Xây dựng văn hóa an toàn trong doanh nghiệp

Văn hóa an toàn trong doanh nghiệp là gì

VHDN: Văn Hóa là môi trường ược tạo ra từ những niềm tin, thati ộộ làm việc, char ứng xử của lãnh ạo với người lao ộng … an toàn bao gồm niềm tin, quan đ độ và cách ứng xử về an toàn trong một doanh nghiệp. vì vậy làm cách nào để “xây dựng văn hóa doanh nghiệp 1 cách an toàn nhất ?”

văn hóa an toàn của một doanh nghiệp là kết quả tổng hợp của một số yếu tố sau: chuẩn mực, nhận thức và niụp quềm quớm quẺ. tác an toàn, quan điểm, thái độ của các cấp quản lý và người lao động về an toàn; những bài học về các trường hợp mất an toàn; áp lực của sản xuất và lợi nhuận trong mối tương tác với các yêu cầu về an toàn cho người lao động; những hành động đối với các hành vi gây mất an toàn; công tác huấn luyện về an toàn cho người lao động; và sự tham gia của người lao động trong các công tác đó.

trong một doanh nghiệp Co nền văn Hóa an toàn vững mạnh, mọi người ều cảm thấy cyc con trach nhiệm việc ảm bảo an toàn, và luôn nỗ đ đ đ ượ ượ ượ ượ ượ ượ người lao động không chỉ hoàn thành phận sự của mình mà còn tự động nhận diện các tình trạng và hành vi thiếu an toàn; và tham gia vào việc điều chỉnh, khắc phục chúng. các đồng nghiệp sẽ thường xuyên quan tâm lẫn nhau và chỉ ra những hành vi không an toàn của nhau. xây dựng nền tảng văn hóa an toàn vững chắc sẽ tác ộng mạnh mẽ tới việc giảm thiểu tai nạn trong toàn bộ hoạt ộng sản doệan dohất cệht.

văn hóa “ an toàn trong doanh nghiệp” là gì ?

văn hóa an toàn lao động, theo tổ chức lao động thế giới, gồm 3 yếu tố: hệ thống pháp luật hoàn chỉnh của nhà nước; việc doanh nghiệp chấp hành pháp luật, tạo điều kiện tốt nhất để thực thi quy trình, quy phạm an toàn lao động; sự tự giác, tự thân nêu cao ý thức tự bảo vệ mình của người lao động.

như vậy có thể nói, văn hóa an toàn lao động cũng là một bộ phận không thể tách rời của văn hóa doanh nghiệp. như trên đã nêu, văn hóa doanh nghiệp bao gồm các yếu tố: pháp luật và đạo đức. yếu tố phÁp luật ương nhiên có thể hiểu là hệ thống pháp luật hoàn chỉnh của nhà nước, trong đó có những quy ịnh cho quy trình, quym vộợ vộ. Yếu tố ạo ức ở đy ược hiểu là cai tâm của người chủ doanh nghiệp ối với người lao ộng, thể hi hi ở việc thi nghiêm chỉnh nh ững tric thộm; chăm lo đời sống, tình cảm của người lao động đối với doanh nghiệp. “các nước trên thế giới ngày càng coi trọng công tác at-vslĐ và môi trường dn. do đó, đã có những “tiêu chuẩn trách nhiệm xã hội” và các “quy tắc ứng xử” (coc) được đưa ra, cùng có 3 điểm chung, ứcólà s; đảm bảo điều kiện at-vslĐ; bảo vệ môi trường”. tất cả những sản phẩm ra đời mà vi phạm 1 trong 3 điểm này đều bị coi là “sản phẩm không sạch” và bị thế giới tạch”.

READ  Bất động sản tiếng anh là gì? Liệu bạn đã biết rõ về khái niệm này

do đó, xây dựng tốt văn hóa an toàn lao động trong doanh nghiệp ngày nay là yêu cầu không thể thiếu của các doanh nghiệp. Đây là vấn đề không dễ, đòi hỏi sự nhận thức đúng đắn và sâu sắc của người đứng đầu doanh nghiệp. thực tế ở việt nam cho thấy, vẫn còn không ít doanh nghiệp chưa chú trọng đến vấn đề này, mà họ chỉ chú tâm làm sao cho doanh nghiệp thu được càng nhiều lợi nhuận càng tốt, do những người đứng đầu các doanh nghiệp này chưa ý thức được về văn hóa doanh nghiệp, văn hóa doanh nhân và văn hóa an toàn lao động trong sự phát triển bền vững của doanh nghiệp mình. Vìy, hiện tại và trong những nĂm tới, việc tuyên Truyền, giáo dục, xây dựng nên các chuẩn mực về văn Hóa doanh nhân là điều hết sức cần thiết, ể sức vươn ra thế giới.

