Giải đáp cuộc sống

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có được coi là tài sản không?

giấy chứng nhận quyền sửng ất there are còn ược gọi là sổ ỏ hiện nay theo quy ịnh của luật ất đai nĂm 2013 gọi là giấy chứng nhận quyền sửng ấ đất. nhưng đây chỉ là những loại giấy thông dụng nhất, trên thực tế vẫn còn tồn tại nhiều loại giấy tờ khác vền quyền sửng ất thế nào và giá trị của nó đối với chủ sử dụng ra sao.

hiện nay cũng rất nhiều tranh chấp liên quan ến ất đai như: lấn chiếm ất, sử dụng ất trái phép, thừa kế, các giao dịnh chuhỰ…. lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi người khác cầm giữ không trả. vậy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có được coi là tài sản không? có thể kiện ra tòa để đòi lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi người khác đang giữ không?

1. quy định pháp luật hiện hành về quyền tài sản:

quyền tài sản bao gồm: quyền chiếm hữu, quyền sử dụng và quyền định đoạt của chủ sở hữu theo quy định cửa

quyền chiếm hữu là chủ sở hữu ược thực hiện mọi hành vi tho ý chí của mình ể ểm giữ, chi pHối tài sản của mình nhưng không ức tra ộ người ược chủ sở hữu ủy quyền quản lý tài sản thực hiện việc chiếm hữu tài sản đó Trong phạm vi, Theo Các Thức, Thời Hạn do chủ sở hữu xác ịnh. người ược chủ sở hữu ủy quyền quản lý tài sản không thể trở thành chủ sở hữu ối với tài sản ược giao theo quy ịnh tại điều 236 của bột loột này. khi chủ sở hữu giao tài sản cho người khác thông qua giao dịch dân sự mà nội dung không bao gồm việc chuyển quyền sở hữu thì người được giao tài sản phải thực hiện việc chiếm hữu tài sản đó phù hợp với mục đích, nội dung của giao dịch. người ược giao tài sản cr quyền sửng tài sản ược giao, ược chuyển quyền chiếm hữu, sửng tài sản đó cho người khác nếu ược chủ sở hữu ồng ý. người ược giao tài sản không thể trở thành chủ sở hữu ối với tài sản ược giao Theo quy ịnh tại điều 236 của bột dân sự năm 2015.

quyền sử dụng là quyền khai thác công dụng, hưởng hoa lợi, lợi tức từ tài sản. quyền sử dụng có thể được chuyển giao cho người khác theo thỏa thuận hoặc theo quy định của pháp luật. Chủ sở hữu ược sử Dụng tài sản Theo ý chí của mình nhưng không ược gây thiệt hại hoặc làm ảnh hưởng ến lợi ích quyc gia, dân tộc, lợi ích công ến í. người không phải là chủ sở hữu được sử dụng tài sản theo thỏa thuận với chủ sở hữu hoặc theo quy định cỺpá pht.

READ  Kế Toán Tài Chính trong Tiếng Anh là gì: Định nghĩa, ví dụ

quyền định đoạt là quyền chuyển giao quyền sở hữu tài sản, từ bỏ quyền sở hữu, tiêu dùng hoặ᧻ s᧻ su tài. việc định đoạt tài sản phải do người có năng lực hành vi dân sự thực hiện không trái quy định của pháp luật. trường hợp pháp luật có quy định trình tự, thủ tục định đoạt tài sản thì phải tuân theo trình tự, thủ tục đó. chủ sở hữu có quyền bán, trao ổi, tặng cho, cho vay, ể thừa kế, từ bỏ quyền sở hữu, tiêu dùng, tieu hủy hoặc hiện các hình thứnh đnh đnh đnh đn. người không phải là chủ sở hữu tài sản chỉ có quyền ịnh đoạt tài sản theo ủy quyền của chủ sở hữu hoặc tteon quyịa.

quyền định đoạt chỉ bị hạn chế trong trường hợp do luật quy định. khi tài sản đem bán là tài sản thuộc di tích lịch sử – văn hóa theo quy định của luật di sản văn hóa thì nhà nước có quyền ưau. TRườNG HợP Cá NHân, PHAPP NHâN COR QUYềN ưU TIêN MUA ốI VớI TÀI SảN NHấT ịNH THEO QUY ịNH CủA PHAPP LUậT THì KHI BÁN TÀI SảN, CHủ SởU PHảI DàNH ủ ư ư ư ư ư như vậy người sử dụng đất không có quyền định đoạt về đất đai.

2. quyền chung của người sử dụng đất:

nhà nước công nhận quyền sử dụng đất là việc nhà nước trao quyền sử dụng đất cho người đang sử dụng đất ổn định mà không có nguồn gốc được nhà nước giao đất, cho thuê đất thông qua việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với thửa đất xác đ. NGườI Sử DụNG ấT CHỉC NHà NướC CHO QUYềN Sử DụNG, KHI Nào NHà NướC CầN THì NHà NướC Sẽ Thu HồI ấT Và BồI THườNG THEO QUY ịNH CủA PHAP PHAP LUậT.

quyền chung của người sử dụng đất:

thứ nhất, được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liềt n v

xem thêm: tài sản là gì? các loại tài sản theo bộ luật dân sự năm 2015?

