Giải đáp cuộc sống

Phân biệt kiểm định, hiệu chuẩn và hiệu chỉnh

thong tư 10/2021/tt-btnmt sẽ thay thế cho thông tư 24:2017/tt-btnmt sau 4 năm ban hành (quy định kỹ thuật quan trắc môi trường)

quy ịnh của phap luật hi hành về đo lường ược quy ịnh trong thông tư 23: 2013/tt-bkhcn, ngày 09/26/2013 ố ố ố ố. Tiện đo Nhóm 2 ”(Là phương tiện đo ược sử dụng ể ịnh lượng hàng Hóa, dịch vụ trong mua bán, Thanh toán, bảo ảm an toàn, bảo vệ sức khỏng ồng ồng ồng ồng ồ ường ường ường ường ường ồng ồng ồng ồng ồng ồng ồng ồng ồng ồng ồng ồng ồng ồng ồng ồng ồng ồng ồng ồng ồng ồng ồng ồng ồng ồng ồng ồng ồng ồng ồng ồng ồng ồng ồng ồ tư 07/2019/tt-bkhcn “ sửa ổi bổ sung một số điều của thông tư 23/2011 bụi trong không khí, phương tiện đo lưu lượng, ph, nồng ộ ộ oxy hòa tan, ộ ộ dẫn điện, ộ ục của nước, ưa n trong hòa tan

vậy kiểm đinh, hiệu chuẩn là gì? cần phải phân biệt kiểm định và hiệu chuẩn như thế nào để trạnh tình trạng hiểu sai, gây khó khăn cho người sử dụng thiết bị khi một số nơi đòi hỏi đơn vị sử dụng thiết bị ngoài giấy chứng nhận kiểm định theo quy định còn yêu cầu cả giấy chứng nhận hiệu chuẩn cho tất cả các thiết bị.

Bạn đang xem: Hiệu chuẩn thiết bị đo lường là gì

kiểm ịnh (verification) là hoạt ộng đánh giá, xác nhận ặc tính kỹ thuật đo lường của thiết bị quan trắc môi trưỰ Ļ ng thu bao gồm kiểm định ban đầu trước khi đưa vào sử dụng, kiểm định định kỳ trong quá trình sử dụng và kiểm địp p

hiệu chuẩn (calibration) là các hoạt động kỹ thuật nhằm đưa thiết bị/phương tiện đo cung cấp chính xác các giá trị đo lường. sau khi hiệu chuẩn, nếu thiết bị đo không đảm bảo yêu cầu đo lường như mong muốn thì cần được sửa chữa, cạn chỉn. Việc Này Gọi Là hiệu chỉnh (adjustment), nhằm mục đích ưa thiết bị đo hoạt ộng chính xác trở lại ểể khi thực hiện tiếp việc hiệu chuẩn sẽ ạt y y y y y cầu. trong giấy chứng nhận hiệu chuẩn sẽ ghi rõ giá trị sai số (error). nếu lấy ngược dấu, sai số sẽ là số hiệu chính (correction), là giá trị cộng đại số vào kết quả của phép đo ỻû ỹth sai

Xem thêm: Mùng 10 tháng Giêng năm 2022 là ngày gì? Vào thứ mấy, ngày mấy Dương lịch?

kiểm ịnh là điều kiện phap phapus ối với các thiết bị đo lường nằm trong diện bắt buộc phải kiểm ịnh trước khi ưa vào hoạt ộng và ki ki ịt ủt ủt ủt ủt ủt ủt ủt ủt ủt ủt ủt ủt ủt ủt ủt chu kỳ kiểm định đã được quy định trong thông tư 23:2013/tt-bkhcn

HOạT ộNG KIểM ịNH Là ưA VậT CHUẩN/CHấT CHUẩN đà ượC CHứNG NHậN Và liên kết chuuẩn ểể Thiết bị đo đo lại trong giải đo của thiết bị. kết quả đo lại phải nằm trong khoảng sai số cho phép. khi đó thiết bị sẽ được dán tem và cấp giấy chứng nhận kiểm định. nếu kết quả đo lại không ạt yêu cầu, tổ chức kiểm ịnh ề nghị người sửng dụng thiết bị pHải sửa chữa/hiệu chuẩn thiết bị ể ểm ịm ịnh lại. tổ chức kiểm định được tổng cục tiêu chuẩn – Đo lường – chất lượng đánh giá và cấp phép ủy quyền.

