ISTANAIMPIAN Slot Online

Bandar slot 2023

bandar slot terpercaya

bandar slot 2023

bandar slot 2023

bandar slot 2023

bandar slot gacor

istanaimpian

istanaimpian slot

istanaimpian gacor

istanacasino

istana casino

istana88

istana88 slot

istana gacor

istanaslot

istana slot

gates of olympus

gates of olympus gacor

gates of olympus maxwin

demo slot akun

slot demo gacor

link alternatif slot

alternatif slot

cara curang slot

slot maxwin

slot maxwin curang

link alternatif

togel terbaik

link alternatif togel

slot deposit pulsa

slot deposit dana

slot depo cepat

online slot kamboja

gangster4d

gangster slot

gangster gacor

istanaimpian

istanaimpian slot

istanaimpian gacor

istanacasino

istana casino

istana88

istana88 slot

istana gacor

istanaslot

istana slot

gates of olympus

gates of olympus gacor

gates of olympus maxwin

demo slot akun

slot demo gacor

link alternatif slot

alternatif slot

cara curang slot

slot maxwin

slot maxwin curang

link alternatif

togel terbaik

link alternatif togel

slot deposit pulsa

slot deposit dana

slot depo cepat

online slot kamboja

istanaimpian

istanaimpian slot

istanaimpian gacor

istanacasino

istana casino

istana88

istana88 slot

istana gacor

istanaslot

istana slot

gates of olympus

gates of olympus gacor

gates of olympus maxwin

demo slot akun

slot demo gacor

link alternatif slot

alternatif slot

cara curang slot

slot maxwin

slot maxwin curang

link alternatif

togel terbaik

link alternatif togel

slot deposit pulsa

slot deposit dana

slot depo cepat

online slot kamboja

istanaimpian

istanaimpian slot

istanaimpian gacor

istanacasino

istana casino

istana88

istana88 slot

istana gacor

istanaslot

istana slot

gates of olympus

gates of olympus gacor

gates of olympus maxwin

demo slot akun

slot demo gacor

link alternatif slot

alternatif slot

cara curang slot

slot maxwin

slot maxwin curang

link alternatif

togel terbaik

link alternatif togel

slot deposit pulsa

slot deposit dana

slot depo cepat

online slot kamboja

istanaimpian

istanaimpian slot

istanaimpian gacor

istanacasino

istana casino

istana88

istana88 slot

istana gacor

istanaslot

istana slot

gates of olympus

gates of olympus gacor

gates of olympus maxwin

demo slot akun

slot demo gacor

link alternatif slot

alternatif slot

cara curang slot

slot maxwin

slot maxwin curang

link alternatif

togel terbaik

link alternatif togel

slot deposit pulsa

slot deposit dana

slot depo cepat

online slot kamboja

Từ vựng

Từ vựng tiếng Anh theo chủ đề: Công nghệ

Thế giới đang phát triển, hiện đại hơn và công nghệ hơn. Việc nắm vững từ vựng tiếng Anh chuyên ngành kỹ thuật đang dần trở thành một điều quan trọng trong cuộc sống. Bạn đã biết bao nhiêu từ về chủ đề này? Thông minh hơn trong cuộc sống hiện đại bằng cách nghiên cứu và học thêm từ vựng tiếng Anh kỹ thuật với topica native .

Xem thêm:

Bạn đang xem: Từ vựng tiếng anh về máy móc 0

 • Học từ vựng tiếng Anh theo chủ đề
 • Từ vựng tiếng Anh theo chủ đề: Du lịch
 • Học 500 từ tiếng Anh CNTT thông dụng nhất
 • 1. Từ vựng tiếng Anh về kỹ thuật