thực hiện văn Hóa an toàn trong thời kỳi nhập là giúp doanh nghiệp tạo ra môi trường lao ộng tốt, bảo ảm an toàn, vệ sin người lao ộng an tâm sản xuất, cuộc sống vật chất ổnh đem lại lợi ích a lớn cho doanh nghiệp là tạo ra sự tin tưởng của người sửng sản pHẩm; sự tin nhiệm của những người hợp tác. Ặc biệt tạo môi trường thuận lợi cho các nhà ầu tư, ối tác an tâm liên doanh liên kết với doanh nghiệp giúp doanh nghiệp phát triển một vách bữ.

xây dựng và duy trì một văn hóa an toàn và vệ sinh mang tính phòng ngừa đòi hỏi cần phải tận dụng tất cả các phương tiện sẵn cẵn có nhằm hiằm. các nguy cơ, rủi ro cũng như cách phòng ngừa và kiểm soát chúng. dù doanh nghiệp đang hoạt động tốt thế nào thì doanh nghiệp đó vẫn luôn cần xem xét tìm hiểu làm thế nào để có thể hƻn t đn. qua trình này bao gồm việc tìm cach cải tiến các hệng và các qua trình hiện đang ap dụng và sử Dụng công nghệ mới như thế nào vìo lợi ích của tất cảt cả mọi người

vậy một văn hoá an toàn là gì?

Theo NHữNG KếT LUậN CủA HộI NGHị LAO ộNG QUốC Tế Tổ CHứC Vào THÁNG 6 NăM 2003, VăN HOÁ PHòng ngừa về an toàn và without mang tầm quốc gia là một vì ho trong đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ môi trường làm việc an toàn và vệ sinh được tất cả các cấp tôn trọng. Đó là văn hoá trong đó các chính phủ, những người sử dụng lao ộng và người lao ộng tham tích cực vào việc bảo ảm một môi trường làn vàn vàn vi. bổn phận được xác định và là văn hoá trong đó nguyên tắc phòng ngừa được đặt vào vị trí ưu tiên hàng đầu.

xây dựng và duy trì một văn ho toàn v ệ sinh mang tính pHòng ngừa đòi hỏi cần pHải tận dụng tất cả các pHương tiện sẵn Co nhằm n khái niệm về các nguy cơ, rủi ro cũng như cách phòng ngừa và kiểm soát chúng.

qua trình tích cực, Liên tục ược sử dụng tốt nhất nhằm xây dựng một văn hoá an toàn có những điểm rất giống với quá trình cần thiết ểt xây dựng một.

READ  Quy hoạch 1/2000 là gì?

Tuy Không Có Một Công Thức Cụ Thể Dành Cho Việc Xây DựNG Và nâng cao văn Hoá pHòng ngừa vẫn có một sự tưởng rằng sẽ có một số các ặc đi đi và th ổ ổ ổ ổ ổ ổ ổ ổ ổ ổ ổ ổ ổ ổ ổ phát triển văn hoá này. Các ví dụ ược ưa ra trong bao cao này về các thông lệ cụ thể đã ược chứng minh Trong thực tế là Co những giá trịc ặc biệt Trong việc hỗ trợ xây dựng một v ữn g.

một doanh nghiệp cần phải tập trung vào cái có thể được coi là một sự phát triển không ngừng. dù doanh nghiệp đang hoạt động tốt thế nào thì doanh nghiệp đó vẫn luôn cần xem xét tìm hiểu làm thế nào để có thể hƻn t đn. qua trình này bao gồm việc tìm cách cải tiến các hệ thống và các qua trình hiện đang áp dụng và sử dụng công nghệ mới như thế nào vì lợi cợi cít í. sự phát triển liên tục là hiệu quả và bền vững nhất khi doanh nghiệp tập trung vào cc cải tiến ược người công nhân ởt tất cả ccc cấp bậc của doanh nghiệp ệp Hệ thống tiếp cận việc quản lý an toàn vệ sinh lao ộng ở cấp doanh nghiệp ược giới thiệu trong hướng dẫn của ilo về các hệ thống quản lý an toàà v ệ-second. phát triển không ngừng này. Ilo Coi đy là một trong số những nền tảng quan trọng của một chiến lược an toàn vệ sinh lao ộng toàn cầu nhằm xây dựng và duy trì một văn hoa hue an toànà vệ vệ vệ vệ vệ vệ vệ vệ vệ vệ vệ vệ vệ vệ vệ vệ vệ vệ vệ lao động.

làm thế nào để đạt được điều này?

Các Chynh Phủ Có trach nhiệm phải xây dựng và thực hiện một chynh Sách quốc gia chặt chẽt về an toàn v à vệ sinh lao ộng nhằm nâng cao văn hoah, bắt ầu bằng công công tac giáo dục. NHữNG NGườI Sử DụNG LAO ộNG CóC

hướng dẫn này chỉ ra rằng:

an toàn và vệ sinh lao ộng, bao gồm cả việc tuân thủ yêu cầu về an toàn và vệ sinh lao ộng theo luật và các quy ịnh của quốc gia là trách nhiệhệm và n. người sử Dụng lao ộng phải chỉ ạo và cam kết thực hiện các hoạt ộng về an toàn v à vệ sinh lao ộng tong doanh nghiệp và thực hiện những sắp xếp tổc chức thích thích hợp nh lao động.

những người công nhân có trach nhiệm pHối hợp với chủ của mình trong việc tạo ra và duy trì một vă Hoá pHòng ngừa tại nơi làm việc và tham tích cc cực cực cực cực cực cực cực cực cực cực cự doanh nghi ệp. họ cần ược tư vấn, ược thông báo và đào tạo vềt cả cả các vấn ề của an toàn và vệ sinh lao ộng ồng thời pHải có thời gian và nguồn lực ể tham gia toàn và vệ sinh. như trong hướng dẫn ilo-osh viết:

sự tham gia của công nhân là một nhân tố quan trọng của hệ thống quản lý an toàn và vệ sinh lao động trong một tổ chức.

READ  Hay bị chuột rút thì liệu có phải bị bệnh gì nguy hiểm không?

ilo – nơi duy nhất trên thế giới trong tập hợp các chynh phủ, người sử dụng lao ộng và người lao ộng và ối xửng bằng với các ối tượng này – đ đ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ về an toàn và vệ sinh lao động toàn cầu. tổng thư ký liên hiệp quốc, kofi annan đã viết:

an toàn và sức khoẻ của người lao động là một phần và là quà tặng của an ninh nhân loại. là một cơ quan ứng ầu trong hoạt ộng bảo vệ các quyền của người lao ộng của liên hiệp quốc, ilo luôn đi ti -trong việc ủng hộ và thán cá cc. công việc an toàn không chỉ là một chính sách kinh tế lớn mà còn là quyền cơ bản của with người. các cấp độ của văn hóa an toàn

văn hóa an toàn của công ty có thể chia theo các mức độ sau:

kém: Đó là những công ty mà trách nhiệm về an toàn không rõ ràng, an toàn chỉ tồn tại về mặt hình thức. Các quy ịnh về an toàn không ược pHổ biến và làm Theo, những người có trach nhiệm nói một ằng làm một nẻo, những vi pHạm về an toàn xảy ra hoa hoặc là bị t ấtc ượtc ượtc ượC ượC ượC ượC ượC ượC ượC ượC ượC ượC ượC ượC ượC ượC ượC ượC ượC ượC ượC ượC ượC ượC ượC ượC ượC ượC ượC ượC ượC ượC ượC ượC ượC ượC ben lien quan

thụ động: theo thuật ngữ của việt nam là mất bò mới lo làm chuồng, là văn hóa an toàn ở cấp độ cao hơn một chút. CHỉ SAU KHI XảY RA Sự Cố MớI Tiến Hành Khắc phục những khiếm khuyết và lỗ Hổng Trong vấn ề ề an toàn ởc mức cục bộ chứ không giải quyết vấn ề ở ở ở ở ở ệ ệ.

tích cực: văn hóa an toàn ăn sâu vào trong hoạt động của công ty. Công ty có một hệ thống quản leaders toàn ví dụ, nhà máy chấp nhận rủi ro mất sàn lượng khi ti ti hành nh ất ất.

xây dựng văn hóa an toán

Để xây dựng nên một nền văn văn văn hóa an toàn, cần phải quan tâm và chú trọng đến xây dựng nên văn hóa an toàn của mỗi cá nhân và côa cħ. văn hóa an toàn của mỗi cá nhân chịu ảnh hưởng của rất nhiều yếu tố: từ nghề nghiệp, quốc gia, vùng miền, gia đình v.v. Trong Phạm VI NGHề NGHIệP VăN HÓA AN TO NHC NHâN ượC CủNG Cố TRướC HếT BớI NHữNG CHÍNH SÁCH Về AN TO NU toàn, và một phần ảnh hưởng rất lớn từ cách ứng xử của những người có trách nhiệm đối với vấn đề an toàn. như nhiều nhà xã hội học đã phân tích, văn hóa của mỗi with người chịu ảnh hưởng từt nhiều yếu tố, nó ược hình một trongá thành. ngày một ngày hai, văn hóa an toàn là một phần trong tổng thể chung của văn hóa nên cũng không là ngoại lệ. việt nam trong giai đoạn phát triển rất đặc thù này có những đặc điểm riêng về văn hóa nói chung và văn hóa an toàn nói riêng v.v…

huế bùi (th)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *