Giải đáp cuộc sống

Công ty TNHH hai thành viên trở lên là gì? Khái niệm và đặc điểm

công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên (công ty tnhh hai thành viên trở lên) là gì ? khái niệm và đặc điểm của công ty tnhh hai thành viên trở lên.

công ty tnhh hai thành viên trở lên

Theo điều 46 Luật Doanh Nghiệp 2020, Giống NHư Các Loại Hình Doanh Nghiệp KHác, Công Ty Tnhh Hi Thành Viên Trở Làanh Nghiệp, Số Lượng Thành VIên Không Vượt Quá NĂm Mươi. thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp. công ty có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Đặc điểm công ty tnhh hai thành viên trở lên

từ quy ịnh của luật doanh nghiệp 2020, có thể rút ra các ặc điểm nhà ầu tư cần biết khi lựa chọn thành lập công ty tnhh vi thànư> </

1. về thành viên công ty

số lượng thành viên: thành viên của công ty tnhh hai thành viên có tối thiểu là hai và tối đa không qua 50 thành viên.

tư cách thành viên: thành viên của công ty tnhh hai thành viên là cá nhân, tổ chức có thể có quốc tịch việt nam hoặc nước ngoài. tuy nhiên cá nhân, tổ chức này không thuộc các trường hợp cấm thành lập, gél vốn, mua cổ phần, mua phần vốn gó và qu.

2. vốn điều lệ của công ty

theo điều 46 luật doanh nghiệp 2020, vốn điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên khi đ ug ký doanh nghiệp là tági pá>

thành viên pHải gop vốn pHần vốn gop chông ty ủ và đung loại tài sản như đã cam kết khi đĂng ký dịch vụ thành lập doanh nghiệp trong thời hạn 90 ngày, kể nghiệp.

TRườNG HợP CC thành viên chưa gop hoặc chưa gop ủ số vốn đã cam kết, công ty phải đĂng ký điều chỉnh vốn đu lệ, tỷ lện vốn gop ca ủu, kể từ ngày cuối

3.trách nhiệm tài sản của thành viên

công ty tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình vì công ty có tư cách pháp nhân.

thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp.

riêng ối với thời điểm thành lập công ty: trong thời hạn gop vốn 90 ngày kể từ ngày ược cấp giấy chứng nhận đng ký doanh nghiệp hặt thờn h. Các Thành viên chưa gop vốn hoặc chưa gop ủủ số vốn đã cam kết phải chịu trach nhiệm tương ứng với pHần vốn gop đã kãt ối với cac nGhĩa vụi chíh cyh c.

4.tư cách pháp nhân

công ty tnhh hai thành viên trở lên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. do đó, công ty có thể nhân danh chính mình trong các giao dịch và hoạt động kinh doanh.

READ  Quy định về đoàn cơ sở trong tổ chức của Đoàn thanh niên

5. huy động vốn

công ty tnhh hai thành viên trở lên không ược huy ộng vốn bằng việc phát hành cổ phần vì cổ phần và cổu là ặc trưng riêng củnh tuy nhiên, công ty tnhh hai thành viên trở lên vẫn có thể áp dụng các phương thức huy động vốn:

– tăng vốn điều lệ công ty bằng cách kết nạp thêm thành viên mới tuy nhiên không qua 50 thành viên;

– tăng vốn điều lệ công ty bằng cách huy động vốn từ các thành viên đang hoạt động trong công ty;

– huy động vốn thông qua hoạt động vay vốn, tín dụng từ các cá nhân, tổ chức;

– phát hành trái phiếu.