  1.1 Từ vựng tiếng Anh về các bộ phận cơ khí và thiết bị kỹ thuật

  Từ vựng tiếng anh về công nghệ, máy móc, thiết bị

  • abacus / ˈæbəkəs /: bàn tính
  • Dụng cụ / əˈplaɪəns /: thiết bị, máy móc
  • mạch / ˈsɜːkɪt /: mạch
  • computer / kəmˈpjuːtə (r) /: máy tính
  • thiết bị / dɪˈvaɪs /: thiết bị
  • disk / dɪsk /: disk
  • Hardware / ˈhɑːdweə (r) /: Phần cứng
  • Memory / ˈmeməri /: bộ nhớ
  • Microprocessor / ˌmaɪkrəʊˈprəʊsesə (r) /: bộ vi xử lý
  • software / ˈsɒftweə (r) /: phần mềm
  • device / ɪˈkwɪpmənt /: thiết bị
  • gadget / ˈɡædʒɪt /: tiện ích
  • microcomputer /ˈmaɪ.krəʊ.kəmˌpjuː.tər/: máy tính
  • keyboard /ˈkiː.bɔːd/: bàn phím máy tính
  • Terminal / ˈtɜːmɪnl /: Máy trạm
  • chuột máy tính /kəmˈpjuː.tər maʊs /: chuột máy tính
  • screen / skriːn /: screen
  • usb (bus nối tiếp đa năng): kết nối cáp tiêu chuẩn cho máy tính và thiết bị điện tử
  • 1.2 Từ vựng tiếng Anh, thuật ngữ kỹ thuật thông dụng

   từ vựng tiếng Anh về công nghệ

   • Dữ liệu chữ và số / ˌæl.fə.njuːˈmer.ɪk deɪ.tə /: Dữ liệu chữ và số, dữ liệu bao gồm các chữ cái và bất kỳ số nào từ 0 đến 9
   • available / əˈveɪləbl /: có sẵn, có sẵn
   • Application / ˌæplɪˈkeɪʃn /: Ứng dụng
   • Alphabet catalog / ˌæl.fəˈbet.ɪ.kəl kæt̬.əl.ɑːɡ /: Danh mục bảng chữ cái
   • Viết tắt / əˌbriːviˈeɪʃn /: Tóm tắt
   • Analysis / əˈnæləsɪs /: Phân tích
   • Phân loại tổng quát / brɔːd ˌklæs.ɪ.fɪˈkeɪ.ʃən /: phân loại chung
   • background / ˈbækɡraʊnd /: background, plugin
   • Cluster controller /ˈklʌs.tər kənˈtrəʊ.lər /: điều khiển của sếp
   • Nguồn thông tin chính: Các nguồn thông tin chính. Mô tả được sử dụng để tạo các bản ghi thay thế, chẳng hạn như bìa sách, hình ảnh tiêu đề phim hoạt hình hoặc nhãn băng
   • Configuration / kənˌfɪɡəˈreɪʃn /: Cấu hình
   • common / ˈkɒmən /: chung
   • Tương thích / kəmˈpætəbl /: tương thích
   • data / ˈdeɪtə /: dữ liệu
   • gateway / ˈɡeɪtweɪ /: Cổng Internet cho các mạng lớn
   • intranet / ˈɪntrənet /: mạng nội bộ
   • graphics / ˈɡræfɪks /: đồ họa
   • Multi-User /mʌl.ti-juː.zər/: Nhiều người dùng
   • hệ điều hành /ˈɒp.ər.eɪ.tɪŋ ˌsɪs.təm /: hệ điều hành
   • osi (Kết nối Hệ thống Mở): Mô hình Chuẩn OSi
   • Operation / ɒpəˈreɪʃn /: Hoạt động
   • pack /ˈpæk.ɪt/: gói dữ liệu
   • ppp (giao thức điểm-điểm): một giao thức cho kết nối đáng tin cậy với Internet qua modem
   • Port / pɔːt /: port
   • protocol / ˈprəʊtəkɒl /: giao thức
   • pinpoint / ˈpɪnpɔɪnt /: điểm chính xác
   • source code / ˈsɔːs kəʊd /: mã nguồn của một tệp hoặc chương trình
   • Storage / ˈstɔːrɪdʒ /: Bộ nhớ
   • Technical / ˈteknɪkl /: Kỹ thuật
   • text / tekst /: văn bản chỉ chứa các ký tự
   • Remote access / rɪˈməʊt ˈæk.ses /: truy cập từ xa qua mạng
   • Thư mục chung /ˈjuː.nj.ən kæt̬.əl.ɑːɡ /: Thư mục tổng hợp. Thư mục đại diện cho các tài liệu từ nhiều thư viện hoặc kho lưu trữ
   • Xem thêm: Các Từ Vựng Tiếng Anh Lớp 4 (Mới Nhất)

