Chi sai mục đích sử dụng ngân sách nhà nước

Thất thoát ngân sách nhà nước là gì

hiện no, thực trạng chi ngân sách nhà nước vượt định mức, tiêu chuẩn cũng như chế độ khá nhiều. MộT TRONG NHữNG NGUYêN NHâN CủA THựC TRạNG CHI VượT ịNH MứC CũNG Là chynh cơ quan hành chynh và thực hiện cơ tự chủ, tựu trach nhiệm ối v ơn vớ cự cự cơ cơ cơ cơ cự cự cự cự cự cự cự cự cự cự

Trường Hợp Mà ơn vị, cơ quan hành chính nào sửng ngân Sách Sai iêu chuẩn, ịnh mức ềề ra thì sẽ pHải tự chịu trach nhiệm ối với việc sửng ụng ụNg. việc chi sai mục đích sửng ngân Sách nhà nước ể lại những hậu quả khá nghiệm trọng và cũng là một vấn ề đáng lo ngại ối với việc sửng ng ng ng ng ng ng ng ng. vì vậy, theo quy ịnh phÁp luật đã ban hành những chế tài xử lý các hành vi chi sai mục đích cũng như cc cơ quan chức năng cũng đa ra -ra ề჻჻ọ l .

1. khái niệm ngân sách nhà nước

theo quy định tại khoản 11, Điều 4 luật ngân sách nhà nước năm 2015 thì ngân sách nhà nước được hiểu như sau:

“14. NGân Sách Nhà nước Là toàn Bộ Các Khoản Thu, Chi Của NHà NướC ượC Dự TOÁAN Và Thực Hiện Trong Một Khoảng Thời Gian Nhất ịnh do cơ quan nhà nướccc Cóc Có nhà nước.”

chi ngân sách nhà nước chính là quá trình thực hiện những việc cụ thể phân chia, phân phối lại những nguồn tài chính định hướng phân bổ những nguồn tài chính mà đã được tập trung vào ngân sách nhà nước và đưa chúng đến mục tiểu,mục đích sử dụng cho từng công việc thuộc chức năng của nhà nước.

2. các khoản chi ngân sách nhà nước

Chi Ngân Sách NHà NướC ượC CHIA RA RấT NHIềU LOạI NHằM ảM BảO CHO HOạT ộNG Chi Tiêu đUng MụC đích đUng ịnh MứC quy ịnh cụ Thể Các Khoản Chi

thứ nhất, chi đầu tư phát triển gồm có các khoản cụ thể như:

– Chi ầu tư xây dựng cơ bản choc các dự mal theo các lĩnh vực ược quy ịnh Theo Các Khoản chi chi cho các lĩnh vực như: an ninh trật tự an toàn xã hội, quốc phòng, sự nghiệp thể , sự nghiệp văn hóa thông tin, sự nghiệp môi trường….. và các khoản 3, Điều 3, nghị định 163/2016/nĐ-cp.

– chi đầu tư và hỗ trợ thực hiện vốn để cho các tổ chức, doanh nghiệp cung cap các sản phẩm, dịch vụ công ích do nhà nưặn hà; các tổ chức kinh tế; các tổ chức tài chính của trung ương và địa phương; đầu tư vốn nhà nước vào tổ chức doanh nghiệp theo quy định của pháp luật hiện hành.

– chi đầu tư phát triển vào các khoản chi khác theo quy định của pháp luật về sử dụng ngân sách nhà nước.

xem thêm: phân biệt giữa chi thường xuyên và chi đầu tư phát triển

thứ hai, chi dự trữ quốc gia.

thứ ba, chi thường xuyên cho các lĩnh vực cụ thể bao gồm các mục tại điểm a,b,c,d,e,g,h,k,l,m,n khoản 3, Điều 3, nghị 163 /2016/nĐ-cp:

“a) quốc phòng;

b) an ninh và trật tự, an toàn xã hội;

c) sự nghiệp giáo dục – đào tạo và dạy nghề;

d) sự nghiệp khoa học và công nghệ;

READ  Quy định về hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần

đ) sự nghiệp and tế, dân số và gia đình;

e) sự nghiệp văn hóa thông tin;

xem thêm: các cách thức xử lý khắc phục bội chi ngân sách nhà nước

g) sự nghiệp phat thanh, truyền hình, thông tấn;

h) sự nghiệp thể dục thể thao;

i) sự nghiệp bảo vệ môi trường;

k) các hoạt động kinh tế;

<p thanh niên cộng sản hồ chí minh, hội cựu chiến binh việt nam, hội liên hiệp phụ nữ việt nam, hội nông dân việt nam; hỗ trợ hoạt ộng cho các tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp theo quy ị phácủt lua;

m) chi bảo đảm xã hội, bao gồm cả chi hỗ trợ thực hiện các chính sách xã hội theo quy định của pháp luật;

n) các khoản chi thường xuyên khác theo quy định của pháp luật.”