6. cơ cấu tổ chức

cơ cấu tổ chức công ty tnhh hai thành viên trở lên khá chặt chẽ gồm: hội ồng thành viên, chủ tịch hội ồng thành viên, giám ốc hoặ. công ty trách nhiệm hữu hạn có từ 11 thành viên trở lên phải thành lập ban kiểm soát; trường hợp có ít hơn 11 thành viên, có thể thành lập ban kiểm soát phù hợp với yêu cầu quản trị công ty. quyền, nghĩa vụ, tiêu chuẩn, điều kiện và chế độ làm việc của ban kiểm soát, trưởng ban kiểm soát do Điều lệ công ty quy đp

xem thêm: nghị quyết của hội đồng thành viên công ty tnhh hai thành viên trở lên

thủ tục thành lập công ty tnhh hai thành viên

ể thành lập công ty tnhh hai thành viên trở lên, nhà ầu tư có giai đoạn chuẩn bị hồ sơ bao gồm ặt t tn doan ị ị ị ể ể. trụ sở. sau khi giai đoạn này hoàn tất, nhà đầu tư tiến hành thủ tục thành lập doanh nghiệp theo trình tự quy định.

các lưu ý khi thành lập công ty tnhh hai thành viên trở lên

các lưu ý khi thành lập công ty tnhh hai thành viên trở lên: tên công ty, trụ sở chính…

1. lựa chọn tên cho công ty tnhh hai thành viên

công ty tnhh hai thành viên trở lên phải tuân thủ cách đặt tên công ty nói chung, và một số đặc điểm riêng biệt đặc thù.

* về tên tiếng việt: phải bao gồm hai thành tố theo thứ tự sau đây:

– loại hình doanh nghiệp: được viết là “công ty tnhh hai thành viên” hoặc “công ty tnhh”.

– tên riêng: được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng việt, các chữ f, j, z, w, chữ số và ký hiệu.

* về tên bằng tiếng nước ngoài:

tên doanh nghiệp bằng tiếng nước ngoài là tên được dịch từ tên tiếng việt sang một trong những tiếng nước ngoài hệ tinhữ la-chữ. khi dịch sang tiếng nước ngoài, tên riêng của doanh nghiệp có thể giữ nguyên hoặc dịch theo nghĩa tương ứng sang tiếng nước ngoài.

* về tên viết tắt: tên viết tắt của doanh nghiệp được viết tắt từ tên tiếng việt hoặc tên viết bằnƺng tếng.

READ  Chức danh nghề nghiệp là gì? Tiêu chuẩn, quy chế xét thăng hạng

* lưu ý:

– nhà ầu tư nên tham khảo tên của các doanh nghiệp đã đĂng ký trong cơ sở dữ liệu quốc gia về đĂng ký doanh nghiệp ể ể tráh ặt tên trùng, tên gây nh ầm

-phòng đĂng ký kinh doanh cor quyền chấp thuận hoặc từ chối tên dự kiến ​​đĂng ký Theo quy ịnh của phap luật và quyết ịnh của-quyng kare kinh doanh là quyt ịt ịt ịt ịt ịt ịt ị

>> xem thêm: những điều cấm khi đặt tên công ty

2. lựa chọn trụ sở khi thành lập công ty tnhh hai thành viên trở lên

trụ sở chính của doanh nghiệp là ịa điểm liên lạc của doanh nghiệp trên lãnh thổ việt nam, fo ịa chỉ ược xác ịnh gồm số nhà, ngách, hẻm, xã, phường, thị trấn, huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; số điện thoại, số fax và thư điện tử (nếu có).

* lưu ý: theo quy đinh ịnh tại luật nhà ở 2014 và nghị ịnh 99/2015/nđ-cp, doanh nghiệp không ược ặt trụ sởi tại Cict sau:

– nhà chung cư chỉ có chức năng nhà ở;

– phần diện tích nhà chung cư có chức năng nhà ở đối với các tòa nhà hỗn hợp (trung tâm thương mại/văn phòng và nhà ở).

Đối với nhà chung cư, công ty chỉ được đặt trụ sở tại phần trung tâm thương mại/văn phòng của tòa nhà.

3. lựa chọn ngành nghề kinh doanh

ngành nghề kinh doanh của công ty phải lành tế tế cấp bốn trong hệng ngành kinh tế của việt nam ược ban hành kèm the- quyết ịnh số 27/qđ-ttg ngày -ttg ngày 06 thhhhm àhm àm y thm 20 n-thm àhm àhm àng 20 n. , nghề kinh doanh trong giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

Đối với những ngành nghề kinh doanh có điều kiện được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật khác thì ngành, nghề kinh doanh được ghi theo ngành, nghề quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đó.