    1.3 Từ vựng tiếng Anh về các vấn đề liên quan đến công nghệ

    • công việc thẩm quyền /ɔːˈθɒr.ə.ti wɜːk /: công việc lập danh mục (tạo điểm truy cập) cho một tên, chức danh hoặc chủ đề; đặc biệt đối với việc biên mục tên và chức danh, quá trình này bao gồm việc xác định tất cả các tên hoặc tiêu đề và Liên kết tên / tên chưa được chọn với tên / tên đã chọn làm điểm truy cập. Đôi khi quá trình này cũng bao gồm việc liên kết tên và chức danh với nhau
    • cataloging /ˈkæt̬.əl.ɑːɡ/: công việc biên mục
    • Chứng chỉ / ˌsɜːtɪfɪˈkeɪʃn /: chứng chỉ
    • Chief / tʃiːf /: Trưởng phòng
    • Consult / kənˈsʌltənt /: chuyên gia tư vấn, chuyên gia tư vấn
    • tility /kənˈviː.ni.əns/: tiện lợi
    • customer / ˈdeɪtəbeɪs /: cơ sở dữ liệu
    • Giao dịch / diːl /: Giao dịch
    • Demand / dɪˈmɑːnd /: yêu cầu
    • detail / ˈdiːteɪld /: chi tiết
    • nhược điểm / ˈdrɔːbæk /: trở ngại, hạn chế
    • development / dɪˈveləp /: sự phát triển
    • valid / ɪˈfektɪv /: hợp lệ
    • Efficient / ɪˈfɪʃnt /: hiệu quả
    • Enterprise / ˈentəpraɪz /: công ty, công ty
    • Employ / ɪmˈplɔɪ /: thuê ai để làm gì
    • Environment / ɪnˈvaɪrənmənt /: Môi trường
    • professional / ˌekspɜːˈtiːz /: thành thạo, thành thạo
    • mỏi mắt /ˈaɪ.streɪn/: mỏi mắt
    • target / ɡəʊl /: mục tiêu
    • thực hiện / ˈɪmplɪment /: công cụ, phương tiện
    • tăng / ɪnˈkriːs /: tăng lên, tăng lên
    • Install / ɪnˈstɔːl /: Cài đặt
    • hướng dẫn / ɪnˈstrʌkʃn /: hướng dẫn, chỉ dẫn
    • Insurance / ɪnˈʃʊərəns /: bảo hiểm
    • integration / ˈɪntɪɡreɪt /: hợp nhất, hợp nhất
    • Productivity / ˌprɒdʌkˈtɪvəti /: hiệu suất
    • Leaders / ˈliːdəʃɪp /: lãnh đạo
    • Xem thêm: Từ vựng tiếng Anh về kinh doanh