thứ tư, thực hiện chi để trả lãi, và trả phí và các chi phí khác phát sinh từ các khoản tiền do chính phủ, chính quyền địa phương t vay.

xem thêm: quy định căn cứ để xây dựng, lập dự toán ngân sách nhà nước

thứ năm, chi để viện trợ của ngân sách trung ương cho các tổ chức ngoài nước, chính phủ.

thứ sáu, chi để cho vay theo quy định ngân sách nhà nước của pháp luật hiện hành.

thứ bảy, chi để bổ sung và các quỹ dự trữ tài chính.

thứ tám, chi để chuyển các nguồn đang có từ ngân sách năm trước qua ngân sách năm sau.

thứ chín, chi để bổ sung cân đối, điều phối lại ngân sách, bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên cho ngân sách cấp dưới.

3. Điều kiện thực hiện chi ngân sách nhà nước

vệc chi ngân Sách nhà nước theo quy ịnh thì chỉ ược tiến hành khi đã có sự thống nhất trong dự ton ngân Sách ược cơ quan có thẩm quy nhà nước năc năm sách, chủ đầu tư hoặc người được ủy quyền quyết định chi và đáp ứng các điều kiện trong từng trường hợp cụ thể

-) ối với việc chi ầu tư xây dựng cơ bản thì cần phải đÁp ứng các tiêu chí về luật ầu tư công và xây dựng theo quy ịnh pháp luật hi hành.

-) ối với việc thực hiện ể chi thường xuyên cần đÁp ứng các tiêu chuẩn là đúng chế ộ, ảm bảo tii chuẩn và ịnh mức chi ng do. Trong trường hợp mà các cơ quan, ơn vị đã ược cấp có thẩm quyền cho pHép ể thực hiện Theo cơ chế tự chủ, tự chịu trach nhiệm vềc vềc sửng dụng biên chế và kinh phí pHÍ thì thì sẽc nội bộ đã đề ra và phải phù hợp với nguồn dự toán được giao tự chủ.

xem thêm: chi ngân sách nhà nước là gì? quy định về điều kiện chi ngân sách nhà nước?

-) ối với các hoạt ộng chi dự trữ quốc gia quy quy ịnh thì phải bảo ảm các điều kiện của pháp luật hiện hành về dỻ trữ qu;

-) ối với vệc chi cho những gói thầu mà thộc các nhiệm vụ, chương trình, dự Áll cần phải ấu thầu ểp chọn nhà thầu cung cấp d vụ tưn, mua sắp h. đấu thầu theo quy định của pháp luật hiện hành về đấu thầu.

READ  Tính chất nổi bật của tia hồng ngoại là?

-) ối với những khoản chi mà thực hiện ch cho việc thì ththeo cach thức mà nhà nước tiến hành ặt hàng, cũng như giao kế hoạch thì phảnh quy ịnh phap pha. phá ềnh” phá ềnh “phánh” pháp lành “pháp lành” pháp lành “phánh” phánh ” cơ quan có thẩm quyền ban hành.

4. chi sai mục đích sử dụng ngân sách nhà nước

Các Hành VI VI Phạm Phap Luật Chi Ngân Sách Nhà nước Saiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan nhà nướccc có thẩm quyền quy ịnh lành vi chi ngân Sách NHà Nàng khôc ềc ề tượng tượng tượng t. dụng, chi vượt ịnh mức chi vượt quá cả về sống, vượt cả về giá trị, chi sai chế ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ộ ị ị ị ị ị ị ị /p>

việc xử phạt hành vi chi ngân sách nhà nước sai tiêu chuẩn do cơ quan nhà nước có thẩm, vi phạm khoản chi ngân sách nhà nước phải có trong d. tại Điều 54 nghị định số 63/2019/nĐ-cp.

Trong trường hợp các cơ quan, tổ chức mà có hành vi pHạm về Mua sắm hoặc thuê tài sản nhà nước vượt tiêu chuẩn ịnh mức do cơ quan nhà nước cón thẩm quyn ịnh ìt ìt ạt ạt ạt ạt ạt ạt ạt tại Điều 5, Điều 6 nghị định số 63/2019/nĐ-cp.

biện phap khắc pHục hậu quảc bộc thu hồi các khoản đã chi sai mục đích chi sai quy ịnh thì tại khoản 3 điều 54 nghị ịnh số 63/2019/nđ-cp ược á hi thực hiện thanh toán, chi trả.