ối với những ngành, NGHề Kinh Doanh Không Có Trong Hệ Thống ngành kinh tếa của việt nhưng ược quy ịnh t ghi Các văn bản quy phạm phap ềh ề ề ề ề ềh ềh, talh ngh. các văn bản quy phạm pháp luật đó.

ối với những ngành, nghề kinh doanh không có trong hệ thống ngành kinh tế của việt nam và chưa ược quy ịnh tại các văn bản cản quy phá kháạm. /p>

xem thêm: các ngành nghề bị cấm kinh doanh

4. về vốn điều lệ khi thành lập công ty tnhh hai thành viên trở lên

vốn điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên khi đăng ký doanh nghiệp là tổng giá trị phần vốn góp các thành viêt côn. Các Thenh Viên phải gop ủ số vốn này trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày ược cấp giấy chứng nhận đĂng ký doanh nghiệp hoặc một thời hạn nhỏ hơn.

hiện tại, không có quy định mức vốn điều lệ tối thiểu phải góp khi thành lập doanh nghiệp; trừ một số trường hợp mà pháp luật có quy ịnh doanh nghiệp phải ảm ​​bảo số vốn tối thiểu (vốn pháp ịnh) ểt nghền ghột ột ột .

READ  Doanh nghiệp tư nhân tiếng Anh là gì? - Luật ACC

>> xem thêm: quy định pháp luật về vốn pháp định

các bước thành lập công ty tnhh hai thành viên trở lên

là nhà tư vấn doanh nghiệp hàng đầu với hàng nghìn doanh nghiệp mới mỗi năm. chúng tôi đưa ra các bước thành lập công ty tnhh hai thành viên nhanh, chính xác.

1. son tho hồ sơ

số lượng hồ sơ: 01

thành phần hồ sơ công ty tnhh hai thành viên bao gồm:

1.giấy đề nghị đăng ký công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên;

2.Điều lệ của công ty trách ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên;

3.danh sách thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên (mẫu phụ lục i-6 ban hành kèm theo thông tư 01/2021/tt-bkh>Đt);

);

4.bản sao hợp lệ giấy tờ chứng thực của các thành viên và của những người đại diện theo ủy quyền của thành ổc ổp></

– Đối với công dân việt nam: thẻ căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu việt nam còn hiệu lực.

– Đối với người nước ngoài: hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài còn hiệu.

– ối với thành viên là tổ chức: quyết ịnh thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờng ương khá

5. bản sao giấy chứng nhận đĂng ký ầu tư ối với trường hợp công ty ược thành lập bởi nhà ầu tư nước ngoài hoặc tổc chức kinh tế có vốn ầu tưc nước ngo

6. bản sao văn bản ủy quyền cho cá nhân đại diện của thành viên là tổ chức;

7.

2. nộp hồ sơ thành lập

bước 1:

bước 2: nếu hồ sơ qua mạng điện tử theo quy trình trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp hợp lệ. doanh nghiệp trực tiếp tại phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

>> xem thêm: các bước thành lập công ty

dịch vụ thành lập công ty tnhh hai thành viên trở lên uy tín

luật lawkey với kinh nghiệm trong nhiều năm thành lập công ty. chúng tôi tự tin mang đến chất lượng dịch vụ tốt nhất cho khách hàng: nhiệt tình, tốc độ, chính xác, tận tâm và chi phí hấp.p l

hãy liên hệ với luật sư lawkey ngay để được luật sư của chúng tôi tư vấn miễn phí.

tham khảo chi tiết công việc và giá: dịch vụ thành lập công ty

Điện thoại: (024) 665.65.366 hotline: 0967.59.1128

trên đây là khái niệm và đăc điểm của công ty tnhh hai thành viên trở lên.

xem them:

  • công ty trách nhiệm hữu hạn
  • công ty tnhh một thành viên
  • công ty cổ phần

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button