     1.4 Thuật ngữ Công nghệ Thông tin về Hệ thống Dữ liệu

     • Alternative (n): Thay thế
     • apt (v): có khả năng, nghiêng về
     • Beam (n): Chùm tia
     • chain (n): chuỗi
     • clarification (v): rõ ràng
     • Coil (v, n): cuộn
     • ngưng tụ (v): dày, đặc
     • Mô tả (v): Mô tả
     • Dimension (n): Định hướng
     • Drums (n): Rỗng
     • Điện cảm (a): tích điện
     • Static (a): Tĩnh
     • Exposed (v): phơi bày, phơi bày
     • ensure (v, n): đảm bảo, đảm bảo
     • Degauss (v) Degauss
     • Intranet: Mạng nội bộ
     • hammer (n): cái búa
     • cá nhân (a, n): cá nhân, cá nhân
     • Inertia (n): Quán tính
     • bất thường (n): bất thường, không đều
     • Build (v): Xây dựng
     • Permanent (a): mãi mãi
     • Đa dạng (a): Đa dạng
     • Complex (a): phức tạp
     • Đơn sắc (a): Đơn sắc
     • Blink (v): Nháy mắt
     • Mật độ kép (n): dày gấp đôi
     • shape (n): hình dạng
     • Curve (n): Đường cong
     • plotter (n): thiết bị đánh dấu
     • Haptics (a): Chạm
     • Virtual (a): Ảo
     • Tương thích: Tương thích
     • Thỏa thuận: Thỏa thuận
     • Cơ sở dữ liệu: Cơ sở dữ liệu
     • Mạch: Mạch
     • Phần mềm: Phần mềm
     • Phần cứng: Phần cứng
     • Nhiều người dùng: Nhiều người dùng
     • 1.5 Từ vựng tiếng Anh CNTT về thuật toán

      • Multiplication / mʌltɪplɪˈkeɪʃən /: phép nhân
      • numeric / nju (ː) ˈmɛrɪk /: số học, số học
      • Operation / ɒpəˈreɪʃən /: Hoạt động
      • output / ˈaʊtpʊt /: out, out
      • performance / pəˈfɔːm /: thi hành, thực thi
      • Process / ˈprəʊsɛs /: tiến trình
      • Processor / ˈprəʊsɛsə /: Bộ xử lý
      • xung / pʌls /: xung
      • register / ˈrɛʤɪstə /: đăng ký, đăng ký
      • Signal / ˈsɪgnl /: Tín hiệu
      • solution / səˈluːʃən /: giải pháp, giải pháp
      • Storage / stɔː /: Bộ nhớ
      • Subtraction / səbˈtrækʃən /: Phép trừ
      • Switch / swɪʧ /: chuyển đổi
      • Băng: băng, băng
      • Thiết bị đầu cuối: Máy trạm
      • Chuyển nhượng: Chuyển giao
      • Abacus: Bàn tính
      • Chỉ định: Phân phối
      • Tương tự: Tương tự
      • Áp dụng: Áp dụng
      • binary: nhị phân; thuộc về nhị phân
      • Tính toán: Tính toán
      • Command: lệnh, lệnh (trong máy tính)
      • Đáng tin cậy: đáng tin cậy
      • Thiết kế: Sáng chế
      • Khác nhau: khác nhau
      • Số: số, số
      • Etch: Etch
      • Thử nghiệm: Chạy thử nghiệm
      • Truy cập từ xa: Truy cập từ xa qua mạng
      • Computerization: tin học hóa
      • Bộ nhớ: Bộ nhớ
      • 2. Từ vựng tiếng Anh chủ đề công nghệ thông tin khác

       • Đồ họa: Đồ họa
       • Thuê: thuê ai đó làm việc gì đó
       • Giám sát: Quan sát
       • Có sẵn: Có sẵn, Có sẵn
       • Nhược điểm: trở ngại, hạn chế
       • Nghiên cứu: Nghiên cứu
       • Doanh nghiệp: Công ty, Công ty
       • Execute: thực thi, thực thi
       • Xu hướng: Xu hướng
       • Replace: thay thế
       • Tính năng: Thành thạo, Thành thạo
       • Chỉ thị: Chỉ thị
       • 3. Từ vựng tiếng Anh về thiết bị điện tử

        • Thiết bị điện tử: Thiết bị điện tử
        • Thiết bị Kiểm tra Điện tử: Thiết bị Kiểm tra Điện tử
        • Thiết bị điện tử: Thiết bị điện tử
        • Kết nối: kết nối hoặc kết nối với thiết bị điện tử
        • Thiết bị điện quang: Thiết bị điện quang
        • Điện tử: Dữ liệu được truyền dưới dạng điện tử
        • 4. Các từ viết tắt trong Công nghệ Thông tin

