Mặt trận tổ quốc Việt Nam là gì? Vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của mặt trận tổ quốc?

ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam là gì

mặt trận tổc việt nam, tiền thân là mặt trận dân tộc thống nhất việt nam ược thành lập vào ngày 18 that Chí tự lực, tự cường, đàn kết mọi nhân dân việt nam trong và ngoài nước ể ượt c mục mục ữt ề ề ữt ềt ềt ề ữc ấc ấc ấc ấc ềc ềc ềc ề ữ và toàn vẹn lãng thổ.

cơ sở pháp lý:

– hiến pháp;

– luật mặt trận tổ quốc việt nam năm 2015.

tư vấn luật trực tuyến miễn phí qua tổng đài điện thoại: 1900.6568

1. mặt trận tổ quốc việt nam là gì?

tại Điều 9 hiếp pháp quy định:

“Mặt trận tổc quốc việt nam là tổc chức liên minh chynh trị, lín hiệp tự nguyện của tổc chức chynh trị, các tổc chynh trị – xã hội, tổ chức xã hội và gia givil cấp, tầng lớp xã hội, dân tộc, tôn giáo, người việt nam định cư ở nước ngoài.

mặt trận tổ quốc việt nam là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội; giám sát, phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, nhà nước, hoạt động đối ngoại nhân dân góp phần xây dựng và bảo vệ tổ quốc.”

trong đó tổ chức chính trị là loại tổ chức xã hội mà các thành viên trong tổ chức hoạt động cùng về hướng về một khuynh hƋ c. tổ chức chính chị là Đảng cộng sản việt nam

tổ chức chính trị -xã hội gồm các hội cựu chiến binh việt nam, hội liên hiệp phụ nữ vićt nam, công đoàn việt nam, hội nông dân

xem thêm: quy định về chuyển đổi vị trí, luân chuyển công tác đối với công chức

tổ chức xã hội là một tập hợp gồm các cá nhân liên kết với nhau nhằm ạt ược mục đích cụ thể, ố nhằm mích Gồm Các tổ chức chynh trị- xã hộ- nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hộ- nGhề nghiệp ược cơ quan nhà nướcc cóc cóc có qền thành lập hoặc phap thành lập the ịt.

mặt trận tổ quốc việt nam tiếng anh là “front of the Vietnamese motherland”.

2. vai trò của mặt trận tổ quốc việt nam:

mặt trận tổ quốc việt nam là bộ phận của hệ thống trị của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam do ảng ảng cộng sả

mặt trận tổ quốc việt nam đóng vai trò là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, mở rộng và đa dạng hóa các hình thức tập hợp đoàn kết; Hỗ trợ nhân dân thực hiện dân chủ, quyền with người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, thực hiện ường lỗi, chủng của ảng, Chính Sách, Phap luật củc.

READ  THƯ VIỆN QUỐC GIA VIỆT NAM

3. chức năng, nhiệm vụ của mặt trận tổ quốc việt nam:

tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc

mặt trận tổc Quốc việt namco nhiệm vụ tập hợp, xây dựng khối ại đoàn kết toàn dân, tăng cường sự nhất tí về chính trị và tinh thần thần thần nhân dân. Mặt trận tổc quc việt nam phat triển đa dạng các hình thức tổ chức, hoạt ộng ể ểp hợp, đàn kết mọi người việt nam ở trong nước n lực góp phần xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

tuyên Truyền, vận ộng nhân dân thực hiện quyền làm chủ, thực hiện ường lối, chủng trương của ảng, chính Sách, phap luật của nhà nước .

xem thêm: vị trí, vai trò, nhiệm vụ của Đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh

mặt trận tổc quốc thực hiện các hoạt ộng tuyên Truyền, ộng viên nhân dân pHát huy quyền làm chủ, thựn ường lối, trương, chính Sách c của ảng. Mặt trận tổc quc thực hiện pHối hợp với chính quyền cấp xã tổ chức vận ộng nhân dân thực hiện dân chủ ở cơ sở, hương ước, quy ước ở khu dân cư; chỉ đạo hoạt động của ban thanh tra nhân dân được thành lập ở cấp xã và ban giám sát đầu tư của cộng đồng; tham gia hoạt động hòa giải ở cơ sở.

Đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân:

mặt trận tổc việt nam thực hiện hoạt ộng ối ngoại nhân dân và tập hợp, tổng hợp ý kiến, kiến ​​nGhị của tri và nhân dân dân dân ảnh, kiế nh, nh.

thành viên của mặt trậc quốc việt nam theo quyền và trach nhiệm của mình tổng hợp ý kiến, kiến ​​nghị của hội vivi, đoàn và các tầng lớp nhn, tổn tườn tườn tườn tườ ủ ủ ủt. việt nam địa phương. ban thường trực Ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam địa phương phối hợp cùng thường trực hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tổng hợp ý kiến, kiến ​​​​nghị của nhân dân để báo cạo tại kỳ họp hội đồng nhân dân cùng cấp về những vấn ề của ịa pHương ể gửi lên ban thường trực ủy ban mặt trậc quốc việt nam cấp tỉnh, sau khi tổng hợp thì sẽ ược gửi lên ủy tổ quốc việt nam. cuối cùng sẽ được tổng kết lại và báo cáo tại kỳ họp quốc hội. Bên cạnh đó mặt trận tổc quốc việt nam còn pHối hợp tổ chức tiếp xúc cử tri của ại biểu quốc hội, ạại biểu hội ồng nhân dân cc cấp

tham gia xây dựng Đảng, nhà nước

– MặT TRậN TổCC VIệT NAM Tham Gia Vào Công tac bầu cử thông qua việc lựa chọn, giới thiệu người ứng cử ại biểu quốc hội, ại biểu hội ồng nh âhn dân; tham gia các tổ chức phụ trách bầu cử; phối hợp với cơ quan nhà nước hữu quan tổ chức hội nghị cử tri ở cấp xã, các cuộc tiếp xúc giữa cử tri với ngờiỰ; tham gia tuyên truyền, vận động cử tri thực hiện pháp luật về bầu cử.

READ  Đi đại tiện khó là dấu hiệu bệnh gì, có nguy hiểm không?

– ủY BAN TRUNG ươNG MặT TRậC TổC VIệT NAM Cử ạI DIệN THAM GIA HộI ồNG TUYểN CHọN, GIAM SALT THẩM PHÁN QUốC GIA, HộI ồNG TUYểN CHọN KIểM SALT VIệM kiểm sát viên sơ cấp, kiểm sát viên trung cấp, kiểm sát viên cao cấp. ỦY BAN MặT TRậN TổCC VIệT NAM CấP TỉNH, CấP HUYệN CHủ TRì lựa chọn, Giới Thiệu người ủ đi ều kiện, tiêu chuẩn ểi ồng nhân dân bầu l ền hột.

– Tham Gia Xây DựNG PHAPP LUậT: ủY BAN TRUNG ươNG MặT TRậN TổC VIệT NAM COR QUYềN ề NGHị ủY BAN THườNG vục quốc hội, quốc hội về xy dựng luật, phap trình quốc hội, Ủy ban thường vụ quốc hội dự án luật, pháp lệnh; tham gia gópý kiến ​​vào dự thảo hiến pháp, dự án luật, pháp lệnh và dự thảo văn bản quy phạm pháp luật khác; kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ văn bản pháp luật trái hiến pháp và pháp luật.

xem thêm: tiêu chuẩn được bổ nhiệm vị trí trưởng, phó khoa đơn vị y tế

– Tham dự Các Kỳp Quốc hội, phiên họp của ủy ban thường vục quốc hội, chính pHủ, kỳ họp hội ồng nhân dân, phiên họp ủy ban nhân dân

– tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí

– tham gia góp ý, kiến ​​​​nghị với nhà nước.

thực hiện giám sát và phản biện xã hội:

giám sat kiến nghị đối với hoạt động của cơ quan, tổ chức, đại biểu dân cử, cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiực, ực hiực. nội dung giám sát của mặt trận tổ quốc việt nam là việc thực hiện chynh sách, pháp luật có liên quan ến quyền và lợi íp. việc giám sát nhằm kịp thời phát hiện và kiến ​​nghị xử lý sai phạm, khuyết điểm; kiến nghị sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật; phát hiện, phổ biến những nhân tố mới, các điển hình tiên tiến và những mặt tích cực; phát huy quyền làm chủ của nhân dân, góp phần xây dựng nhà nước trong sạch, vững mạnh. mặt trận tổ quốc việt nam có thô thông qua các hình thức giám sát khác nhau như nghiên cứu, xem xét văn của cơ quan có thẩm quyền; tham gia giám sát với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền;…(chương v luật mặt trận tổ quốc việt nam)

phản biện xã hội của mặt trận tổc quốc việt nam là việc ủy ​​ban mặt trận tổc quốc việt nam các cấp trực tiếp hoặc ề nghị các tổ chức thành viên chính kiến, kiến ​​nghị đối với dự thảo văn bản pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án của qua cơn. nội dung phản biện xã hội bao gồm sự cần thiết; sự phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; tính đúng đắn, Khoa học, Khả thi; đánh giá tác động, hiệu quả về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại của dự thảo văn bản; bảo đảm hài hòa lợi ích của nhà nước, nhân dân, tổ chức. (Điều 32, Điều 33 luật mặt trận tổ quốc việt nam)

READ  Chuyện tên của loài khỉ

4. các tổ chức thành viên của mặt trận tổ quốc việt nam:

hiện no, mặt trận tổ quốc việt nam gồm các thành viên:

Đảng cộng sản việt nam; tổng liên đoàn lao động việt nam; hội nông dân việt nam; Đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh; hội liên hiệp phụ nữ việt nam; hội cựu chiến binh việt nam; quân đội nhân dân việt nam;

xem thêm: vị trí việc làm là gì? xác định vị trí việc làm để tính lương thế nào?

liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật việt nam; hiệp hội các hội văn học – nghệ thuật việt nam; liên hiệp các tổ chức hữu nghị việt nam; hội liên hiệp thanh niên việt nam; liên minh hợp tác xã việt nam; phòng thương mại và công nghiệp việt nam

hội chữ thập đỏ việt nam; hội luật gia việt nam; hội nhà báo việt nam; hội phật giáo việt nam; uỷ ban Đoàn kết công giáo việt nam; hội làm vườn việt nam; hội người mù việt nam; hội sinh vật cảnh việt nam; hội Đông and việt nam; tổng hội and dược học việt nam; hội người cao tuổi việt nam; hội kế hoạch hoá gia đình việt nam; hội khuyến học việt nam; hội bảo trợ tàn tật và trẻ mồ côi việt nam; hội châm cứu việt nam; tổng hội thánh tin lành việt nam; hội liên lạc với người việt nam ở nước ngoài; hội khoa học lịch sử việt nam; hội nạn nhân chất độc da cam/đioxin việt nam; hội mỹ nghệ – kim hoàn – Đá quý việt nam; hội cựu giáo chức việt nam; hội xuất bản-in-phát hành sách việt nam; hội nghề cá việt nam;

hiệp hội sản xuất kinh doanh của người tàn tật việt nam; hội cứu trợ trẻ em tàn tật việt nam; hội and tế công cộng việt nam; hội cựu thanh niên xung phong việt nam; hiệp hội các trường đại học, cao đẳng ngoài công lập việt nam; hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa việt nam; hội doanh nghiệp nhỏ và vừa việt – Đức; hiệp hội làng nghề việt nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *