Vốn đối ứng là gì? 14 khoản chi phí sử dụng từ vốn đối ứng

Vốn đối ứng trong ngân hàng là gì

Vốn đối ứng là gì? 14 khoản chi phí sử dụng từ vốn đối ứng

vốn đối ứng là gì? 14 khoản chi phí sử dụng từ vốn đối ứng

về vấn đề này, thƯ viỆn phÁp luẬt giải đáp như sau:

1. vốn đối ứng là gì?

Theo Khoản 20 điều 3 NGHị ịNH 114/2021/Nđ-CP, VốN ốI ứNG Là Khoản vốn đegon gop dán, ược bố trí từ nguồnngân sách trung ương, ngân sách ịa phương, chủ ự án tự bố trí, vốón. khác.

2. các khoản chi phí sử dụng từ vốn đối ứng

cụ thể tại khoản 2 Điều 44 nghị định 114/2021/nĐ-cp, vốn đối ứng được sử dụng cho các khoản chi phí sau:

(1) chi phí hoạt động cho ban quản lý dự án (lương, thưởng, phụ cấp, văn phòng, phương tiện làm việc, chi phí hành chính);

(2) chi phi thẩm định thiết kế, duyệt tổng dự toán, hoàn tất các thủ tục đầu tư, xây dựng và thủ tục hành chnthi c;

(3)chi phí liên quan đến qua trình lựa chọn nhà thầu;

(4) chi phí cho hội nghị, hội thảo, đào tạo, tập huấn nghiệp vụ quản lý và thực hiện chương trình, dự án;

(5) chi phí tiếp nhận và phổ biến công nghệ, kinh nghiệm, kỹ năng quốc tế;

(6) chi phí tuyên truyền, quảng cáo chương trình, dự án và các hoạt động cộng đồng;

(7) chi trả các loại thuế, phí hải quan, phí bảo hiểm theo quy định hiện hành;

(8) tiền trả lãi, tiền đặt cọc, phí cam kết và các loại phí liên quan khác phải trả cho phía nước ngoài;

READ  Chứng minh nhân dân tiếng anh là gì?

(9) chi phí tiếp nhận thiết bị và vận chuyển nội địa (nếu có);

(10) chi phí quyết toán, thẩm tra quyết toán hoàn thành;

(11) chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;

(12) chi pHí thực hiện một sốt ho mua sắm một số trang thiết bị);

(13) chi phí cho hoạt động giám sát và đánh giá; giám sat và kiểm định chất lượng, nghiệm thu, bàn giao, quyết toán, kiểm toán chương trình, dự án;

(14) chi phí dự phòng và các chi phí hợp lý khác.

3. quy định về việc phân bổ vốn đối ứng cho các chương trình, dự án

về việc phân bổ vốn đối ứng cho các chương trình, dự án được quy định cụ thể như sau:

* Đối với chương trình, dự án được cấp phát toàn bộ từ ngân sách nhà nước

trong việc pHân bổ vốn ối ứng ối với chương trình, dự mam

– cân ối vốn ối ứng trong dự toán ngân Sách hằng năm của cơ quan chủ quản Theo pHân cấp quản lý ngân Sách và từ các nguồn tài chính khác theo quy ịnh của phap cơ bản, hành chính sự nghiệp tương ứng với nội dung chi tieu của chương trình, dự án;

– bảo ảm bố trí vốn ối ứng ầy ủ, kịp thời, pHù hợp với tiến ộn ộn ịnh trong bao ầu tư, pHù hợp với quy ịnh của phap thỏa thuận về vốn oda, vốn vay ưu đãi đối với chương trình, dự án.

READ  Bướm bay vào nhà là điểm gì? Điềm lành hay điềm dữ?

* Đối với chương trình, dự án vay lại toàn bộ

– Đối với địa phương vay lại toàn bộ: vốn đối ứng do địa phương bố trí từ nguồn ngân sách địa phương;

– ối với trường hợp doanh nghiệp, ơn vị sự nghiệp công lập vay lại toàn bộ: chủ dự Án tự bố trí vốn ối ứng hoặc trình cơ quan chủn quản quyết ịnh ị dự án theo quy định trước khi ký hợp đồng vay lại.

* Đối với chương trình, dự án có cơ chế tài chính hỗn hợp (cấp phát từ ngân sách nhà nước và vay lại)

cơ quan chủ quản, chủ dự án bố trí ủ vốn ối ứng phù hợp với các quy ịnh của pháp luật có liên quan trước khi ký hợp ồng vay lậ.

* ối với chương trình, dự aly

Trường hợp thời điểm lập kế hours vốn đã được phân bổ.

Trong trường hợp không tự cân ối ược, cơ quan chủen có văn bản gửi bộ kếch và ầu tư, bộ tài chynh yêu cầu xét trình cấp có thẩm quynết ốt ừt ừt ừt ừt ừt ừt ừt ừt ừt ốt ốt ốt ốt ốt. vào kế hoạch năm tiếp theo.

trong đó, ịnh mức chi ối với các khoản chi từ nguồn vốn ối ứng thực hiện Theo chế ộ chi ti chi ti tiêu ngân Sách nhà nước và các quy ịnh phap

(khoản 3, 4, 5, 6 và 7 Điều 44 nghị định 114/2021/nĐ-cp)

thanh rin

READ  8 thành ngữ tiếng Anh về tiền bạc