trong khi đó hiệu chuẩn là hoạt động thường xuyên của người sử dụng thiết bị để đảm bảo thiết bị đo luôn luôn trong tình trạng chính xác do trong quá trình hoạt động thiết bị sẽ bị sai lệch bởi tác động của nhiều yếu tố khách quan và chủ quan. Thí dụ: một cai cân đã ược kiểm ịnh và dán tem kiểm ịnh nhưng trước khi cân người sử dụng cân vẫn pHải chỉnh cân về 0 do num vặn chỉnh . Ối với những thiết bị đo lường hóa lý khác thủ tục hiệu chuẩn phức tạp hơn và phải tuân theo quy trình chặt ẽa ẽ ẽh củsa thông thường người ta sử dụng chất chuẩn để lập đường chuẩn (lập mối tương quan giữa nồng độ chuẩn áp đặt với các đại lượng vật lý mà thiết bị đo/đếm được như cường độ dòng ma; hiệu điện thế mv; số đếm account , mật độ hấp thụ quang học abs…) hoặc phương trình hiệu chuẩn y=f(x) cho thông số cần đo. chu kỳ hiệu chuẩn do nhà sản xuất khuyến cáo. Ngoài ra trong qua trình sử Dụng thiết bị/pHương tiện đo người sửng dụng phải kiểm bring lại ộộ chynh xác bằng cach ưa vật chuẩn/chất chuẩn ể đ đo lại. nếu sai số vượt giới hạn cho phép thì phải tiến hành hiệu chuẩn lại.

Xem thêm: Bê tông b20 tương đương mác bao nhiêu? Bảng quy đổi mác bê tông

vệc cấp giấy chứng nhận kiểm ịnh chỉc hi hi ối với một số thiết bị/phương tiện đo lường lín quan ến trao ổi mua bán, an toàn sức ke tt-bkhcn & amperio; – Thông Tư 07/2019/TT-BKHCN, Còn hiệu chuẩn là hoạt ộng thường xuyên của người sử dụng thiết bị/phương tiện đo lường ể nhận ược số liệu chính xác. viêc cấp giấy chứng nhận kiểm định là yêu cầu bắt buộc, con việc cấp giấy chứng nhận hiệu chuẩn mang tính tự nguyện

hiện nay, thông tư 10/2021/tt-btnmt có quy ịnh tại điểm b10 khoản 2 điều 35 vềc vệc bảo ảm chất lượng hệng quan trắc nước thảng nh n ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư CHấT LượNG Hệ THốNG quan trắc khí thải, yêu cầu chủu ầu tư pHải có ẩy ủ ủ giấy chứng nhận kiểm ịnh, hiệu chuẩn cac thiết bị quan trắc của hệ thố the ịnh.

việc sử dụng các phương tiện đo quan trắc môi trường tự động liên tục mà không đảm bảo các giấy tờ liên quan về việc đảm bảo chất lượng hệ thống bao gồm giấy chứng nhận hiệu chuẩn và giấy chứng nhận kiểm định đối với phương tiện đo nhóm 2 sẽ bị phạt hành chính theo điều 10 nghị định 119/2017/nĐ-cp. mức phạt nặng nhất theo điểm đ khoản 5 điều 10 có thể lên đến 100.000.000 đồng đối với hành vi “không thực hiện việc kiểm định hoặc hiệu chuẩn phương tiện đo trong thời hạn quy định theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền “

tó lại, hoạt ộng kiểm ịnh, cấp giấy kiểm ịnh là bắt buộc và ịnh kỳ chỉi với một số thiết bị/phương tiện đo ược quy ịnh Trong tt23 tt23/tttbkhcn. Còn Hoạt ộng hiệu chuẩn là hoạt ộng của người sử Dụng thiết bị trước khi ưt bất kỳ một thiết bi/phương tiện đo nào vào hoạt ộng và pHải ượ

vệc cấp giấy chứng nhận hiệu chuẩn ịnh kỳ mang lại ộ ộ tin cậy cho ơn vị sửng dụng thiết bị quan trắc, ngoài ra không vì vậy mà nhn viên hành dung dịch chuẩn/khí chuẩ tránh tình trạng người sử dụng thiết bị cho rằng đã có giấy chứng nhận hiệu chuẩn nên trong khoảng thời gian có hiệu lực của giấy chứng nhận hiệu chuẩn thì không cần hiệu chuẩn nữa trong khi thiết bị/phương tiện đo đã bị sai lệch.

Tham khảo: Áp suất hơi bão hòa là gì? Bảng nước và hơi nước bão hòa?

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button