         • faq (Câu hỏi thường gặp): Câu hỏi thường gặp, hiển thị những câu hỏi phổ biến nhất mà người dùng thường gặp, sau đó là câu trả lời cho câu hỏi
         • html (Ngôn ngữ Đánh dấu Siêu văn bản): Một ngôn ngữ đánh dấu được thiết kế để tạo các trang web với các phần thông tin được trình bày trên World Wide Web
         • lan (mạng cục bộ): mạng máy tính cục bộ
         • Quản trị viên mạng: quản trị viên theo định hướng phần cứng
         • osi: Kết nối Hệ thống Mở (Mô hình Chuẩn OSi)
         • ppp (giao thức điểm-điểm): giao thức cho kết nối internet đáng tin cậy qua modem
         • ram (bộ nhớ chỉ đọc): bộ nhớ có thể thay đổi cho phép truy cập đọc và ghi ngẫu nhiên vào bất kỳ vị trí nào trong bộ nhớ.
         • itb (Chi nhánh Công nghệ Thông tin): Ngành Công nghệ Thông tin
         • Xem thêm: Các Từ Vựng Tiếng Anh Lớp 4 (Mới Nhất)

          5. Từ vựng tiếng Anh kỹ thuật

          Đ

          • Autophagy (n): Tự độnghagy
          • tiến trình (n): tiến trình
          • Autophagosome (n): mụn nước tự sinh
          • Activate (v): kích hoạt
          • Accumulation (v): Sự tích lũy
          • Tự động phân hủy (n): tự phân hủy
          • Axit (n): Axit hóa
          • Accountability (n): Trách nhiệm giải trình
          • Admin (v): Quản trị viên
          • Vị tha (tính từ): vị tha
          • align (n): căn chỉnh
          • Accelerate (adj): Tăng tốc
          • Arithmetic (adj): Toán học
          • Accumulation (v): Sự tích lũy
          • Algebra (n): Đại số
          • Automation (n): Tự động hóa
          • Aspirical (tính từ): tham vọng
          • b

           • Brackets (n): Giá đỡ
           • lạ (tính từ): lạ
           • Give (n): Cho
           • quan liêu (n): bộ máy quan liêu
           • Phần phụ trợ: cuối cùng
           • c

            • Thành phần (n): Phần
            • burn (danh từ): đốt cháy
            • Cơ chế dọn dẹp (n): Cơ chế tự dọn dẹp
            • Collaborators (n): cộng tác viên
            • Grab (v): Con bò
            • Nurture (v): nuôi dưỡng
            • Catalyst (n): Chất xúc tác
            • Knockout (v): Chọn
            • Concentration (v): Tập trung
            • Relevance (n): Mức độ liên quan
            • d

             • Durability (n): Độ bền
             • Interrupt (n): Gián đoạn
             • Discipline (n): Quy tắc
             • decode (v): giải mã
             • Transform (v): Chuyển đổi
             • Disassembly (adj): Tháo rời
             • Differentiation (n): Sự khác biệt
             • unrdered (n): không có thứ tự
             • Donate (n): Đóng góp
             • Chu đáo (tính từ): chu đáo
             • Digital Equipment (n): Thiết bị kỹ thuật số
             • size (n): kích thước
             • Disngage (v): tách biệt
             • e

              • raise (from) (v): từ
              • Giả định (v): tưởng tượng
              • Index (adv): Chỉ mục
              • Epicenter (n): Tâm địa
              • Encoding (v): mã hóa
              • Embryos (n): Phôi
              • Bài tiết (v): bài tiết
              • Endorsement (n): Xác nhận
              • Equation (n): Trạng thái cân bằng
              • hiệu quả (tính từ): hiệu quả
              • Exponential (n): Toán học theo cấp số nhân
              • f