READ  Tên tài khoản ngân hàng là gì? Có dấu không? Cách kiểm tra tìm

thứ hai, hưởng thành quả lao động, kết quả đầu tư trên đất.

thứ ba, hưởng các lợi ích do công trình của nhà nước phục vụ việc bảo vệ, cải tạo đất nông nghiệp.

thứ tư được nhà nước hướng dẫn và giúp đỡ trong việc cải tạo, bồi bổ đất nông nghiệp.

thứ năm, được nhà nước bảo hộ khi người khác xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp về đất đai của mình.

thứ sáu, được bồi thường khi nhà nước thu hồi đất theo quy định của luật này.

thứ bảy, khiếu nại, tố cao, khởi kiện về những hành vi vi phạm quyền sửng dụng ất hợp phapc của mình và những hành vi khá vi phám phap luật vềt đt đt đt đt đt đt đt đt người sử dụng ất ượC thực hiện các quyền chuyển ổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp, gop vốn quyền sửng ất theo quy q

3. giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có được coi là tài sản không?

Trong Thực tế, rất nhiều người hiểu sai bản chất của giấy chứng nhận quyền sửng dụng ất, họ xem đó như một loại tài sản thuộc về chủ sở hữu. Theo quy ịnh tại khoản 16 điều 3 luật ất đai năm 2013, Theo quy ịnh tại khoản 1 điều 105 và đi 115 blds 2015 về thh ả ì ì ứ ứ ứ ứ ứ ứ ứ ứ ứ ứ ứ ứ ứ ứ ứ ứ ứ ứ ứ ứ ứ ứ hay quyền tài sản, nó chỉ là chứng thư pháp lý thể hiện quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền v.

do đó, không thuộc thẩm quyền giải quyết của tòa án. vì vậy, đương sự không có quyền khởi kiện tại tòa án. Ồng thời, vấn ề này cũng đã ược hướng dẫn tại mục 3 công vă số 141/tandtc-khxx ngày 21/9/2011 về vệc thẩm quyn giải quyết cac yêu trả l ứt. Theo văn bản hướng dẫn xét xử số 141/tandtc-khxx của tòa Án nhân dân tối cao, giấy tờ có giá cũng giải thích Các loại giấy như giấy chứng nhận quyền sởn sởn sở chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, giấy đăng ký xe mô tô, xe môy; giấy đăng ký xe ôtô…) không phải là “giấy tờ có giá”.

xem thêm: mẫu giấy ủy quyền làm sổ đỏ, xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

giấy chứng nhận không phải là tài sản do đó, giấy chứng nhận không trị giá được thành tiền. từ những phân tích nêu trên và các khái niệm đã nêu ở mục 1 và những pHân tích về quyền tài sản, ở mục 2, 3 có thểt lour giấy chứng nhận sửn ượt. >

READ  Phí thường niên là gì? 4 cách để giảm phí thường niên khi dùng thẻ

tƯ vẤn trƯỜng hỢp cỤ thỂ

tóm tắt câu hỏi:

chào luật sư, tôi có một thắc mắc về quy ịnh tài sản, luật sưc có ởng ởng àng àng àng àng àng àng ởng ởng ởng ụng ụng ụng ụng ụtng n. khong? cám ơn luật sư

luật sư tư vấn:

căn cứ theo Điều 105 bộ luật dân sự quy định về tài sản như sau:

“1. tài sản là vật, tiền, giấy tờ có giá và quyền tài sản.

2. tài sản bao gồm bất động sản và động sản. bất động sản và động sản có thể là tài sản hiện có và tài sản hình thành trong tương lai.”

xem thêm: Điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

căn cứ theo Điều 115 bộ luật dân sự 2015 quyền tài sản được quy định như sau:

“quyền tài sản là quyền trị giá ược bằng tiền, bao gồm quyền tài sản ối với ối tượng quyền sở hữu trí tuệ, quyềs vàp dún

cứ khoản 16 điều 3 luật ất đt đai 2013: “Giấy chứng nhận quyền sửng ất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn với ất là chứng ướ ể ể ể ể ể ể ể ể ể , quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với ất hợp phapc của người có quyền sửng dụng ất, quyền sở hữu nhà ở và quyền sở hữu tài sản khác gắn vớt.

như vậy, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chỉ là văn bản chứa đựng quyền sử dụng đất.

quyền sử dụng ất là quyền tài sản tho quy ịnh tại điều 105 bộ luật dân sự mới nhất, giấy chứng nhận quyền sửng ất không ược coi là là là là là là sản.

trong quy ịnh tại điều 115 bộ lột dân sự 2015, điều 105 bộ lột dân sự 2015 ều coi giấy chứng nhận quyền sửng ất, giấy chứng nhận ền ữn.

như vậy, tho quy ịnh trên, giấy chứng nhận quyền sử dụng ất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với ất khhng phảt vật, cũng phềng pHáng. Đó chỉ là một chứng thư phap phap tài sản khác gắn liền với đất, nó ghi nhận quyền tài sản của người sử dụng đất.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button