Giải đáp cuộc sống

Chuyên viên chính là gì? Mã ngạch, bậc lương chuyên viên chính

chuyên viên chynh là ngạch công chức hành chynh có yêu cầu về chuyên môn nghiệp vụ cao, có trách nhiệm thựn các nhiệm vục tạp trong cơ quyc. vậy mã ngạch công chức chuyên viên chính là gì? thang bảng lương chuyên viên chính ra sao? bài viết này sẽ lần lượt đề cập đến các vấn đề bạn đang quan tâm nhất.

chuyên viên chinh là gì?

chuyên viên chính là những cán bộ công chức hành chính trong cơ quan, tổ chức nhà nước; có kiến ​​thức chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng xử lý công việc trong thực thi công vụ của công chức. quản lý sự nghiệp giúp lãnh ạo các ơn vị cấu thành (vụ, cục) lãnh ạo cấp tỉnh (sở, ubnd) chỉ ạo quản lý một lĩnh vự.

quyền lợi của chuyên viên chính

+ chủ trì hoặc tham gia nghiên cứu, xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật; xây dựng, hoàn thiện thể chế hoặc cơ chế quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực chuyên môn nghiệp vụ được giao quản lý;

+ chủ trì hoặc tham gia nghiên cứu, xây dựng quy định, quy chế quản lý nghiệp vụ của ngành, lĩnh vực, địa phương; nghiên cứu, xây dựng ề tài, ề án, công trình nghiên cứu khoa học nhằm ổi mới, hoàn thiện cơ quản lý, nâng cao hiệu lực, hiệuộ quảt .

+ chủ trì hoặc tham gia tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ; xây dựng báo cáo tổng hợp, đánh giá, hoàn thiện cơ chế, chính sách quản lý;

+ hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách chuyên môn nghiệp vụ; tham gia đề xuất các biện pháp để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của ngành, lĩnh vực hoặc địa phương.

chuyên viên chính và tương đương là gì?

chuyên viên chính và tương đương là những ngạch với những chuyên ngành khác nhau nhưng được xếp vào vị trí chuyên ngành tương đương, xếp lương công chức loại a2 được quy định cụ thể và chi tiết tại nghị định số 204/2004 /nĐ-cp ngày 12/14/2004 của chính phủ như sau:

mã ngạch chuyên viên chính

ngạch chuyên viên chính là gì? Trong Hệ Thống Hành Chynh Thứ Bậc Của Việt Nam Hiện Nay, NHữNG Cán Bộ – Công chức – Viên chức – NHân VIên ượC Phân Thành Từng Ngạch (Bao Gồm NHNG NG NG NG NG NG NG NG NG NG NG NG NG NG NG NG NG NG NG NG NG NG NG NG NG NG ng ựg n. bậc lương tương ứng. hiện no ở việt nam theo ngạch công chức có 5 ngạch, với các mã ngạch khác nhau.

mã ngạch công chức chuyên viên chynh là nội tun trọng trong ngạch công chức hành chynh, theo điều 3 thông tư 11/2014/tt-bnv quy ịnh: 1 ị tư 1 tư ch 4 / các1 </strong /tt-bnv quy ịnh: các chức chức và má ngạch công chức chuyên ngành hành chính, bao gồm:

READ  Tiểu ngạch - Chính ngạch là gì ? Bạn có thể chưa biết

bảng 1: chuyên viên chinh 01.002

như vậy ngạch công chức chuyên viên chính là 01.002, mã ngạch chuyên viên chính này cũng chính là căn cứ làm mã ngạch lương chuyên vihên. Để nâng ngạch chuyên viên chính, chuyển ngạch chuyên viên chính hay bổ nhiệm ngạch chuyên viên chính cần đáp ứng những tiêu chuẩn cỡcha. trong ngạch sẽ được chia thành nhiều bậc với hệ số lương khác nhau là căn cứ để tính lương công chức theo mã số ngạch vihên chứp>

hệ số lương chuyên viên chính

hệ số chuyên viên chính là cơ sở và căn cứ quan trọng để tính lương cơ bản. hệ số bậc lương của chuyên viên chính cũng vậy, đây là nền tảng để lên thang lương chuyên viên chính. việc tìm hiểu các quy định cũng như thông tin chính xác, cụ thể về hệ số lương cho từng cấp bậc là rất cần thiết. do hệ số lương có thể biến ổi theo từng giai đoạn khác nhau, ể tránh thông tin sai lệch bạn nên cập nhật những thông tin mới hớteon hàẻhtt.

