Giải đáp cuộc sống

Thủ tục cho thuê quyền sử dụng đất

thủ tục cho thuê quyền sử dụng đất

phÁp luật về cho thuê quyền sử dụng ất là một phần trong quy ịnh của phÁp luật về giao dịch quyền sử dụng ất của ngƻời s. Thuê quyền sử dụng ất là việc người cc cầu sửng ất thuê của người có sử sửng ất ất ể ể sử dụng theo mục đic ược thỏn thận phù hừ đ ể ụ ụ đt tt. việc thuê quyền sử dụng đất phải phù hợp với các quy định của bộ luật dân sự và pháp luật về đất đai. Ể hiểu riqu hơn về trình tự, thủ tục cho thuê quyền sử dụng ất theo pháp luật mới nhất, quý bạn ọc có tham khảo bài viết dđyới có.

cĂn cỨ phÁp lÝ

luật đất đai 2013

bộ luật dân sự 2015

nghị định 43/2014/nĐ-cp

thong tư 33/2017/tt-btnmt

nỘi dung tƯ vẤn

1. quyền sử dụng đất là gì?

quyền sử dụng đất là quyền năng đặc biệt của người sử dụng đất. người sử dụng ất ượC thực hiện các quyền chuyển ổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp, gop vốn quyền sửng ất theo quy q

quyền sử dụng ất là quyền khai thc những thuộc tính có lợi từ ất một cách hợp phÁp thông qua các hành vi sử dụng ất hoặc chuyển choyển qu. quá trình hình thành vận động và phát triển của quyền sử dụng đất vừa diễn ra một cách tất yếu, khách quan vừa có sự gắn liền và lệ thuộc với chế định quyền sở hữu toàn dân đối với đất đai mà nhà nước là người đại diện.

trong điều kiện hiện no, để khuyến khích khai thác mọi tiềm năng đất đai. nhà nước đang có xu hướng mở rộng quyền năng của người sử dụng đất. việc mở rộng quyền cho người sử dụng đất thể hiện sự quan tâm sâu sắc của nhà nước đối với người sử dụng đất, là một trong những điều kiện thúc đẩy việc khai thác tiềm năng đất đai theo hướng sản xuất hàng hóa, đồng thời có tác dụng thúc đẩy sự phát triển ngày càng mạnh mẽ, năng động của thị trường quyền sử dụng đất.

2. khái niệm, đặc điểm cho thuê quyền sử dụng đất

2.1 khái niệm

cho thuê tài sản là việc bên cho thuê giao tài sản ch bên thuê ể sửng trong một thời hạn, bên thuê pHải trả tiền thu bằng một hợp ồng ghi nhận sự sự sự sự sự sự sự sự sự sự sự sự sự sự sự sự sự sự sự sự s quyền sử dụng ất là một tài sản, tức là một tài sản của người sử dụng ất, do vậy có thể đem cho thuê theo các quy ịnh phá của lu. quyền cho thuê quyền sử dụng ất của các tổ chức, ca nhân ược phát sinh trên cơ sở quyền sử dụng ất ược nhà nước trao cho hoặc ược nhà nước công nhận. do tài sản ở đây là quyền sử dụng ất – một loại quyền tài sản ặc thù gắn với tài sản, ặc biệt là ất đai, người có quyền sử ấng hạn, hạn mức sử dụng, giá thuê quyền sử dụng đất.

READ  Trưởng Phòng Kinh Doanh Tiếng Anh là gì: Cách viết, Ví dụ

như vậy, cho thuê quyền sử dụng ất là việc người sử dụng ất chuyển giao quyền sử dụng ất cho bên thuê sử dụng thời t. việc thuê quyền sử dụng ất ược thực hiện bằng hợp ồng, khi đó bên thuê có quyền và nghĩa vụ của người sử dử phụt cápụt theo quy.

2.2 Đặc điểm

quyền sử dụng ất là một loại tài sản, tức là thuê quyền sử dụng ất có ầy ủ các ặc điểm chung của thu thei sģn và tuân tu. Việc Thuê tài sản trước hết là sự thỏa thuận của các bên, ược lập thành hợp ồng, Theo đó bên cho thuê tài sản cho bên thuê ể sử Dụng Tong một thời hạ ngoài ra, do tính chất đặc thù của loại tài sản này, thuê quyền sử dụng đất có một số đặc điểm riêng sau:

thứ nhất, cho thuê quyền sử dụng đất là một hình thức giao dịch không có sự chuyển quyền sử dụng đất. Bên cho thuê là người sử dụng ất ược trực tiếp khai thac công dụng từ ất, hưởng hoa lợi, lợi tức trên ất và có cr thểnển giao quyền này cho ng ng ng khác the ườ ườ ườ ườ ườ ườ ườ ườ ườ ườ khi người sử dụng đất không còn nhu cầu khai thác trên đất thì có thể cho phép người khác khai thác lợi ích từ đất trong một thời hạn nhất định bằng việc cho thuê, quyền sử dụng đất sẽ được chuyển giao sang cho bên thuê.

thứ hai, về đối tượng của hoạt động cho thuê quyền sử dụng đất. Đối tượng của hoạt động này là đất đai thuộc sở hữu toàn dân không thuộc bên cho thuê là nhà nước. Bởi Vậy, Hoạt ộng cho thuê ất này phải tuân thủ chặt chẽ các quy ịnh của phap luật về điều kiện, thẩm quyền, hình thức và trình tự, thủ tục thuê ất; đặc biệt là tuân thủ theo quy hoạch sử dụng đất trong từng thời kỳ quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất. nếu không căn cứ vào các quy định này, hoạt động cho thuê đất tất yếu sẽ dẫn tới việc lạm dụng, tùy tiện, thiếu tầm nhìn trong quản lý và khai thác tài nguyên đất đai, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới lợi ích của xã hội.

