Giải đáp cuộc sống

Xuất khẩu tư bản là gì? Vai trò, ý nghĩa và các hình thức xuất khẩu?

ều là khái niệm xuất khẩu nhưng xuất khẩu và xuất khẩu tư bản khác nhau ở chỗ xuất khẩu hàng Hóa là mang hàng Hóa ra nước ngoài ể ự nước ngoài, có thể hiểu là việc đầu tư ra nước ngoài nhằm mục đích chiếm đoạt giá trị thặng dư ở các nước nhậup khẩ bó. vậy quy định về xuất khẩu tư bản, vai trò, ý nghĩa và các hình thức xuất khẩu được quy định như thế nào.

luật sư tư vấn pháp luật miễn phí qua điện thoại 24/7: 1900.6568

1. xuất khẩu tư bản là gì?

– khái niệm xuất khẩu tư bản:

khái niệm xuất khẩu tư bản xuất hiện vào giữa thế kỷ 19, đi kèm với việc ầu tư quy môn và cướp bóc thuộc ịa của phƛc cácn. lần ầu tiên marx ưa ra khái niệm xuất khẩu tư bản, ông chỉ ra rằng xuất khẩu tưn là việc các nước tư bản ầu tưc choc cc nước khnay nhhnh ượm ượm ậm ật. học thuyết tư bản của marx cho thấy bản chất của xuất khẩu tư bản ở các nước phát triển và tác ộng của nó ối với kinthi nền. marx cho rằng xuất khẩu tư bản là kết quả của việc tư bản theo đuổi giá trị thặng dư và sản phẩm xã hội hóa tư bản chĩ.

bản chất của việc tư bản theo đuổi giá trị thặng dư khiến cho tư bản cần pHải mở rộng ra khỏi biên giới quốc gia, do đó dẫn ến xuất khẩu tư bản. xuất khẩu tư bản của xã hội tư bản tồn tại dưới hình thức xuất khẩu tư bản hóa và xuất khẩu tư bản cho vay. “tư bản thừa” là cơ sở vật chất cần thiết để xuất khẩu tư bản. do tồn tại dư thừa vốn, tỷ suất sinh lợi nội địa giảm, nhằm đạt được doanh thu cao hơn; vốn cần xuất khẩu ra nước ngoài. ngoài việc xét xuất khẩu tư bản trong lĩnh vực sản xuất, mác còn phân tích tc ộng của xuất khẩu tư bản ối với nền kinh tẻs hẙi. Ông chỉ ra rằng một mặt, xuất khẩu tư bản đã làm thay ổi quan hệ sản xuất tự cung tự cấp trước đy, làm cho các quốc gia, dân tộc phục

READ  Thành ngữ Nhân chi sơ tính bản thiện là gì? Ý nghĩa tiếng Trung

mặt khác, nó cũng đã giành ược quyền kiểm soát ối với các thuộc ịa và nửa thuộc ịa, chấm dứt quadnh tự phát triểcán của. cuối cùng, marx cũng thảo luận về mối quan hệ giữa khủng hoảng kinh tế và xuất khẩu tư bản. xuất khẩu tư bản tạm thời khắc phục ược mâu thuẫn cố hữu của chủa nghĩa tư bản, ồng thời ẩy mâu thuẫn ra pHạm vi rộng hơn, ồng thời làng kh ếg n. trên cơ sở lý luận của mác, lê-nin đã đào sâu thêm lý luận về xuất khẩu tư bản.

Ông chia xuất khẩu tư bản thành hai hình thức, một là xuất khẩu tư bản sản xuất, hai là xuất khẩu tư bản cho vay. lê-nin cho rằng tư bản dư thừa của các nước phát triển chủ yếu chảy sang các nước lạc hậu về kinh tế. Xuất khẩu tư bản pHải thoả mé hai điều kiện, một là tư bản dư thừa ở một số ít nước tư bản phat triển, hai là các nước lạc hậu có khả năNg phát triển tưn tư Cuối cùng, Lenin chỉ ra rằng kết quảt yếu của trình lug chuyển vốn từ các nước phát triển sang cac nước đang phat triển là sự trì kinh tế ở cac nước đt t. gi t ư c ư c ư t ư c ư c ư c ả c ả t ả t ả t ả t ả t ả t ả t ả t ả t. nhập khẩu tư bản.

2. vai trò, ý nghĩa và các hình thức xuất khẩu:

các nghiên cứu sau đó phát hiện ra rằng xuất khẩu tư bản không chỉ được tiến hành bởi các nước phát triển. do sự bất bình ẳng về tài nguyên của các nước trên thế giới nên hầu hết các nước trên thế giới vừa xuất khẩu tư bản vừa thực hiện nhập khẩu tư bản. có “dòng chảy dọc” của vốn từ các nước phat triển sag các nước đang phát triển, “dòng chảy ngang” giữa các nước phat triển và các nước đang phá pHá các nước phát tri /p>

từcc ến nay, chung ta cr tể ịnh nghĩa xuất khẩu tư bản là hoạt ộng ầu tư ho ho tht taht thtt tht taht thtt thtt thttt thtt thttt thttt thttt thttt thttt thtttt thể là nước phát triển hoặc đang phát triển. xuất khẩu tư bản có hai hình thức: xuất khẩu tư bản sản xuất và xuất khẩu tư bản cho vay. xuất khẩu tư bản sản xuất là việc thành lập cac công ty nước ngoài ểể tham gia vào hoạt ộng sản xuất kinh doanh dưới hìnhứ tiƿc; trong khi cho vay xuất khẩu vốn ề ề cập ến các khoản ầu tư gián tiếp như các khoản vay do chynh phủ nước ngoài hoặc các cá nhân tư cnhân cung -. /p>

READ  Nông nghiệp bền vững là gì?