               • Fuel Injection System (n): Hệ thống phun nhiên liệu
               • Flat (n): Đồng bằng
               • Sự biến động (n): Sự biến động
               • Fracture (n): gãy (xương)
               • Mặt đối mặt: trực tiếp
               • Lợi nhuận: Lợi nhuận
               • Foundation (n): Nền tảng
               • frame (n): khung
               • g

                • Geometry (n): Cấu trúc
                • Glimpse (n): nhìn thoáng qua
                • đột phá (tính từ): đột phá
                • Base (n): Cơ sở
                • Generation (n): Thế hệ
                • Master (v): Bậc thầy
                • h

                 • Trạng thái ổn định (n): trạng thái ổn định
                 • Hunger (n): đói
                 • Flag (n): Xác nhận
                 • Exploit (v): khai thác
                 • I

                  • Innovation (n): Sự đổi mới
                  • không thể tránh khỏi (tính từ): không thể tránh khỏi
                  • strong (tính từ): mạnh mẽ
                  • Insulator (n): Chất cách điện
                  • Truyền nhiễm (tính từ): dễ lây nhiễm
                  • impermanence (n): vô thường
                  • Infancy (n): Phôi thai
                  • clear (v): làm rõ
                  • không thể tránh khỏi (tính từ): không thể bỏ qua
                  • Incubator (n): Vườn ươm
                  • Hoạt động (tính từ): mở đầu
                  • Merge (v): Hợp nhất
                  • imperative (n): bắt buộc
                  • j

                   • Jet engine (danh từ): động cơ phản lực
                   • l

                    • Lâu dài (tính từ): lâu dài
                    • Leak (v): rò rỉ
                    • Leverage (v): Đòn bẩy
                    • inherit (n): kế thừa
                    • Log (n): nhật ký (toán học)
                    • mét

                     • Large (tính từ): lớn
                     • just (tính từ): just
                     • Molecules (tính từ): phân tử
                     • mutant (n): người đột biến
                     • Menopause (n): Thời kỳ mãn kinh
                     • minds (n): tâm lý
                     • Medieval (adj): Kiến trúc thời Trung cổ
                     • Proficiency (n): Lợi thế
                     • Mind (n): Suy nghĩ
                     • Martial Arts (n): Võ thuật
                     • n

                      • navigation (v): điều hướng
                      • Bệnh thoái hóa thần kinh (n): bệnh não thoái hóa
                      • Fine (v): Điều chỉnh
                      • Nurture (n): nuôi dưỡng
                      • Concept (n): Ý kiến ​​
                      • Tổ chức phi lợi nhuận: Tổ chức phi lợi nhuận
                      • o

                       • Đang tiến hành (adj): Đang tiến hành
                       • Loãng xương (danh từ): loãng xương
                       • Direction (n): Phương hướng
                       • Outreach (v): Vượt ra ngoài
                       • p

                        • In 3d (n): công nghệ in 3d
                        • Prototyping (n): Tạo mẫu
                        • Uy tín (tính từ): uy tín
                        • Sự thay đổi mô hình: Sự chuyển đổi
                        • Quang hóa (n): Quang hóa
                        • Philosophy (n): Triết học
                        • Peel (v): mở
                        • Perceptible (tính từ): cảm giác
                        • pre-Kindergarten (n): Nhà trẻ
                        • r

                         • Revolution (n): Cuộc cách mạng
                         • nghiêm ngặt (tính từ): nghiêm ngặt
                         • gợi nhớ về (tính từ): gợi nhớ về
                         • Rotate (v): xoay
                         • Rebirth (n): Tái sinh
                         • Reform (n): Cải thiện
                         • Tăng cường (v): Tăng cường
                         • s

                          • Autophagy cells (n): tự độnghagy
                          • Duy trì (v): duy trì
                          • Superconductor (n): Chất siêu dẫn
                          • chết đói (v): chết đói
                          • Sensor (n): Cảm biến
                          • Stoke (v): nổ tung
                          • Bend (v): ngồi xổm
                          • Scenario (n): Tình huống
                          • simulate (n): ngụy trang
                          • Nhà tài trợ (v): Nhà tài trợ
                          • Tinh gọn (v): Được sắp xếp hợp lý
                          • Standardization (v): Tiêu chuẩn hóa
                          • Shepherd (v): Lãnh đạo
                          • t

