Giải đáp cuộc sống

Lưu ký chứng khoán là gì? Điều kiện hoạt động lưu ký chứng khoán

Lưu ký chứng khoán là gì? Điều kiện hoạt động lưu ký chứng khoán

lưu ký chứng khoán là gì? Điều kiện hoạt động lưu ký chứng khoán

về vấn đề này, thƯ viỆn phÁp luẬt giải đáp như sau:

1. lưu ký chứng khoán là gì?

theo khoản 34 điều 4 luật chứng khoán 2019 thì lưu ký chứng khoán là việc nhận ký gửi, bảo quản, chuyển giao chứng khoán cho khá /p>

2. quyền và nghĩa vụ của thành viên lưu ký chứng khoán

theo điểm a khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 56 luật chứng khoán 2019 quy định về thành viên lưu ký chứng khoán như sau:

thành viên lưu ký là công ty chứng khoán, ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được Ủy ban chứng khoán nhà nước cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán và được tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán việt nam chấp thuận trở thành thành viên lưu ký.

* quyền của thành viên lưu ký chứng khoán:

– cung cấp dịch vụ lưu ký và thanh toán giao dịch chứng khoán cho khách hàng;

– quyền khác theo quy định của pháp luật và quy chế của tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán việt nam.

* nghĩa vụ của thành viên lưu ký chứng khoán:

– tuân thủ các nghĩa vụ được quy định như sau:

+ thực hiện chế độ kế toán, kiểm toán, thống kê, nghĩa vụ tài chính; báo cáo, công bố thông tin theo quy định của pháp luật;

+ xây dựng quy trình hoạt động và quản lý rủi ro cho từng nghiệp vụ;

+ Có Biện Phap Bảo Vệ cơ sở dữ liệu và lưu giữ các chứng từ gốc về đĂng ký, lưu ký, bù trừ và Thanh toán chứng khoán te quy ịnh của phap luật về thế, thống ttemong theo. >

READ  Định hướng nghề nghiệp bản thân: Lời khuyên dành cho các bạn trẻ

+ có trách nhiệm bảo mật thông tin liên quan đến sở hữu của khách hàng; từ chối việc phong tỏa, cầm giữ, trích chuyển tài sản, trích lục, sao chép thông tin sở hữu chứng khoán của khách hàng mà không có sồ đkhàp

trường hợp Theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền hoặc yêu cầu cung cấp thông tin của kiểm ton von v vực hiện kiểm ton báo tài tài của tổng côn tài chính của thà

+ phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến kiến ​​​​thức về chứng khoán và thị trường chứng khoán cho nhà đầu tư;

+ cung cấp thông tin và phối hợp với sở giao dịch chứng khoán việt nam trong hoạt ộng nghiệp vụ chứng khoán và cơ quó tó thẩm quyền cúmg trưchán>;

+ bồi thường thiệt hại cho khách hàng trong trường hợp không thực hiện nGhĩa vụ gây thiệt hại ến quyền, lợi ích hợp phap của khách hàng, trừng hợp bất khhả khhả kh

+ hoạt động vì lợi ích của người gửi chứng khoán, người sở hữu chứng khoán.

– Đóng góp quỹ hỗ trợ thanh toán theo quy định của pháp luật;

– quản lý tách biệt tài sản của khách hàng, tài sản của khách hàng với tài sản của thành viên lưu ký; ghi nhận chính xác, kịp thời tài sản, các quyền tài sản và các lợi ích có liên quan đến tài sản nhận lưu ký của khách hàng;

– duy trì các điều kiện đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán;

READ  Quân Nhân Dự Bị Là Gì? 4 Điều Cần Biết

– tuân thủ nghĩa vụ báo cáo và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và quy chế của tổng công ty lưu ký và bù trừ chứth khoán vi.

3. Điều kiện hoạt động lưu ký chứng khoán

theo Điều 57 luật chứng khoán 2019 thì điều kiện đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán như sau:

– ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán khi đáp ứng các điều kiện:</đan

+ có giấy phép thành lập và hoạt động tại việt nam, trong đó có hoạt động lưu ký chứng khoán;

+ Đáp ứng tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu theo quy định của pháp luật về ngân hàng, hoạt động kinh doanh có lãi trong năm gất nh;

+ có địa điểm, trang bị, thiết bị phục vụ hoạt động lưu ký, thanh toán giao dịch chứng khoán.

– công ty chứng khoán được đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán khi được cấp phép thực hiện nghiệp vụ môi giới chứng khoán.

4. hồ sơ đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán

theo Điều 58 luật chứng khoán 2019 quy định về hồ sơ đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán bao gồm:

– hồ sơ cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán cho ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài:

+ giấy đề nghị đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán;

+ giấy phép thành lập và hoạt động;

READ  Tổ chức chính trị xã hội là gì?

+ bản thuyết minh về cơ sở vật chất, kỹ thuật bảo đảm thực hiện hoạt động lưu ký, thanh toán giao dịch chứng khoán;

+ tài liệu chứng minh đáp ứng điều kiện về tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu theo quy định của pháp luật về ngân hàng;

+ báo cáo tài chính năm gần nhất đã được kiểm toán.

– hồ sơ cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán cho công ty chứng khoán:

+ giấy đề nghị đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán;

+ bản thuyết minh về cơ sở vật chất, kỹ thuật bảo đảm thực hiện hoạt động lưu ký, thanh toán giao dịch chứng khoán.

5. thời hạn cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán

thời hạn cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán được quy định tại Điều 59 luật chứ1 s aup:

– Trong Thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận ược hồ sơ ầy ủ và hợp lệ, ủy ban chứng khoán nhà nước cấp giấy chứng nhận đng ký hoạt ộng lưu ký chứng. trường hợp từ chối, Ủy ban chứng khoán nhà nước phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

– trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày ược cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt ộng lưu ký chứng khoán thì công ty chứng khoán, ngứng mơn hàn.

làm tủ tục đăng ký thành viên lưu ký tại tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán việt nam và tiến hành hoạt động lưu ký ký.

quốc Đạt

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button