bảng 2: hệ số lương ngạch chuyên viên chính

nhìn bảng trên cho thấy mã ngạch chuyên viên chính bậc 1 tương ứng với hệ số lương bậc 1 chuyên viên chính là 4.40. tương tự mã ngạch chuyên viên chính bậc 2 tương ứng với lương chuyên viên chính bậc 2 là 4.74, tương tự cho ến bậc 8. cac bậc lương trong cùng 1 ngạch ượ luật.

bậc lương chuyên viên chính

bậc chuyên viên chính là biểu biện mang tính chất thứ bậc dùng để lên thang bảng lương của công chức chuyên viên chính. vậy chuyên viên chính có mấy bậc? Theo NGHị ịNH Số 204/2004/Nđ-CP ngày 12/14/2004 công chức loại a2 – nhóm 1 (a2.1).

các bậc lương chuyên viên chính là số lượng mức thăng tiến về lương theo đó mỗi bậc lương sẽ tương ứng với một hệ sốnƋn lƺn. từ đó thấy ược rằng bậc lương của chuyên viên chính dùng ể phân cấp và cũng chính là căn cứ ể ể tính lương cho các ối tƧt quợng theo. Điều này cũng có nghĩa là khi bậc lương chuyên viên chynh càng cao thì tương ứng với đó là mức lương chuyên viên viênh thực lĩnh cờa ngườ

thời gian nâng bậc lương chuyên viên chính

nâng ngạch bậc lương chuyên viên chynh ược quy ịnh cụ thể và chi tiết tại điều 7 chương iii nghị ịnh 204/nđ-cp nănăm 2014 vá chí pím. -cp ngày 19tháng 02 nom 2013 như sau:

– thứ nhất: căn cứ thực hiện nâng bậc lương thường xuyên trên cơ sở kết quả hoàn thành nhiệm vụ và thời gian giỡch trop

+ nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch thì sau 3 năm (đủ 36 tháng) giữ bậc lương trong ngạch được xét nâng lên ƺng.This

 • TRườNG HợP KHôNG HONN THRNH NHIệM VụC Bị Kỷ LUậT HìNH THứC KHIểN TRCH HOặC CảNH CAO THì Bị Kéo Dài Thêm 06 (Sáu) than so với thời gian quy ị ị ị ị ị ị ị ị ịnh;
 • trường hợp bị kỷ luật hình thức giáng chức hoặc cách chức thì bị kéo dài thêm 12 tháng (một năm) so với thời gian quy định.
 • – thứ 2: thực hiện nâng bậc lương trước thời hạn

  + công chức lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ mà chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc thì ược xc nâng một mậc lương trước thờh ạ ị ị ị ị ị ạ ạ ạ ạ ạ ạ ạ ạ ạ ạ ạ ạ Điểm b khoản 1 Điều này. tỷ lệ can bộ, công chức, viên chức ược nâng bậc lương trước thời hạn trong một năm không qua 10% tổng số war bộ, công chức, live quy ịnh tại điểm b

  + công chức có thông báo nghỉ hưu theo quy định của nhà nước, hoàn thành nhiệm vụ được giao, chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch và chưa đủ điều kiện thời gian giữ bậc để được nâng bậc lương thường xuyên tại thời điểm có thông báo nghỉ hưu, thì ược nâng một bậc lương trước thời hạn 12 théng so với thời gian quy ịnh tại điểm a và điểm b, khous 1, điều này.

  bảng lương chuyên viên chính

  lương chuyên viên chinh

  chuyên viên chynh là công chức loại a2 nhÓm 1 (a2.1), do đó xếp lương chuyên viên chynh ược tính trên hệ sống ngạch chuyên viên chynh và hệ s. SAU đây là bảng lương, hệ sống mới của can bộ công chức viên chức dựa trên mức lương cơ sở 1,490,000 ồng/that (dự kiến ​​từ 01/1/2022 Là 1,600,000 000 000 000 000NG/THANG ( dán (dan >

  lưu ý: Ngày 11/12/2020, quốc hội thông qua nghị quyết dự toán ngân Sách NHà nước 2021, Trong đó không tăng lương cơ sở năm 2021, vẫn ap dụng mức lương cơ sở sở. /tháng.