READ  Ý nghĩa ngày Pháp luật Việt Nam 09/11

thứ ba, về nghĩa vụ tài chính của hoạt động cho thuê quyền sử dụng đất

về nghĩa vụ trả tiền thuê đất cho nhà nước là thuộc về người thuê đất. Đây là một trong những điểm khác biệt của hoạt động cho thuê đất và hoạt động giao đất của nhà nước, bởi trong hoạt động giao đất, có những trường hợp đặc biệt mà đối tượng sử dụng đất không phải nộp tiền sử dụng đất, ví dụ như trường hợp giao đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng.

3. Điều kiện cho thuê quyền sử dụng đất

theo quy ịnh tại khoản 1 điều 188 luật ất đai 2013 thì người sửng dụng ất ược thực hiện các quyền chuyển ổi, chuyển nhượng, cho, cho thuê lừ ấi, th. ; gop vốn bằng quyền sử dụng đất khi có các điều kiện sau đây:

– Có giấy chứng nhận, trừng hợp quy ịnh tại khoản 3 điều 186 và trường hợp nhận thừa kế quy ịnh tại khoản 1 điều 168 của luật ất đai 2013;

– Đất không có tranh chấp;

– quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

– trong thời hạn sử dụng đất.

như vậy, người sử dụng đất được quyền cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất khi có đủ các điều trên.

4. trình tự, thủ tục cho thuê quyền sử dụng đất

trình tự, thủ tục thực hiệc cho thuê quyền sửng ất ược quy ịnh cụ thể tại điều 79 nGhị ịnh 43/2014/nđ-cp, bao gồm cac bước sau:

bước 1: chuẩn bị hồ sơ

theo quy định tại khoản 2 Điều 7 thông tư 33/2017/tt-btnmt, hồ sơ cho thuê quyền sử dụng đất gồm có:

+ Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo mẫu số 09/Đk ban hành kèm theo thông tư 33/2017mt.

+ hợp đồng về việc cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

+ bản gốc giấy chứng nhận đã cấp.

+ văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền ối với tổ chức kinh tế nhận chuyển nhượng, nhận góp vốnt.

+ văn bản của người sửng ất ồng ý chủ sở hữu tài sản gắn liền với ất ược choc chu thuê tài sản gắn liền với ất ối với trường hợp choc choc choc không đồng thời là người sử dụng đất.

READ  Sinh viên 5 tốt trong tiếng Anh: Định nghĩa, ví dụ

– số lượng hồ sơ: 01 bộ

bước 2: nộp hồ sơ

cách 1: hộ gia đình, cá nhân nộp trực tiếp tại xã, phường, thị trấn nơi có đất nếu có nhu cầu

cách 2: không nộp tại xã, phường, thị trấn nơi có đất

– ịa phương đã thành lập bộ pHận một cửa thì nộp tại bộ pHận một cửa cấp huyện (huyện, quhận, thị xã, thành phốc tỉnh, thành phốc thành pHộc) /p>

– Địa phương chưa thành lập bộ phận một cửa thì nộp trực tiếp tại chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện hoặc văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện đối với nơi chưa có chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai.

lưu ý: trường hợp cho thuê một phần thửa đất thì người sử dụng đất đề nghị văn phòng đăng ký đất đai thực hiện đo đạc tách thửa đối với phần diện tích cần thực hiện quyền của người sử dụng đất trước khi nộp hồ sơ thực hiện quyền của người sử dụng đất.

bước 3: tiếp nhận hồ sơ

bước 4: giải quyết yêu cầu và trả kết quả

văn phòng đăng ký ất đai có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, nếu ủ điều kiện thực hiện các quyền theo quy ịnh thì thì thực hiện ccc:

– gửi thông tin ịa chynh ến cơ quan thuế ể ểác ịnh và thông báo thu nghĩa vụ tài chynh ối với trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy ị ị ị ị.

– xác nhận nội dung biến động vào giấy chứng nhận đã cấp theo quy định của bộ tài nguyên và môi trường.

– chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao giấy chứng nhận cho người sửng ất hoặc gửi ubnd xã, phường, thị trấn ể ố ối với trường hợp nộp hồ sơ tại xã, phường, thị trấn.

thời gian thực hiện: không qua 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ; không qua 13 ngày ối với các xã miền núi, hải ảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, vùng có điền kiền kiệ -khó -khó.

trên đây là tư vấn của phamlaw về thủ tục cho thuê quyền sử dụng đất. nếu bạn còn thắc mắc cần hỗ trợ và giải đáp tư vấn phap lusật ất đai, vui lòng liên hệcc tiếp với phamlaw qua các ầu số rindline 097 393 8866 HOếP 091 611 611 611 611 611 611 611 611 611 6 ượ ượ ượ ượ ượ ượ. strong

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button