                           • Tra tấn (v): tra tấn
                           • Tôpô (n): Hình học Không gian
                           • twist (v): xoắn
                           • hai chiều (adj): hai chiều
                           • Trigonometry (n): Lượng giác
                           • Bạn

                            • Bump (n): Nâng lên
                            • Chưa từng có (adj): Không bao giờ
                            • Expand (v): Tiết lộ
                            • unravel (v): làm sáng tỏ
                            • Utopia (tính từ): Người theo chủ nghĩa duy tâm
                            • v

                             • vacuole (n): không bào
                             • Thực tế ảo (n): Công nghệ thực tế ảo
                             • rung động (n): rung động
                              • Men (danh từ): nấm
                              • Xem thêm: Các Từ Vựng Tiếng Anh Lớp 4 (Mới Nhất)

                               6. Các câu ví dụ sử dụng từ vựng tiếng Anh liên quan đến công nghệ

                               Sau đây là một ví dụ về cách sử dụng các từ tiếng Anh trên để bạn tham khảo:

                               • Douglas Engelbart đã phát minh ra chuột máy tính . (Douglas Engelbart đã phát minh ra chuột máy tính)
                               • Màn hình máy tính gây mỏi mắt . (màn hình máy tính gây mỏi mắt)
                               • Tôi đã cắm bàn phím vào cổng usb nhưng không được. (Tôi đã cắm bàn phím vào ổ USB và nó không hoạt động)
                               • a: Ví dụ: nhiều người dùng hệ điều hành là gì? (ví dụ: hệ điều hành nhiều người dùng?) b: a Hệ điều hành nhiều người dùng (os) là hệ thống máy tính cho phép nhiều người dùng trên các máy tính khác nhau truy cập vào các hoạt động của một tài nguyên hệ thống đơn lẻ tại cùng một thời điểm. Một số ví dụ về hệ điều hành nhiều người dùng là unix, hệ thống bộ nhớ ảo (vms) và hệ điều hành máy tính lớn. (Hệ điều hành nhiều người dùng (os) là hệ thống cho phép nhiều người dùng trên các máy tính khác nhau truy cập đồng thời vào tài nguyên hệ thống. Một số ví dụ về hệ điều hành nhiều người dùng là unix, hệ thống bộ nhớ ảo (vms) và hệ điều hành máy tính lớn).)
                               • 7. Top 3 phần mềm dịch tiếng Anh trực tuyến cho các chuyên ngành công nghệ thông tin

                                Chuyên ngành nghiên cứu tiếng Anh

                                Link tải phần mềm: https://taimienphi.vn/download-english-study-pro-2134

                                english study pro là phần mềm dịch tiếng Anh công nghệ thông tin được tin dùng nhất trên thị trường hiện nay. Ngoài việc dịch từ vựng, phần mềm còn có thể giúp bạn cải thiện các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết thông qua việc luyện tập

                                phần mềm từ điển tflat ngoại tuyến

                                Link tải phần mềm: https://download.com.vn/tu-dien-anh-viet-viet-anh-for-android-53695

                                Không chỉ vậy, phần mềm từ điển này còn được hầu hết mọi người tin dùng với các tính năng như luyện kỹ năng nghe tiếng Anh theo trình độ năng lực của mỗi người. Đặc biệt, đây là một phần mềm offline, và tất nhiên bạn vẫn có thể sử dụng khi không có mạng.