  bảng 3: bảng lương chuyên viên chính 2021

  theo lộ trình từ các năm trước thời điểm 7/01/2020 sẽ là thời điểm thực hiện tăng lương cơ sở đối cớông bới. theo đó lương cơ sở sẽ tăng lên trong năm 2020 là 1,6 triệu đồng/tháng.

  tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch covid-19 diễn biễn phức tạp ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của người dân khiến cuộc sống rơi vào tình trạng khó khăn nên tại nghị quyết 122/2020/qh14 quốc hội chính thức thông qua chưa điều chỉnh mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức.

  theo đó thì về cơ bản bảng lương công chức trong năm 2021 vẫn không có gì thay ổi nên mức lương vẫn sẽ tính theo công thức bằng mức lưc. mức lương cơ sở năm 2021 hiện noy vẫn giữ nguyên là 1,49 triệu đồng/tháng. hệ số Lương vẫn sẽ ược ap dụng theo pHụ lục ược ban hành kèm Theo NGhị ịnh 204/2004 nGhị ịnh của chynh pHủ và những văn bản sửa ổi bổ sung theo ịnh.

  như vậy dự kiến ​​that bảng lương mới 2021 cũng sẽ không có gì thay ổi so với bảng lương chuyên viên chynh 2020. tuy nhiên lộ trình như ứ ượ ở ở ở ở ở ở ở ở ở ở ở ở ở ở. dự kiến ​​​​sẽ tăng lên 1.6 triệu/tháng.

  cách xếp lương khi chuyển ngạch chuyên viên chính

  căn cứ thông tư 02/2017/tt-bnv năm 2017 ngạch lương chuyên viên chính đối với công chức chuyển ngạch được tính như sau:

  + trường hợp ược bổ nhiệm vào ngạch mới trong c cùng nhóm ngạch với ngạch cũ thời gian xét nâng bậc lương lần sau hoặc xét hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung nếu có ở ngạch cũ) sang ngạch mới.

  +TRườNG HợP ượC Bổ NHIệM Vào NGạCH MớI Có Hệ SốNG C CUEG BậC CAO HơN NGạCH Cũ (Ví Dụ Từ NGạCH Thuộc A2.2 Sangạch Thuộc A2.1), Thì thực hi như cac. chức, viên chức hướng dẫn tại khoản 1 mục ii thông tư này.

  + trường hợp ược bổ nhiệm vào ngạch mới có hệ số Lương cùng bậc thấp hơn ngạch cũ A khoản 2 này và ược hưởng thêm hệ số chênh lệch bảo lưu cho bằng hệ số lương (kể cả pHụ cấp thâm nhiên vượt khung, nếu có) đang hưởng ở ngạch cũ. hệ số chênh lệch bảo lưu này được thực hiện như hướng dẫn tại điểm c khoản 1 mục ii thông tư này.

  ví dụ: khi chuyển ngạch lương từ chuyên viên sang chuyên viên chính

  tình huống: bà b đang hưởng 6% pHụ cấp thâm n iaên vượt khung ở ngạch chuyên viên (mã số 01.003) kể từ ngày 01 that come là 5,28). Bà b ạt kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chynh và ến ngày 01 that nhiệm vào ng ạch chuy ên viên chyh lương đang hưởng ở ngạch chuyên viên là 5.28 này ể xếp vào hệ số Lương cao hơn gần nhất là 5.42 bậc 4 ngạch chuyên viên viên viên v. thời gian hưởng lương ở ngạch chuyên viên chính và thời gian xét nâng bậc lương lần sau ở ngạch chuyên viên chính của bà b được tính kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2008 (ngày ký quyết định bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên chính).

  trên đây là toàn bộ những thông tin chi tiết về hệ số lương, bậc, mã ngạch chuyên viên chính. Hy vọng với những gì giáo dục thiên kỳ đã cung cấp sẽ giúp choc các bạnc có thêm những dữ liệu bổ ích, ồng thời sẽ là ộng lực ể ể ể các bạn nếu có bất kỳ câu hỏi nào, bạn hãy comment xuống phía dưới hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi:

  công ty cổ phần giáo dục thiên kỳ

  phòng tuyển sinh

  Địa chỉ: tầng 3, phòng 301, số 11b ngõ 1 phố quan nhân – thanh xuân – hà nội. phone: 0969 328 797 email: [email protected]

  website: thienky.edu.vn

  READ  Chăm sóc sức khỏe sinh sản như thế nào?

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button