– Ảnh hưởng của xuất khẩu tư bản đến tăng trưởng kinh tế:

xem thêm: vấn đề bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa lên chủ nghĩa xã hội ở việt nam

ảnh hưởng của xuất khẩu vốn ối với tăng trưởng kinh tế của một quốc gia có thể bị ảnh hưởng thông qua ngoại thương (buckley & amp; Casson, 1981; Markusen, 1995), việc ( Hachine;, 1992), sự lan tỏa công nghệ ngược lại (kogut & amp; change, 1991), và tăng giá vốn (macdougall, 1960). Từ góc ộ ngoại thương và việc làm, xuất khẩu tưu tưu tưu tưu tưu bản vừa vừ Tăng Trưởng Kinh Tế Vừa Có Thể Kìm HM Nó. Do đó, tac ộng của xuất khẩu tư bản ối với tăng trưởng kinh tế của một quốc gia là không rõ ràng. nhật bản có một vai trò thúc đẩy tăng trưởng kinh tế (li xing, li 06ojuan).

– phương thức xuất khẩu tư bản của trung quốc: Định nghĩa về xuất khẩu tư bản hiện nay khác với định nghĩa marx ãch. Định nghĩa của marx và lenin là dựa trên thực chất của sự bóc lột tư bản chủ nghĩa. người ta coi xuất khẩu tư bản là phương tiện mà chủ nghĩa đế quốc bóc lột và áp bức các nước lạc hậu. Với sự phát triển của kinh tếc qua tế, sự liên kết giữa các quốc gia ngày càng chặt chẽn hơn, việc quốc tế hoá sản xuất và tiêu dùng cũng như toàn cầu h ho h h h h hr bản thìn.

vì vậy, xuất khẩu tư bản không còn là sáng chế của các nước phát triển hay các nước tư bản nữa. xuất khẩu tư bản do các nước đang phát triển tiến hành là có thể thực hiện được. nó đã trở thành một cách để bình đẳng và cùng có lợi, chia sẻ sự thịnh vượng chung và học hỏi lẫn nhau. nhìn chung, có hai hình thức xuất khẩu vốn nước ngoài chính ở trung quốc: quỹ tài sản có chủ quyền do nhà nước lãnh ạo và thờng dƺ </

READ  Kỹ sư xây dựng là gì? Sự khác biệt giữa kỹ sư xây dựng và kiến trúc sư

– quỹ thịnh vượng của nhà nước:

quỹ tài sản nhà nước là một loại quản lý tài sản đặc biệt khác với quỹ tài sản tư nhân. what; nó còn được gọi là quỹ đầu tư có chủ quyền. what tệc tếc tếc tếc tệc) quỹ tài sản có chủ quyền đầu tư trên toàn thế giới, bao gồm bất động sản, tài sản tài chính. (cổ phiếu và trái phiếu), kim loại quý và quỹ đầu cơ.

nguồn tiền ến từ thặng dư thương mại, xuất khẩu nhưng thu nhập từ các mặt hàng như dầu mỏ và khoáng sản, và dự ngoại hối do ngân hàng ương sởu. kể từ những năm 1950, các quỹ tài sản có chủ quyền toàn cầu đã phát triển nhanh chóng. tính đến tháng 12 năm 2017, gần 50 quốc gia và khu vực đã thành lập quỹ tài sản có chủ quyền. tài sản của quỹ tài sản có chủ quyền toàn cầu đã vượt qua 7,4 nghìn tỷ đô la mỹ. hầu hết các quỹ tài sản có chủ quyền nằm ở châu Á và trung Đông.

vi dụ, ở Các nước sản xuất dầu mỏ trung đông, các nước đông nam a và trung quốc, dự trữ ngoại hối vượt xa quy mô cần thiết ể duy trì trì các khoả nếu dự trữ ngoại hối luôn ược ầu tư vào các tài sản lưu ộng cao truyền thống và lợi nhuận thấp của chún gâyy lãng lgn về ngur. quyền và tối ưu hóa danh mục đầu tư thông qua quản lý của chuyên gia để thu được lợi nhuận cao.

có bốn hình thức chynh của quỹ tài sản có chủ quyền toàn cầu: loại thứ nhất là qu. bất ngờ trong jue nhập quốc dân lên nền kinh tế và ngân sách. hầu hết các quốc gia thành lập quỹ này ều là các quốc gia phụ thuộc nhiều vào tài nguyên thiên nhiên ểể xuất khẩu ể kiƺn tiền.

xem thêm: tích lũy tư bản là gì? bản chất và quy luật tích lũy tư bản?

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button