                                Từ điển Oxford, Biệt ngữ

                                Liên kết tải xuống phần mềm: https://download.com.vn/lingoes-5853

                                Tham khảo: 4000 TỪ VỰNG TIẾNG ANH KINH TẾ THÔNG DỤNG NHẤT (CẬP NHẬT)

                                Đây là từ điển uy tín nhất mà người học tiếng Anh phải biết. Với phần mềm này, bạn có thể điều chỉnh kho dữ liệu của mình bằng cách chỉnh sửa, xóa dữ liệu từ vựng hoặc điều chỉnh tốc độ dịch, dịch tự động, v.v. Ngoài ra, bạn có thể chuyển đổi giữa các đơn vị, hỗ trợ từ điển trực tuyến và tìm kiếm thông tin trên Internet một cách đơn giản và hiệu quả.

                                Ngoài 3 phần mềm trên, bạn cũng có thể tham khảo thêm một số trang web từ điển trực tuyến chuyên về công nghệ thông tin như: techterms.com, techopedia.com, webopedia.com, techdictionary.com. Đây là 4 trang từ điển đơn giản, dễ tìm, giải thích rõ ràng các thuật ngữ chuyên môn.

                                8. Mẹo học từ vựng về công nghệ thông tin

                                Phiếu học tập

                                Đây là cách phổ biến nhất để học tiếng Anh. Với phương pháp học này, bạn viết từ vựng và ký hiệu phiên âm vào một mặt của thẻ và mặt khác là nghĩa tiếng Việt. Sau đó bạn đặt các thẻ lại cùng một mặt và học lần lượt.

                                Khi học thẻ đầu tiên, bạn nhìn vào một mặt để xem liệu bạn có thể nhớ mặt kia hay không. Nếu không nhớ, hãy lật lại, lặp đi lặp lại trong đầu để nhớ rồi chuyển sang thẻ khác.

                                Ghi nhớ các từ có âm tương tự

                                Với phương pháp học này, khi học một từ tiếng Anh, bạn sẽ tìm thấy những từ tiếng Việt có âm gần giống và ghép chúng lại thành một câu hoàn chỉnh

                                Ví dụ: thu ngại ngùng khi nói tiếng Anh vì sợ phát âm sai (nhút nhát)

                                Tìm hiểu ý nghĩa của câu

                                Đối với những từ vựng khó, chẳng hạn như chủ đề kỹ thuật, bạn có thể học nghĩa của câu. Vì vậy, bạn có thể vừa ghi nhớ dễ dàng vừa luyện khả năng đặt câu bằng tiếng Anh.

                                9. Video hướng dẫn học tiếng Anh kỹ thuật

                                10. Bài tập Từ vựng Công nghệ Thông tin

                                Bài tập: Tìm nghĩa của các từ sau:

                                • Cơ sở dữ liệu
                                • Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu
                                • Phần cứng
                                • Bảo trì phần cứng máy tính
                                • Phần mềm
                                • Các mục cấu hình phần mềm máy tính
                                • Phiên
                                • Cài đặt
                                • Truy cập
                                • Truy cập trái phép
                                • Toàn màn hình
                                • Cú pháp
                                • Thực hành câu trả lời

                                 • Cơ sở dữ liệu
                                 • Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu
                                 • Phần cứng
                                 • Bảo trì phần cứng máy tính
                                 • Phần mềm
                                 • Các mục cấu hình phần mềm máy tính
                                 • Phiên
                                 • Thiết lập, cài đặt
                                 • Truy cập
                                 • Truy cập trái phép
                                 • Toàn màn hình
                                 • Cú pháp
                                 • Như vậy, topica native đã giúp bạn tổng hợp từ vựng tiếng Anh theo chủ đề kỹ thuật. Hy vọng rằng bạn đọc sẽ tích lũy được cho mình vốn từ vựng tiếng Anh về chủ đề công nghệ thông qua bài viết trên, để có thể dễ dàng áp dụng trong cuộc sống. Thêm vào đó, bạn có thể vượt qua nỗi sợ “học thuộc lòng” bằng một phương pháp đặc biệt được hơn 80.000 người trên 20 quốc gia tin dùng.

                                  Tham khảo: Các chủ đề trong Part 3 TOEIC – List từ vựng thường gặp trong đề thi Mới 2022

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button