn bản( kiểu xâu ký tự ) có độ dài tối đa 255 ký tự.

– number: kiểu số gồm các kiểu sau:

. byte: kiểu số nguyên có giá trị từ 0 đến 255.

. integer: kiểu nguyên đơn (-32768 đến 32767).

. long integer: kiểu nguyên kép (-2,147,483,648 đến 2,147,483,647)

. single: kiểu số thực đơn ( 1.4e.45 đến 3.4e . 38).

. double: kiểu số thực kép.

– date/time: kiểu ngày tháng.

– currency: kiểu tiền tệ.

– yes/no: kiểu logic (đúng / sai)

– automatic number: kiểu tự động đánh số.

– less: kiểu ghi nhớ, kiểu văn bản có độ dài khoảng 64,000 kí tự.

– ancient object: kiểu nhúng và kết nối đối tượng( h. ảnh đồ hoạ).

ii. tẠo bẢng trong cƠ sỞ dỮ liỆu:

1. cách tạo bảng:

1.1. design view tạo bảng bằng

* bước 1: tạo cấu trúc bảng

– chọn table new layout view ok. ta có bảng cấu trúc sau:

. gõ tên trường ở ô trong cột field name.

. chọn kiểu trường trong cột data type.

. xác định các thuộc tính của trường trong bảng properties.

thao tác tương tự với các trường khác.

– ghi và đóng bảng cấu trúc

– thao tác tương tự để tạo cấu trúc cho các bảng khác

* bước 2: nhập dữ liệu cho các bảng

– trên cửa sổ database, tại thanh object chọn table

– kích nut open.

– nhập dữ liệu vào từ bàn phim sao cho đúng kiểu dữ liệu của trường.

Xem thêm: Đặt tên công ty theo mệnh kim thu hút tài lộc

– ghi và đóng bảng dữ liệu.

– thao tác tương tự để nhập liệu cho các bảng khác

1.2. tạo bảng bằng datasheet view:

– từ cửa sổ database, chọn table, new chọn

– chọn datasheet view từ hộp thoại new table ok.

– một bảng xuất hiện gồm field 1, field 2, …, filed 10 chờ nhập liệu ta thực hiện các bước sau:

+ Đổi tên trường:

. kích đúp chuột vào tên trường

. nhập tên trường mới, enter.

+ nhập các bản ghi dữ liệu

. ghhi bảng: mở menu file, chọn save, đặt tên, chọn ok

. thao tác tương tự với các bảng khác.

1.3. tabla assistant tạo bảng bằng

– từ cửa sổ database chọn table, chọn new.

– chọn table wizard từ hộp thoại new table, ok.

xem thêm: sinh ngày 21 tháng 1 thuộc cung gì? Đặc Điểm ngày sinh 21/1 là cung gì ?

– chọn các trường cần thiết, kích nút >

– Đổi tên trường: chọn rename field, gõ tên trường mới, ok

– next, đặt tên bảng, finish

– nhập dữ liệu vào bảng.

*) ghi bảng lên đĩa bằng một trong các cách sau:

c1:vào file, chọn save.

c2: chọn biểu tượng saves.

c3: nhấn ctrl+s.

c4: kích dấu nhân .

*) thực hiện việc nhập dữ liệu bằng một trong các cách sau:

c1: vào view chọn datasheet view.

c2: view chọn biểu tượng.

*) khi bảng jue nhỏ dưới dạng biểu tượng, để mở bảng:

b1: chọn bảng cần mở.

Xem thêm: Giấy phép nhập khẩu là gì? (Cập nhật 2022)

b2: open chọn.

*** ví dụ1: tạo csdl ql banhang gồm các bảng

*** ví dụ2: tạo csdl ql diem gồm các bảng:

2. sửa cấu trúc bảng:

** Để sửa cấu trúc bảng ta chuyển bảng về chế độ design view bằng cách:

c1: khi bảng đang mở ở dạng nhập dữ liệu: view layout view.

c2: database table chọn bảng cần sửa design view.

c3: database table kích chuột phải vào bảng cần sửa design view.

** chỉnh sửa cấu trúc tức là:

** chèn thêm trường : sau khi mở bảng ở chế ộ ộ design, trên lưới thiết kế bảng, chọn vị trí cần chèn thêm trường trường cáp tron ​​mọ: chọu sap chọ

– c1: từ inserts chọn rows.

– c2: kích phải chuột chọn insert rows.

**xoá trường: chọn các trường cần xoá, thực hiện một trong các cách.

– c1: từ edit chọn delete rows.

– c2: kích phải chuột chọn delete rows

** một số thuộc tính của trường:

khi khai báo các trường, kiểu dữ liệu của chúng có thể đặt một số thuộc tính sau:

2.1. field size: Độ rộng của trường

+ byte: kiểu số nguyên có giá trị từ 0 đến 255.

+ integer: kiểu nguyên đơn

+ long integer: kiểu nguyên kép

+ simple: kiểu số thực đơn.

+ double: kiểu số thực kép.

2.2. format: Định dạng

dùng để qui định cung cách hiển thị dạng số, tiền tệ, ngày tháng.

Đối với kiểu dữ liệu là text ta có thể sử dụng 2 kí tự định dạng sau:

“>” : đối với tất cả văn bản khi nhập thành kí tự hoa.

“ bước 1: mở bảng ở chế độ design view.bước 2: chọn trường cần làm khoá cho bảng.bước 3:

+ c1: từ edit chọn primary key.

+ c2: chọn biểu tượng primary key.

+ c3: kích phải chuột lên trường cần tạo khoá rồi chọn primary key.

Để bỏ thuộc tính khoá ta làm lại 1 trong 3 cách trên lần nữa.

Xem thêm: CON BẢO LÃNH CHA MẸ SANG MỸ LÀ DIỆN GÌ? ĐIỀU KIỆN VÀ THỦ TỤC NHƯ THẾ NÀO?

(*) chú ý: trong một bảng, access mặc định phải có ít nhất 1 trường có thuộc tính là primary key. nếu một bảng không có trường nào có thuộc tính khoá, khi ghi bảng lên ĩa, hệ thống ưa ra hộp thoại cho phép tạo trường khoá có tên là với ki.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button