Giải đáp cuộc sống

Lý thuyết bài 1 GDCD 11: Công dân với sự phát triển kinh tế

tổng hợp kiến ​​thức bài 1 gdcd 11: công dân với sự phát triển kinh tế, với các kiến ​​thức trọng tâm ểể các em học sinh có thà cứ bàng ki.

lý thuyết bài 1 giáo dục công dân 11

công dân với sự phát triển kinh tế

1. sản xuất của cải vật chất

a. thế nào là sản xuất của cải vật chất?

sản xuất của cải vật chất là sự tac ộng của con người vào tự nhiên, biến ổi cÁc yếu tố của tự nhiên ể tạo

b. vai trò của sản xuất của cải vật chất

– sản xuất vật chất là cơ sở tồn tại của with người và xã hội loài người.

– thông qua lao động sản xuất, with người được cải tạo, hoàn thiện và phát triển về thể chất và tinh thần.

– hoạt động sản xuất là trung tâm là tiền đề thúc đẩy các hoạt động khác của xã hội.

– sản xuất của cải vật chất quyết định mọi hoạt động của xã hội.

– lịch sử xã hội loài người là một qua trình phát triển và liên tục hoàn thiện các phương tiện xảt suất, là một what

2. các yếu tố cơ bản của qua trình sản xuất (sản xuất cơ sở vật chất)

mối quan hệ giữa 3 yếu tố cơ bản của qua trình sản xuất: sức lao động → tư liệu lao động → Đối tượng lao ẩp → ẩp.

a. sức lao động

– sức lao động: là năng lực lao động của with người bao gồm thể lực và trí lực.

READ  Nếu không là tất cả thì đừng là gì cả

– lao động: là hoạt động có ý thức, có mục đích của with người làm biến đổi các yếu tố của tự nhiên cho phù hờu cới cong.</

– lao động của with người có kế hoạch, tự giác, sáng tạo, có kế hoạch, trách nhiệm. vì lao động là hoạt động bản chất của with người, nhờ đó để phân biệt với hoạt động bản năng của with vật.

→ vì chỉ có sức lao động kết hợp với tư liệu sản xuất thì mới có qua trình lao động.

b. tư liệu lao động

tư liệu lao động là một vật hay hệ thống những vật làm nhiệm vụ truyền dẫn sự tác động của con người lên đối tượng lao động, nhằm biến đổi đối tượng lao động thành sản phẩm thoả mãn nhu cầu của con người.

tư liệu lao động gồm 3 loại:

+ công cụ lao động (cày, cuốc, máy móc…) + hệ thống bình chứa (ống, thùng, hộp…) + kết cấu hạ tầng của sản xuếnâng, bờáng xu. .) c. Đối tượng lao động

– Đối tượng lao động có 2 loại:

+ có sẵn trong tự nhiên: Đất trồng, gỗ rừng, tôm cá dưới song – dưới biển,…

+ Đã trải qua tác động của lao động: sợi vải. thép, xi măng qua qua trình chế tạo,…

là những yếu tố của giới tự nhiên mà lao ộng của con người tác ộng vào làm thay ổi hình thái của nó cho hợp với mục đích conủa.

– Đối tượng lao động tư liệu lao động = tư liệu sản xuất.

READ  Tháng 11 là tháng gì đối với đàn ông, con trai?

– sức lao động tư liệu sản xuất = sản phẩm.

3. phát triển kinh tế và ý nghĩa của phát triển kinh tế đối với cá nhân, gia đình và xã hội

a. phat triển kinh tế là gì?

phát triển kinh tế là sự tăng trưởng kinh tế gắn liền với cơ cấu kinh tế hợp lí, tiến bộ và công bằng xã hội

b. nội manure

– tăng trưởng kinh tế đi đôi với công bằng xã hội:

+ tăng kinh tế là sự tăng lên về sống, chất lượng sản phẩm và các yếu tố của qua trình sản xuất ra nó trong một thời kỳ nhất ịnh.

– cơ sở của tăng trưởng kinh tế:

+ dựa trên cơ cấu kinh tế hợp lí, tiến bộ để đảm bảo tăng trưởng kinh tế bền vững.

+ đi đôi với công bằng và tiến bộ xã hội, tạo điều kiện cho mọi người có quyền bình ẳng trong đegon gop và hưởng thụt quả của tĂng trưởng trưởng đóng và hưởng thụt qu.

+ phù hợp với sự biến đổi nhu cầu phát triển toàn diện của con người và xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái.

+ gắn với chính sách dân số phù hợp.

– xây dựng cơ cấu kinh tế hợp lý, tiến bộ:

+ cơ cấu kinh tế là tổng thể mối quan hệ hữu cơ, phụ thuôc và quy ịnh lẫn nhau cả về quy mô và trình ộ ộ giữa các ngành kinh tếnh tến,. p>

+ cơ cấu kinh tế hợp lí là phát huy được mọi tiềm năng, nội lực của toàn bộ nền kinh tế; phù hợp với sự phát triển của khoa học, công nghệ hiện đại; gắn với phân công lao động và hợp tác quốc tế.

READ  Nhân viên kiểm soát nội bộ là gì?

+ cơ cấu kinh tế tiến bộ: là có tỉ trọng của các ngành dịch vụ và công nghiệp trong tổng sản phẩm qu.

c. phát triển kinh tế có ý nghĩa như thế nào với mỗi cá nhân, gia đình và xã hội?

– Đối với cá nhân:

+ có công ăn việc làm, bảo đảm đời sống cá nhân

+ Đầy đủ diều kiện để chăm sóc sức khỏe.

+ Đáp ứng nhu cầu vật chất tinh thần để con người phát triển toàn diện

– Đối với gia đình:

+ là cơ sở và là tiền đề để thực hiện tốt các chức năng của gia đình.

+ chất lượng cuộc sống của cộng đồng được cải thiện.

– Đối với xã hội:

+ giải quyết các vấn ề ề xã hội: tăng nhập quốc dân, phúc lợi xã hội, giải quyết công ìn việc làm, giảm tện xã hội + tạo điều ện phan giáo dục.

+ củng cố an ninh quốc phòng.

+ tăng cường sự lãnh đạo của Đảng.

→ kết luận: tÍch cực tham gia phÁt triển kinh tế vừa là quyền lợi, vừa là nghĩa vụ của công dân, góp phần thực hiện dân giàu, nướnhc. >

sơ đồ tư duy bài 1 gdcd 11

Đang cập nhật…

-/-

trên đy là nội dung lý thuyết bài 1 gdcd 11: công dân với sự phat triển kinh tế với ầy ủ ủ ủ ủ ủ ủ ủ ủt ất ốt ốt ốt học.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button