tƯ vẤn trƯỜng hỢp cỤ thỂ:

xem thêm: nội dung nguyên tắc cân đối trong hoạt động ngân sách nhà nước

tóm tắt câu hỏi:

kính gửi luật sư, tôi có một thắc mắc muốn được giải đáp. việc chi sai mục đích sử dụng đối với khoản tiền ngân sách nhà nước có được coi là hành vi làm thất thóat ngân sách nhà c nướ? văn bản pháp luật nào quy định rõ về hành vi này? tôi xin chân thành cảm ơn.

cám ơn bạn đã gửi câu hỏi của mình đến ban biên tập – phòng tư vấn trực tuyến của công ty luẬt dƯƠng gia. với thắc mắc của bạn, công ty luẬt dƯƠng gia xin được đưa ra quan điểm tư vấn của mình như sau:

1. cơ sở pháp lý:

luật ngân sách nhà nước 2019;

– bộ luật hình sự 2015;

– nghị định số 63/2019/nĐ-cp;

2. luật sư tư vấn:

xem thêm: vốn ngân sách nhà nước là gì? phân biệt với vốn ngoài ngân sách nhà nước?

NGân Sách NHà nước lànn bộ các khoản thu, chi của nhà nước đã ược cơ quan nhà nướcc có thẩm quyền quyết ịnh và ược thực hiện trong một năm ể . hiện no, luật ngân sách nhà nước 2019 và các văn bản liên quan không quy định thế nào là thất thoát ngân sách nhà nước. tuy nhiên, theo cách hiểu thông thường, thất thoát ngân sách nhà nước là việc làm mất mát, hao hụt ngân sách nhà nước do những hàng lum phánh vi phán. theo quy định tại Điều 18 của luật ngân sách nhà nước 2019:

READ  Tư vấn tâm lý học đường cho học sinh quan trọng như thế nào?

Điều 18.các hành vi bị cấm trong lĩnh vực ngân sách nhà nước:

….

3. chi không có dự toán, trừ trường hợp quy định tại Điều 51 của luật này; chi không đúng dự toán ngân sách được giao; chi sai chế độ, tieu chuẩn, định mức chi, không đúng mục đích; tự đặt ra các khoản chi trái với quy định của pháp luật.”

chi sai mục đích sử dụng ngân sách nhà nước là chi dùng ngân sách nhà nước cho những việc không đúng mục đích sử dụng ngân đcự ự. Chi Ngân Sách Nhà nước Sai Mục đích (Không đúg Mục đích) Là một trong những hành vi vi pHạm pHát về Yo.

tại điểm a,b,c khoản 2 Điều 54 nghị định số 63/2019/nĐ-cp quy định:

“2. phạt tiền từ 3,000,000 đồng đến 6,000,000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) lập hồ sơ, chứng từ gửi kho bạc nhà nước để chi thanh toán cho khối lượng công việc chưa thực hiện;

xem thêm: cơ cấu chi ngân sách nhà nước? các biện pháp cân đối và quản lý ngân sách nhà nước?

b) lập hồ sơ, chứng từ gửi kho bạc nhà nước để chi thanh toán cho khối lượng công việc đang thực hiện dở dang, chưa đủu to đián;

c) lập hồ sơ, chứng từ gửi kho bạc nhà nước để chi thanh toán vượt giá trị hợp đồng hoặc phụ lục hợp đồng.;”

Theo hướng dẫn tại khoản 1 điều 3 thông tư số 87/2019/tt-btc, hành vi lập hồ sơ, chứng từ gửi kho bạc nhà nước ể ể chi conc Khoản chi thườ nhn ới nhn ớhn sáds toán được cấp có thẩm quyền giao.

chi-sai-muc-dich-su-dung-ngan-sach-nha-nuoc

luật sư tư vấn pháp luật hành chính qua tổng đài: 1900.6568

người có hành vi chi ngân sách nhà nước sai mục đích có thể bị truy cứu trách nhiện hình sự về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn thnnhi thihi hìni ìni đni đni đni đni đni đni đni đni đni đni đni đni đni đni đni đni đnin. :

“Điều 356. tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ

1. người nào vì vụ lợi hoặc ộng cơ cá nhân khác mà lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái công vụ gây thiệt hại về tài sản 0ừ từ 10.00. , quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, thì bị phạt cải tạo không giam giữ ến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 nănăm ến.

xem thêm: ngân sách nhà nước là gì? khái niệm ngân sách nhà nước?

2. phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm:

a) có tổ chức;

b) phạm tội 02 lần trở lên;

c) gây thiệt hại về tài sản từ 200,000,000 đồng đến dưới 1,000,000,000 đồng.

3. phạm tội gây thiệt hại về tài sản 1,000,000,000 đồng trở lên, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 15 năm.

4. người phạm tội còn bị cấm ảm nhiệm chức vụ nhất ịnh từ 01 năm ến 05 năm, có thể bị pHạt tiền từ 10,000,000 ồng ến 100,000,000 ồng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *