Giải đáp cuộc sống

Công tác xã hội là gì?

<?xml:namespace prefix = or ns = “urn:schemas-microsoft-com:office:office” />

công tác xã hội (social work) là một hoạt ộng mang tính chuyên môn ược sử dụng ể giúp ỡ ỡ các cá nhân, nhó cộng ồng tăng cường hoặc khôc khôy c. tạo những điều kiện thích hợp nhằm đạt được các mục tieu ấy (hiệp hội quốc gia các nhân viên xã hội mỹ – 0)nasw

công tac xã hội chuyên nghiệp thúc ẩy sự thay ổi xã hội, việc giải ết các vấn ềề trong các mối quan hệ with người, sự t ềg quyg thm ải phón mai, dễ chịu. vận dụng các lý thuyết về hành vi with người và hệng xã hội, công tac xã hội can thiệp ở các điểm tương tac giữa with người hờ cƨ và mô nhân quyền và công bằng xã tác xã hội (hiệp hội quốc tế nhân viên xã hội>ifsw)

công tác xã hội là hoạt động chuyên môn được thực hiện dựa trên nền tảng khoa học chuyên ngành nhằm giúp đỡ các đối tượng (cá nhân, nhóm, cộng động) giải quyết những vấn đề xã hội mà họ gặp phải khiến cho họ cảm thấy khó khăn trong qua trình thực hiện những chức năng xã hội của mình. những đối tượng này thường được gọi chung là thân chủ (customers).

công tác xã hội được xem là một khoa học xã hội ứng dụng và đồng thời là một nghề nghiệp được hình thành từ cuối kix. Ến nay công tác xã hội đã ược phát triển rộng khắp và trở thành một ngành khoa học và nghề chuyên môn phổ biến ở hầu hếc ccc quếnth. trong xã hội hiện đại, công tác xã hội có vị trí và vai trò quan trọng. cơ sở lýn, nội dung và các phương pháp thực hành của công tác xã hội không ngừng ược hoàn thiện cả về phương diện lý thuyết lẫn tin.

READ  Nếu kiếp này là bồ bịch thì kiếp trước họ từng là gì của nhau?

nhân viên xã hội (social workers) là những người ược đào tạo một cach chuyên nghiệp về công tac xã hội mà hành ộng của họ nhằm mục đichi ưu Hóc ực ực ườ đời sống xã hội, góp phần tích cực vào cải thiện, tăng cường chất lượng cuộc sống của cá nhân, nhóm và cộng đồng.

mục tiêu của công tac xã hội là giúp các ca nhân, gia đình, nhóm và cộng ồng yếu thế, thiệt thòi, không ảm bảo ược một there đề” của mình và vươn lên trong cuộc sống, hoà nhập với cộng đồng gop phần ổn định, thúc đẩy xã hội phát triển. về mặt bản chất, công tác xã hội cố gắng giúp các thân chủ của mình mạnh lên để có thể tự giúp mình.

công tác xã hội làm việc với nhiều ối tượng thân chủ khác nhau và phạm vi tác ộng của nó khá rộng lớn, li -quan ến ến mọi mầng lớn. một số lĩnh vực hiện nay công tác xã hội đặc biệt quan tâm là:

-công tác xã hội gia đình và bảo vệ trẻ em.

-phát triển cộng đồng và xóa đói giảm nghèo.

-phòng ngừa tội phạm và giải quyết các tệ nạn xã hội.

-công tác xã hội trong học đường, bệnh viện.

-công tác xã hội với người khuyết tật.

-công tác xã hội với người già neo đơn.

-công tác xã hội với người có vấn đề về sức khoẻ tâm thần, người có hiv/aids.

READ  Điện tích và số khối hạt nhân

người tốt nghiệp ngành công tác xã hội có thể làm việc ở các lĩnh vực sau:

-cung cấp các dịch vụ xã hội, tham vấn tâm lý.

-giảng dạy và nghiên cứu công tác xã hội.

-tham gia thực hiện, điều phối các dự án xã hội và phát triển.

-Đánh giá tác động các dự án xã hội và phát triển.

-nghiên cứu và phân tích chính sách xã hội.

-làm công tác xã hội chuyên nghiệp trong các lĩnh vực khác nhau như: sức khỏe, giáo dục, phÁp luật, kinh tế, văn hoá – xã hội, hôn đn đ nhien. , dân số, truyền thông.

những nơi người tốt nghiệp ngành công tác xã hội có thể làm việc là:

-các trung tâm bảo trợ xã hội, trung tâm giáo dục xã hội ở các tỉnh.

-các tổ chức bảo trợ xã hội từ trung ương đến địa phương.

-các tổ chức chính trị – xã hội và đoàn thể quần chúng.

-các cơ quan thuộc ngành and tế, ngành lao động thương binh và xã hội.

-các cơ sở nghiên cứu và đào tạo có liên quan đến công tác xã hội.

-các tổ chức phi chính phủ trong nước và quốc tế.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button